Yazar Sözleşmesi Örneği

“…” ADLI ESERİN … TARAFINDAN YAYINA HAZIRLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDİR.

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme, bir tarafta (bundan sonra “Ajans” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra “Eser Sahibi” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

MADDE 2-TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Ajans’ın

a) Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı: .

b) Adres:

c) Vergi Dairesi ve Numarası:

d) İnternet Adresi ve E-Posta Adresi:

e) Tel No:

2.2. Eser sahibinin;

a) Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı: …/ Yazar

b) Adres:

c) T.C Kimlik Numarası:

d) İnternet Adresi ve E-Posta Adresi:

e) Tel No:

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

MADDE 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU

… İlçesi’nin doğasına ve tabiatına dair ilgili hazırlanacak olan isimli /içerikli kitap için fotoğrafların temini editörlüğü ve matbaa öncesi Grafik Tasarım hariç tüm süreçlerin yürütülmesi işidir. Kitaba ait belge, bilgi ve metinler (word dokümanı) vb kapsamda mali haklarının kullanımını münhasıran eser sahibinde kalmak koşulu ile Ajans’a ihtiyaç duydukları sürece kullanmak üzere devrini taahhüt eder. Eser sahibi “” adlı kitabın basım amacıyla ajansa verilmeye hazır son halini dijital ortamında muhataba teslim edecektir.

MADDE 4- SÖZLEŞME ŞARTLARI VE YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ” adlı kitabın her türlü telif hakkı, Fikir ve Sanat Eseri Kanununun (FSEK’in) 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı’nı, 22. maddesinde düzenlenen “Çoğaltma Hakkı’ nı, 23. maddesinde düzenlenen “Yayma Hakkı’nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı’nı ve 25. maddesinde düzenlenen dijital iletim de dâhil olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın, Umuma İletim ile üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle Umuma İletim Hakkı’nı (ulusal ve uluslararası alanda) ve işbu sözleşmede belirlenen diğer hakları Eser Sahibi, Ajans’a 10 (On) yıllığına kullanmak üzere devrini vereceğini taahhüt eder.

4.2. Yayın hazırlandıktan sonra pdf olarak digital ortamda kullanılması konusunda eser sahibi, Ajans’a söz konusu yayının bilgisayar ortamında, web sitesinde yayınlanmasına izin vermiştir.

“…” ADLI ESERİN … TARAFINDAN YAYINA HAZIRLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDİR.

4.3. Firma tarafından istenmesi halinde kitaba ait metinler, fotoğraflar, çizimler, ve diğer görsel materyaller eser sahibi tarafından bir tutanak ile muhataba bir CD/DVD olarak teslim edilebilecektir.

4.4. Eserin dili Türkçe olacaktır.

4.5. Kitaba ait ISBN ve bandrollerin temini Ajans’a aittir. Basın Kanunu ve Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince gönderilmesi zorunlu olan yerlere adı geçen eser Ajans ya da baskıyı yapan matbaa tarafından gönderilecektir.

MADDE 5- MALİ ŞARTLAR

5.1. Ajans, iş bu sözleşme karşılığı Eser sahibine eser için Net: … TL. ödeyecektir. Ödeme, eser sahibinin belirtilen hizmetleri karşılığında ödenecek olan meblağdır. Ödemenin yapılacağı Banka Hesap Numarası ve bilgisi olarak; Hesap Sahibi:

Banka Adı ve IBAN: … hesabına ödenecektir.

5.2. Eser basım adet ve sayı ile baskı sayısı Ajans’ta olacaktır.

5.3. Ödeme Eser Sahibine işin Ajans’a teslim edilmesi ve Ajans tarafından muayene ve kabul işleminin yapılmasından itibaren 45 gün sonra Ajans tarafından Eser Sahibinin hesabına yatırılacaktır.

5.4. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek tüm vergiler Eser Sahibine aittir.

