Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Yasa Dışı Bahis Cezasına İtiraz

İdare Hukuku

  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince …….. ili  …………. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün X tarihli X defteri sıra numaralı idari yaptırım kararı ile  yasa dışı  bahis oynadığımdan söz edilerek  aleyhime  8900 TL idari para cezası verilmiştir. Söz konusu ceza 7258 sayılı yasanın  5. maddesinin D bendinin  ihlali gerekçesi ile kesilmiştir. Karşı taraf olan …………… İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kesilen idari para cezası hukuka aykırıdır.
  • İdari para cezasına itiraz çerçevesinde Adana Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından “yasa dışı bahis nedeniyle idari para cezasına itiraz” dilekçesi paylaşılmıştır.

Yasa Dışı Bahis Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA X SULH CEZA  HAKİMLİĞİ’NE

 

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                    : 

KARŞI TARAF                     : T.C……………….. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü

TALEP KONUSU                : T.C. ……………. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ………… tarihinde kesilerek …………. tarihinde tarafıma tebliğ edilen , 8900 TL tutarındaki idari para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1- 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince …….. ili  …………. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün X tarihli X defteri sıra numaralı idari yaptırım kararı ile  yasa dışı  bahis oynadığımdan söz edilerek  aleyhime  8900 TL idari para cezası verilmiştir. Söz konusu ceza 7258 sayılı yasanın  5. maddesinin D bendinin  ihlali gerekçesi ile kesilmiştir. Karşı taraf olan …………… İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kesilen idari para cezası hukuka aykırıdır.

2- …….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/……… sayılı soruşturma dosyası üzerinden yürüttüğü soruşturmada şüpheli durumdaki …………… adlı kişinin  Kıbrıs ülkesinde bulunan ve orada faaliyet yürüten ‘nikosya.bet’ isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettiği ve kendisine para gönderen şahısların bu siteye para yatırarak yasa dışı bahis oynadığı anlaşılmıştır. İtirazıma sebep olan söz konusu idari para cezası da …………….. adlı kişiye  ……….. tarihinde yasa dışı bahis oynamak amacıyla para gönderdiğim iddia edilerek kesilmiştir. Ben,  ……………. adlı şahsı tanımadığım gibi kendisine herhangi bir şekilde para gönderdiğim falan da yoktur. Ben …………. tarihinde kız kardeşim …………..’e (T.C…………) Garanti Bankası internet bankacılığı üzerinden cepbank işlemi şeklinde para gönderdim. Kız kardeşim adına kayıtlı  ……………. cep telefonu numarasına 200 TL gönderdim. Bu işleme ait dekontu (EK-1) da itiraz dilekçeme ekleyeceğim. Hakkımda tanzim edilen idari para cezası kız kardeşime gönderdiğim parayı ……………. adlı kişiye gönderdiğim iddia edilerek kesilmiştir. ………………. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüpheli olarak gözüken kişiye para göndermediğim açıkça ortada olup sadece kız kardeşime para gönderdiğim açıktır. Benim şimdiye kadar illegal bahis bir yana legal bahis oynamışlığım bile yoktur. Şimdiye kadar yapmadığım bir şeyi tanımadığım bir kişi vasıtasıyla ve illegal yollardan yapmaya çalışmış olmam ihtimali de akla ve mantığa aykırıdır.  Ayrıca …………….. adlı kişiyle aramda hiçbir hesap hareketi olmadığı , ………………. ile olduğu iddia edilen hesap hareketinin ise kız kardeşimle olan hesap hareketi olduğu açıktır. Kız kardeşimin de söz konusu parayla ne yaptığını bilmiyorum. Kız kardeşimin benim gönderdiğim parayla ne yaptığının benim için önemi de yoktur. Söz konusu soruşturmadaki şüpheli …………… adlı kişiye hiçbir şekilde para göndermediğim ortadayken sadece kız kardeşime para gönderdim diye hakkımda yasa dışı bahis oynama kabahati yüzünden idari para cezasına hükmedilmesi hukukun hiçbir ilkesiyle bağdaşmaz. Bu idari para cezası tamamen haksızlıktır, yasaya ve usule aykırı olduğu da açıktır.

3- Yukarıda detaylı olarak açıklamaya çalıştığım üzere …………. adlı kişiye para göndermediğim, sadece kız kardeşime para gönderdiğim açıkça bellidir. ………………. adlı kişiye para göndermediğim halde gönderdiğim iddia edilerek hakkımda idari para cezası düzenlenmesi hukuka aykırıdır ve bu yüzden de söz konusu idari para cezasına itiraz etmek zorundayım. İtirazım üzerine itiraz mercii tarafından yapılacak incelemede gerçeklerin görülerek söz konusu idari para cezasının iptal edileceğine ve bu yanlış karardan dönüleceğine inancım tamdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itirazımın kabulüne, T.C. …………….. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından …………….. tarihinde kesilerek ……………. tarihinde tarafıma tebliğ edilen 8900 TL tutarındaki idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. tarih

 

                                                                                   İTİRAZ EDEN :

 

EKLER:

  • Banka Dekontu
  • Ceza Tutanağı
  • Sair Soruşturma Evrakı  

Yasadışı Bahis Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                    :

VEKİLİ                               : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

İTİRAZ KONUSU               : X TARİH , X Karar defteri sıra numaralı idari para cezası.

