Yaş Küçültme Davası Dilekçesi

Tem 29, 2019 | Nüfus Düzeltme

Yaş Küçültme Dilekçesi Örneği -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI        :

VEKİLİ         : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI       : Adana İl Nüfus Müdürlüğü

KONU           :Yaş Düzeltme (Yaş Küçültme) İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil …… tarihinde doğmuştur. Ancak nüfus cüzdanında doğum tarihi olarak nüfus memurlarının hatasına binaen  ‘…….. yazılmıştır.

2-) Müvekkilim evde doğmuş olup bahsi geçen tarihten yaklaşık 10 gün sonra müvekkilimin dayısının oğlu olan ………… dünyaya gelmiştir. Söz konusu duruma…………… babası  ………… ve annesi ………….. sayın mahkemeniz huzurunda  tanıklık edecektir. Müvekkilimizin görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır.

3-) Bilindiği üzere yaşını küçültmek isteyen kişinin istediği yaşta kardeşi olmamalıdır. Müvekkilin kendisinden küçük kardeşi …….. doğumlu olup müvekkil ile arasındaki yaş farkı ilgili yasa da belirtilen sürenin üzerindedir.

4-) Müvekkil nüfus memurlarının hatası sonucu nüfus kayıtlarına yanlış işlenmiş olup bu sebeple hukuki muamelelerde sorunlar yaşamaktadır. İleride de telafisi mümkün olmayan zararların doğması ihtimali olasıdır. Ayrıca her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı gibi gerçek doğum tarihinin nüfus cüzdanına işlenmesini isteme hakkı vardır.

5-) İş bu sayılan nedenlerden ötürü müvekkilimin mevcut doğum tarihinin, gerçek olan ………. olarak nüfus kayıtlarında düzeltilmesini isteme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

TANIK LİSTESİ:

HUKUKİ NEDENLER: MK, Nüfus Yasası ve ilgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : Nüfus Kaydı, Tanık Beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, müvekkilimin doğum tarihinin ……. olarak düzeltilmesine karar verilmesini, yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla, vekaleten arz ve talep ederiz…/…/…

                                               Davacı Vekili     

Ekleri                        :

  • Vekaletname Sureti

Yaş Küçültme Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 :  Av.

                                                   

DAVALI                               :  Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU                 :  Yaş Tashihi

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim annesi ile birlikte yukarıda belirttiğimiz adreste yaşamaktadır. Babası 26.08.2013 tarihinde vefat etmiştir.

2- Müvekkilim evde doğmuş olup köy şartlarında ilçeye ulaşım sorunları ve sağlık engelleri sebebiyle nüfusa kayıt işlemi (Delil 1) bir sene geç gerçekleşmiş ve doğum tarihi yanlış yazılmıştır.

3- Müvekkilimin, görünümü ve kemik yapısı da, iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca Yüce Mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da, gerçek ortaya çıkacaktır. (Delil 2)

4- Müvekkilimin doğum tarihinin yanlış yazılmış olması, bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden, aslında olduğu gibi doğum tarihinin 12/03/1998  olarak düzeltilmesini istemekteyiz.

DELİLLER                       : 

1)Nüfus Kaydı,

2)Kemik Yaşı Tespiti için alınacak Rapor,

3)Tanık Anlatımları

4)Her türlü yasal delil

 

HUKUKİ NEDENLER       :  TMK. Md. 39 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM          :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilim …’in Nüfus kaydındaki doğum tarihinin, 12/03/1998  olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                                        Av.

 

EKİ: Vekâletname Aslı

Yaş Küçültme Dilekçesi Örneği (Avukatsız) -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı             :

Adres               :

Davalı             : Adana İlçe Nüfus Müdürlüğü

Dava                : Yaş Tashihi Davası

Talep Konusu : Aşağıda arzedilen sebeplerle kayden 15.11.1991 olan yaşımın, gerçek yaşım olan 15.04.1994 olarak tashihine karar verilmesi talebinden ibarettir.

Açıklamalar   :

1- Gerçek doğum tarihim 15.04.1994 olmasına rağmen ailem tarafından yanlışlıkla nufusa 15.11.1991 olarak kaydedilmiştir.

2- Evde doğmuş olmam sebebi ile elimde herhangi bir belge bulunmamaktadır. 03.12.1991 benden üç dört yaş büyük olan ablam …..’a aittir. Kimliklerimiz aynı çıkartıldığı için ablamın gerçek yaşı benim doğum günümmüş gibi gösterilmiştir.

3- Yaşımın büyük yazılmasından dolayı hem resmi bazı  işlemlerde hem de günlük yaşantımda bazı sıkıntıları yaşamama sebebiyet vermektedir. Şöyleki;Gerçek yaşıtlarımla bulunduğumuz ortamlarda sürekli yaşımla dalga geçmeleri benim için çekilmez bir hal almıştır. Gerek kuzenlerim, gerek çocukluk arkadaşlarım gerekse de sınıf arkadaşlarımın sürekli ‘Neden gidip yaşıtlarınla oynamıyor, neden yaşıtlarınla okula başlamadın, yaşıtların evlendi, sen neden evlenmiyorsun’ gibi söylemlerinden dolayı defalarca bunalıma girdiğim olmuştur.

4- Gerek dış görünüşüm gerek  de kemik yapım bu iddiamı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da bu gerçek ortaya çıkacaktır.

5- Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle yaşımın gerçekte olduğu gibi 15.04.1994 olarak düzeltilmesini isteme zaruretim hasıl oldu. Kayden yanlış olan nüfus kaydının hem gerçek nüfus kaydını saptanması ve hukuki durumun sağlanması açısından değiştirilmesinde ve tashihinde hukuksal ve şahsi yararım bulunmaktadır.

Hukuki Sebepler: MK. Nüfüs Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller : Nufus Aile Tablosu,tanıklar ve her tür kanıt.

Sonuç Ve İstek : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Sayın Mahkeme tarafından resen taktir edilecek sebeplerle; Nüfus kaydındaki 15.11.1991 olan kaydın gerçek yaşım olan 15.04.1994 olarak tashihine ve nüfusa tesciline, karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

ADRES:                                                                                                

DAVACI

Yaş Küçültme Dilekçesi Örneği -4-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                :  

VEKİLİ                                 :  

DAVALI                                :   Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU                  :   Yaş tashihi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                            :

  1. Nüfusun, ………. İli, …………. İlçesi, ……..cilt, …. hane ve …. sıra numarasında kayıtlı bulunan davacı müvekkilin doğum tarihi 1985 olmasına rağmen nüfus kayıtlarında 1965 olarak görünmektedir.
  2. Müvekkilimin doğum tarihi 1986 olup nüfus memurlarının kayıtları yenileme çalışmaları sırasındaki hataları sonucu 1985 olarak kaydedilmiştir. Bu durum müvekkilimin resmi ve özel ilişkilerinde hukuki sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır.
  3. Söz konusu hukuki sorunları ortadan kaldırmak amacıyla iş bu yaş tashihi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :   İlgili mevzuat.

DELİLLER                           :   Nüfus kayıtları, doktor raporu, tanık beyanı ve her tür delil.

NETİCE-İ TALEP               :   Yukarıdan arz edilen sebep ve gِösterilen delillere binaen davanın kabulü ile, davacının nüfus kayıtlarında “1985” olarak geçen doğum tarihinin “1986” olarak, nüfusa kaydedilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/2016

Davacı vekili

Av. 

EK:

1.)  Vekaletname,

2.)  Nüfus kayıtları,

3.)  Doktor raporu,

Yaş Küçültme Dilekçesi Örneği -5-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                    :

ADRES                     :

 

DAVALI                     : Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü

DAVA                        : Yaş Tahsisi Davası.

TALEP KONUSU    : Aşağıda arz edilen sebeplerle kayden 11.01.1982 olan yaşımın, gerçek yaşım olan 11.01.1988 olarak tashihine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

1-) Gerçek doğum tarihim 11.01.1988 olmasına rağmen ailem tarafından yanlışlıkla nufusa 11.01.1982 olarak kaydedilmiştir.

2-) Evde doğmuş olmam sebebi ile elimde herhangi bir belge bulunmamaktadır.

3-) Gerek dış görünüşüm gerekse de kemik yapım bu iddiamı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca ekte sunmuş olduğum onaylı okula kayıt-bilgi belgesi ve lise diploması gereğince 11 yaşında ilkokula başlamış olduğum ve 24 yaşında liseden mezun olduğum anlaşılmaktadır. Ben tüm sınıf arkadaşlarım ile ortalama yaşıt durumunda olup, gerçek yaşım 5 iken okula kayıt oldum. Dolayısıyla 11 yaşında okula başlayıp 24 yaşında liseden mezun olmam hayatın olağan akışına açıkça aykırıdır.

4-) Sayın Mahkemece yapılacak araştırmalar ve alınacak tanık beyanları ile de bu durum ortaya çıkacaktır. Sunmuş olduğum deliller, dış görüntüm ve dinlenecek tanık beyanlarının Sayın Mahkemede yeterli kanaat oluşturmaması ihtimalinde Sayın mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek yaşım ortaya çıkacaktır.

5-) Yukarıda arz ve izah edilen sebepletle yaşımın gerçekte olduğu gibi 11.01.1988 olarak düzeltilmesini isteme zaruretim hasıl oldu. Kayden yanlış olan nüfus kaydının hem gerçek nüfus kaydını saptanması ve hukuki durumun sağlanması açısından değiştirilmesinde ve tashihinde hukuksal ve şahsi yararım bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER          : MK. Nüfüs Kanunu HUMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           : Nufus Aile Tablosu, Okul Kayıt-Bilgi Belgesi, Lise Diploması, tanıklar ve her tür kanıt.

SONUÇ ve İSTEK           : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Sayın Mahkeme tarafından resen taktir edilecek sebeplerle; Nüfus kaydındaki 11.01.1982 olan kaydın gerçek yaş olan 11.01.1988 olarak tashihine ve nüfusa tesciline, karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

Yaş Küçültme Dilekçesi Örneği -6-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: 

VEKİLİ: 

DAVALI: Adana Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU: Yaş Tashihi

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkilim, gerçekte 13.04.1953 doğumlu olmasına rağmen yanlışlıkla nüfus kütüğüne 04.10.1948 doğumlu olarak kaydedilmiştir.Müvekkilim evde doğmuş ve herhangi bir hastane yada doğum evi kaydı bulunmamaktadır.

2-Müvekkilimin ablası … 18.09.1948 doğumludur.Nüfus kayıt örneğine göre müvekkilim, henüz bir aylık bir süre dahi dolmadan doğmuştur.Bu durum ise; tıp bilimi ilkelerine, akıl ve mantık düsturlarına, hayatın olağan akışına aykırıdır.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 23.11.2006T.,2006/9182E.,2006/9682K. Sayılı kararıyla  “…özellikle nüfus kayıt tablosundan; yaşının düzeltilmesi istenenin M adında bir kardeşi olduğu ve yaşının düzeltilmesine karar verilen K.E. ile bu kardeşi arasında bu düzeltme sonucu iki aydan az bir zaman olduğu anlaşılmaktadır.Bir kadının bu kadar kısa süre içerisinde doğum yapması tıbben mümkün değildir.  … nüfus kayıtları arasında çelişki yaratmayacak tarzda bir düzeltme kararı verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”  şeklinde hükmedip   talebimizi haklı kılar niteliktedir.

Ayrıca müvekkilim; farzı muhal olarak nüfus kayıt örneğinde belirtildiği gibi 04.10.1948 doğumlu ise, ablası olan 18.09.1948 doğumlu … 29.12.1950 tarihinde  nüfusa tescil edilip, müvekkilimin 13.04.1953 tarihinde yani yaklaşık 3 yıl sonra nüfusa tescil edilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

3-Müvekkilim, bu yanlış tescilden dolayı, özel ve resmi işlemlerinde mağduriyet yaşadığından 04.10.1948 olarak yanlış tescil edilen doğum tarihinin 13.04.1953 tarihli olarak düzeltilmesini talep etme zarureti doğmuştur.

DELİLLER:Nüfus Kayıt Örneği ve ilgili her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER:4721  TMK md:39, 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ: Açıklanan nedenlerle müvekkilim……………., nüfus kaydındaki 04.10.1948 olan doğum tarihinin, tescil tarihi olarak kaydedilen 13.04.1953 olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederim. 24.04.2019                                                                                              

  Davacı Vekili

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Yaş Küçültme Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Ertuğrul Arslan

    Yaş küçültme davası açmak istiyorum. Doğum yerim Kayseri ili Sarıoğlan İlçesi Düzencik Köyüdür. Daha sonra kütüğümü Adana Seyhan ilçesine aldırdım. Davayı Kayseri’mi yoksa Adana’da mı açtırmam gerekiyor. Bilgi verirseniz ona göre hareket edeceğim. Saygılarımla

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yaş Küçültme Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.