MADDE 6- CEZALAR

6.3. Eser sahibi; Ajans’a devir ve temlik edeceği haklar bakımından devre ehil olduğunu, eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, bu hakların kendisine ait olduğunu, eserinde özgün olduğunu üçüncü kişi ya da kuruluşların eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; Ajansın bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini ve Ajans’ın bu nedenle işbu sözleşmeyi feshetme yetkisinin de bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. Eser sahibinin eserle ilgili yükümlülüklerini sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmemesi, eksik veya gecikme olması halinde, Ajans eksikliğin giderilmesi için uygun bir süre verecektir, bu süreye rağmen eksiklik giderilmezse protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu halde Eser sahibi ödeme almış ise aldığı tüm ödemeleri iade edecek ve Ajans’in oluşabilecek tüm zararlarını karşılayacaktır.

7.2. Eser, Ajans’ın yayıncılık hedef ve ilkeleri, kurumsal itibarı, vizyonel bakış açısı, projenin kuruma sağlayacağı maddi-manevi faydaları göz önüne alınarak değerlendirilir. Ajans tarafından yapılan bu değerlendirme sonucunda eserin yukarıda sayılan durumlardan bir veya birkaçıyla örtüşmediği tespit edildiği takdirde sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilecektir. Bu halde Eser sahibi ödeme almış ise aldığı ödemelerin %50’si’ni iade edecektir.

“…” ADLI ESERİN … TARAFINDAN YAYINA HAZIRLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEDİR.

7.3. Eser sahibi, hazırladığı eserin Türkiye Cumhuriyeti yasalarından herhangi birine aykırı olması veya suç unsuru içermesi sebebiyle doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğu, mahkemelerce hükmedilecek her türlü maddi ve manevi tazminatı ödemeyi ayrıca Ajans’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hallerde Ajans sözleşmeyi ayrıca protesto çekmeye gerek kalmadan feshedebilecektir. Ödeme yapılmışsa Eser sahibi sözleşme bedelinin tamamını ve bu nedenle Ajans’ın uğradığı tüm zararları ödeyecektir.

7.4. Taraflar karşılıklı mutabakat ile her zaman sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

7.5. Eser sahibine yapılacak ödemenin işbu Sözleşme’nin 6.maddesi kapsamında belirlenen süre içerisinde yapılmaması halinde, Eser Sahibi sözleşmeyi ayrıca protesto çekmeye gerek kalmadan feshedebilecektir.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Eser sahibi iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Ajans’ın yazılı izni olmaksızın 3. Şahıslara devir veya temlik edemez.

8.2. İş bu sözleşmenin uygulanmasından ya da yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde iyi niyetli görüşmeler asıldır. Görüşmelerden bir sonuç alınamaması halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.3. Ajans iş bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarının tamamını veya bir kısmını Eser Sahibinin önceden yazılı izni ile üçüncü kişilere temlik edebilecektir.

MADDE 9-SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Sözleşme imzalandığı tarihte bütünüyle yürürlüğe girer. Bu sözleşmedeki değişiklikler ve ilaveler ancak yazılı olarak tarafların müşterek mutabakat ve imzası ile yapılabilir. Taraflardan birinin bir hususta feragatte bulunması sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez.

MADDE 10-GİZLİLİK VE ALEYHTE BEYAN

Eser sahibi, gerek bu sözleşme şartlarını, gerekse bu sözleşme nedeniyle öğrendikleri ticari sırları açıklamamayı, sözleşmeye tabi konuların ve her türlü belge ve bilginin gizliliğini, gerek bu sözleşme süresi boyunca ve gerekse sözleşmenin bitiminden sonra her zaman muhafaza etmeyi, diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Eser sahibi, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, Ajans aleyhine her ne sebeple ve suretle olursa olsun aleyhte beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde Eser sahibi, doğacak her türlü zararı gidermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11- GENEL HÜKÜMLER

3 sayfa ve 11 maddeden ibaret olan bu sözleşme, aslı taraflarda kalmak üzere iki nüsha halinde tarihinde teati, tanzim ve imza edilmiştir.

Yazar

Adı Soyadı: Yetkili Kişi Adı Soyadı

İmza-Kaşe-İmza

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 08:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.