CEZA MİKTARI                : 

TEBLİĞ TARİHİ                : 

KONU                                   : Kesilen İdari para cezasının usul ,hak, yasaya aykırı olmasından kaynaklı olarak iptali isteminden ibarettir.                                             

AÇIKLAMALAR

  1. X Tarihli idari yaptırım karar tutanağını tebliğ aldım. Kararda hiç anlam veremediğim şekilde tarafıma bahis oyunları oynamam sebebiyle idari para cezası kesilmiştir. Söz konusu idari para cezasına sebep olarak da X tarihinde yapmış olduğum havale işlemleri gösterilmiştir.  
  2. X tarihli havale işleminin sebebi X isimli şahsa olan borcumu ödemektir. Söz konusu havalenin açıklamaları da bunu doğrulamaktadır.(EK-1) Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararlarında da görüleceği üzere “ Havale, kural olarak bir borç ödeme vasıtasıdır.”(EK-2). Havalenin borç olarak değil de bahis oynama amacıyla yapılması durumunda en azından bununla ilgili bir emarenin olması gerekmektedir. Evrensel hukuk kurallarından olan “şüpheden sanık yararlanır “ ilkesi göz ardı edilerek ispatlanmamış ve delillendirilememiş bir iddia sebebiyle şahsıma yüksek meblağlı bir ceza verilmiştir.  
  3. Ceza hukukuna egemen ilkelere ortada bir suç ,kabahat olabilmesi için maddi unsur manevi unsur ve hukuka aykırılık unsurlarının hepsinin olayda birlikte olması gerekmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ortada şahsıma isnat edilebilecek suç , kabahat teşkil eden bir fiil yoktur. Suç işleme veya hukuka aykırı bir amaç ve saikle kastla hareket etmem söz konusu değildir. Havale işlemlerimi yaparken kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak hareket etmedim. Borcumu ödeme amacıyla yaptığım bir havale işlemi sebebiyle şahsıma idari para cezası kesilmiştir.  
  4. İdarenin şahsıma usulsüz ve hakkaniyete aykırı olarak kesmiş olduğu idari yaptırım cezasını her ne kadar bu dilekçeyle itiraz etmiş olsam da hak kaybına neden olmamak amacıyla yasal süre içerisinde idari para cezasını ödedim. Vergi dairesi alındı belgesi ekte yer almaktadır. (EK-3)  
  5. Yapmış olduğu bu ödemenin kararın iptalinden sonra yasal faiziyle beraber tarafımı ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM            :Arz ve izah edilen ve sayın mahkemenin resen nazarı dikkate alacağı sair sebeplerle Kanuna, usule ve iyi idare ilkesine aykırı olan bu  idari yaptırım para cezasının kaldırılarak iptaline karar verilmesini ve yapmış olduğum ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber tarafıma ödenmesine kara verilmesini  arz ve talep  ederim.

 EK-1 :   12/07/2017 Tarihli havaleler

 EK-2 :   Yargıtay 13.HD 2013/11284 E. 2013/24182 K.

 EK-3 :    Vergi dairesi alındısı  

İtirazda Bulunan

Bir Başka Yasadışı Bahis Cezasına İtiraz Dilekçesi

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN:

TEBLİĞ ( Öğrenme Tarihi ):

KARŞI TARAF: T..C …  Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü

TALEP KONUSU: T.C. Lice Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12.02.2020 tarihinden hakkımda idari cezası kesilmiş olup  ,20.10.2020 tarihli yapmış olduğum e-devlet sorgulamasında idari para cezasını  öğrenmiş bulundum, 7180 TL tutarındaki idari para cezasının iptaline karar verilmesi taleplidir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince Diyarbakır ili Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün  idari yaptırım kararı ile  yasa dışı bahis oynadığımdan söz edilerek  aleyhime 7100 TL idari para cezası verilmiştir. Söz konusu ceza 7258 sayılı yasanın 5. maddesinin D bendinin ihlali gerekçesi ile kesilmiştir.

2- 2020 yılının Ocak ayında Lice Siber Suçlar Müdürlüğünce ifade verdim.İfademe yanen katılmakla beraber İzmirde oturan .söz konusu şahısı tanımıyorum bir ilişiğim yoktur. Kendisinin benim kullanmış olduğum Ziraat Bankası hesabıma 3090 TL para transferi yapılmış olmasından ötürü yasa dışı bahis oynadığımdan cihetle hakkımda hukuksuz ve yeterli delil olmaksızın cezai işlem tatbik edilmiştir. Para transferi 2018 yılının haziran ayında hesabıma aktarılmıştır. Bu tarihte …’de market işletiyordum. Ticari işlemler için toptancılardan mal ve hizmet satın alınmasından ötürü banka hesaplarımı aktif olarak kullanmaktaydım. Ayrıca ikinci el eşya alım-satım işiyle uğraşmaktayım. Bahsi geçen şahıs adına kayıtlı banka hesabından adıma gelen havalenin yasa dışı bahis ile illiyeti bulunmamaktadır. … Emniyetinde vermiş olduğum ifademden sonra idari para cezasının tebliği tarafıma ulaştırılacağı belirtildi.Ancak tarafıma böyle bir tebliğ ulaşmadı.E-devlet sorgulamasından öğrenmiş bulundum. Tebligat geçersiz ve usule aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itirazımın kabulüne,T.C. … Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında 12.02.2020 tarihinde kesilerek 20.10.2020 tarihinde e-devlet sorgulamasında öğrenmiş olduğum 7180 TL tutarındaki idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 26/10/2020

İTİRAZ EDEN

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: