Vasi-Kişiler Hukuku

Yaş Büyütme Dava Dilekçesi

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Adli Yardım Taleplidir

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI : Muş İl Nüfus Müdürlüğü

KONU Yaş Düzeltilmesi İstemidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Nüfusun, …… ili, Merkez ilçesi, ….. cilt, ……. hane ve ……. sıra numarasında kayıtlı bulunan davacı müvekkil ……….’in doğum tarihi 05.04.1999 olmasına rağmen nüfus kayıtlarında 05.04.2002 olarak görünmektedir. (EK 1)  

2-) Müvekkilin evde doğmuş olup her hangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır. Bilindiği gibi ülkemizin kırsal kesimlerinde özellikle doğu bölgelerinde eğer çocuk hastanede doğmamışsa nüfus kayıtları doğar doğmaz yapılamamaktadır. Nitekim müvekkilin, köy şartlarında ilçeye ulaşım sorunları ve sağlık engelleri sebebiyle nüfusa kayıt işlemi 3 sene geç gerçekleşmiş ve doğum tarihi yanlış yazılmıştır. Nüfusa geç yapılan bu bildirim çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmekle birlikte en önemlisi müvekkilin gerçekte olduğu yaşından farklı bir yaşta nüfus kayıtlarına geçmesidir.

3-) Müvekkilin yaşının nüfus kayıtlarına hatalı olarak 3 yaş küçük girilmesi kendisi açısından çok büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Müvekkilin bu şekilde uğramış olduğu hak yoksunluklarının son bulması ve ilerde daha çok sorunla karşılaşmaması için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

4-) Müvekkilin, görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulamaktadır. Mahkemece alınacak tanık beyanları ile de bu durum ortaya çıkacaktır. Müvekkilin görüntüsünün ve dinlenecek tanık beyanlarının mahkemede yeterli kanaat oluşturmaması ihtimalinde mahkemenin Adana Devlet Hastanesi’nden aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

5-) Müvekkilin doğum tarihinin yanlış yazılmış olması, bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden, aslında olduğu gibi doğum tarihinin 05.04.1999 olarak düzeltilmesini istemekteyiz.

6-) Bunlarla beraber müvekkil, annesi ve 5 kardeşi ile birlikte yukarıda belirttiğimiz adreste kirada yaşamaktadır. Babası ile annesi 28.07.2011 tarihinde boşanmış ve evin tüm ihtiyaçları annesinin ailesi tarafından karşılanmakta olup başkaca bir gelirin olmaması nedeniyle maddi olarak aciz durumdadırlar. Bu bağlamda bir gelirinin bulunmaması sebebiyle, işbu davayı açması için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye maddi durumları elverişli değildir. Adli yardım müessesinden yararlanmak için gerekli şartlar mevcuttur. Ayrıca müvekkil Adana Barosu Adli Yardım Bürosuna Başvurmuş ve bunun üzerine avukat olarak görevlendirmemiz yapılmıştır. Adana Barosu’na sunulan adli yardım talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen durumu tevsik edici belgeler, dilekçe ekinde mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. (EK 2) Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, ÖNCELİKLE, müvekkil yararına ADLİ YARDIM TALEBİNİN KABULÜNE karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 Sayılı TMK, Nüfus Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER:

1- Adana Barosu Adli Yardım Bürosu’nun adli yardıma ilişkin görevlendirme yazısı,

2– Davacının kimlik fotokopisi

3– Nüfus Kaydı,

4- Kemik Yaşı Tespiti için alınacak Rapor, (mahkemece gerekli görüldüğü takdirde)

5- Yoksulluğa ilişkin belgeler,

6- Tanık beyanları

7- Her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda arz izah ettiğim nedenlerle; öncelikle tensiple birlikte müvekkilin adli yardım kurumundan yararlanmasına karar verilmesine ve işbu davanın kabulü ile müvekkilin kızı Ayşe’nin nüfus kaydında 05.04.2002 olan doğum tarihinin gerçeğe uygun şekilde 05.04.1999 olarak tashihine ve nüfusa tesciline karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Ekler  :

1- Ayşe’nin kimlik fotokopisi,

2– Adana Barosu Adli Yardım Bürosu’nun adli yardım görevlendirme yazısı ve ekindeki;

2.a– Adli Yardım Başvuru Formu,

2.b– Ekonomik duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı imzalı belge sureti,

2.c- SGK, Tarım İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Adana Belediyesi Milli Emlak, Adana Vergi Dairesi’nde herhangi bir kaydının olmadığına dair belge sureti,

2.d- Muhtarlıktan alınan ‘Fakirlik Kâğıdı’ sureti.

2.e– Nüfus kayıt örneği sureti,

2.f– İkametgâh belgesi sureti,

2.g– Bankalarda herhangi bir hesabının olmadığına dair belge sureti,

3- Aile nüfus kayıt örneği,

4- Onaylı vekâletname örneği.

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:  Seyhan Nüfus Müdürlüğü

KONU: Yaş Düzeltilmesi İstemidir.

AÇIKLAMALAR:

1-…..  ili ….. ilçesi ….. Köyü/Mahallesi Cilt no:… Hane no:… Sıra no:…’de kayıtlı 01/03/1997 doğumlu müvekkilim … yanlışlıkla nüfus kütüğüne 01/03/2000 doğumlu olarak kaydedilmiştir.

2-Müvekkilim evde doğmuştur. Her hangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır. Bilindiği gibi ülkemizin kırsal kesimlerinde özellikle doğu bölgelerinde eğer

çocuk hastanede doğmamışsa nüfus kayıtları doğar doğmaz yapılmamaktadır. Nüfusa geç yapılan bildirimler de çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi kişinin gerçekte olduğu yaşından farklı bir yaşta nüfus kayıtlarına geçmesidir. Bu şekilde nüfus kayıtları herhangi bir şekilde yanlış girilen kişi açısından birçok hak yoksunluğu ve hukuki sorun meydana gelmektedir.  Müvekkilimin yaşının nüfus kayıtlarına hatalı olarak 3 yaş küçük girilmesi kendisi açısından çok büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Müvekkilin bu şekilde uğramış olduğu hak yoksunluklarının son bulması ve ilerde daha çok sorunla karşılaşmaması için işbu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

3-Müvekkilimizin, görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulamaktadır. Sayın Mahkemece alınacak tanık beyanları ile de bu durum ortaya çıkacaktır. Müvekkilin görüntüsünün ve dinlenecek tanık beyanlarının Sayın Mahkemede yeterli kanaat oluşturmaması ihtimalinde Sayın mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

4-Müvekkilimin doğum tarihinin aslında olduğu gibi 01/03/1997 olarak düzeltilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : 4721 Sayılı TMK, Nüfus Yasası ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             : Nüfus kayıtları, tanık anlatımları, gerektiğinde bilirkişi raporu ve diğer tüm özel ve resmi kurumlardan istenecek vesair tüm belge ve bilgiler.

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle işbu davanın kabulü ile müvekkilim ……..’ın nüfus kaydında 01/03/2000 olan doğum tarihinin gerçeğe uygun şekilde 01/03/1977 olarak düzeltilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                                                                 Davacı Vekili

Ek: Vekaletname ve aile nüfus kayıt örneği

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU: Müvekkilimizin Nüfus Kaydında 01/12/1994 olarak yer alan doğum tarihinin 05/04/1990 olarak düzeltilip kayda geçirilmesi talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil …….,  Erzurum İli, ….. İlçesi, ….. Mah., ….. Cilt, 0…. Hane ve 00…. Sıra no’da nüfusa kayıtlıdır.

2-) Müvekkilin doğum tarihi nüfus kaydında  01/12/1994 olarak görünmektedir. Oysa müvekkilimizin gerçek doğum tarihi 04/05/1990’dır.

3-) Müvekkilin görünümü, fizik yapısı, okula başlama ve mezun olduğu yıllara bakıldığında da bu iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Müvekkilim 1996 yılında Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Eğirmez Mahallesinde bulunan Eğirmez İlkokul’unda eğitimine başlamıştır. Yani kimlik yaşı dikkate alındığında 2 yaşında ilkokula başlamış gözükmektedir. 2 Yaşında bir çocuğun ilkokula başlaması mümkün olmayacağı da iddiamızı kanıtlar niteliktedir. Müvekkilin Erzurum ili, Köprüköy İlçesinde bulunan Köprüköy Sağlık Ocağında doğmuştur. Hastane de doğmuş olmasına karşın nüfus kaydına yanlış kaydedilmiştir.Doğum tarihi 04/05/1990 olmasına rağmen nüfus bu durumu kayıtlarına düzgün işleyememiştir.  Nüfusa yanlış işlenen bu kayıt çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmekle birlikte en önemlisi müvekkilin gerçekte olduğu yaşından farklı bir yaşta nüfus kayıtlarına geçmesidir.

4-) Müvekkilin, meydana gelen istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmaması ve manevi bir zarara uğramaması için, doğum tarihinin doğru olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

5-) Doğum tarihinin nüfus kütüğüne yanlış yazılması resmi ve özel işlerde bazı sorunlar yarattığından dava açma gereği doğmuştur.

YASAL NEDENLER :TMK., HMK. ve ilgili mevzuat

KANITLAR :

1-)Nüfus Kaydı,

2-)Tanık Beyanları,

3-)Ve sair delil.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin doğum tarihinin 04/05/1990 olarak düzeltilip nüfus kaydına geçirilmesi için davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -4-

ADANA ( )  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :
VEKİLİ                     :
DAVALI                   : Nüfus Müdürlüğü
KONU                       : Yaş Tashihi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilim, gerçekte 25/12/2000 doğumlu olmasına karşın, geç bildirildiğinden nüfus kütüğüne 01/04/2002 doğumlu olarak kaydedilmiştir.

2-) Müvekkilim evde doğmuştur. Herhangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır.

3-) Görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca Yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

4-) Bahsi geçen yanlışlık bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden, nüfus kaydındaki doğum tarihinin gerçek doğum tarihi olan 25/12/2000 olarak düzeltilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: Nüfus Kaydı, Bilirkişi Raporu, Tanık, Yemin ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 39 ve sair mevzuat

TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkil …’ın nüfus kaydındaki 01/04/2002. şeklindeki hatalı doğum tarihinin  25/12/2000 olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili

EK:

1- Nüfus Kaydı,

2- Vekâletname Örneği

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU: Müvekkilimizin Nüfus Kaydında …./…/2000 olarak yer alan doğum tarihinin  31/12/1997 olarak düzeltilip kayda geçirilmesi talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil ….. …….,  …… İli, …….İlçesi, ……. Köy/Mah.,……Cilt, ……Hane ve …….Sıra noda nüfusa kayıtlıdır.

2-) Müvekkilin doğum tarihi nüfus kaydında  ../../2000 olarak görünmektedir. Oysa müvekkilimizin gerçek doğum tarihi 31/12/1997’dir.

3-) Müvekkilin görümünü ve fizik yapısı iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca mahkeme tarafından alınacak tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan da aldırılacağı raporla gerçek ortaya çıkacaktır.

4-) Müvekkilin, meydana gelen istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmaması ve manevi bir zarara uğramaması için, doğum tarihinin doğru olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

5-) Doğum tarihinin nüfus kütüğüne yanlış yazılması resmi ve özel işlerde bazı sorunlar yarattığından dava açma gereği doğmuştur.

YASAL NEDENLER :TMK., HMK. veilgili mevzuat

KANITLAR :

1-) Nüfus Kaydı,

2-) Sağlık Kuruluşundan alınacak olan rapor,

3-) Tanık Beyanları,

4-) Ve sair delail…

SONUÇ VE İSTEM: Arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin doğum tarihinin 31/12/1997 olarak düzeltilip nüfus kaydına geçirilmesi için davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -6-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:        

DAVALI: Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU:  Nüfus kayıtlarında 10.02.1975 olarak geçen doğum tarihimin  10.02.1966 olarak düzeltilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

1- Nüfus kayıt örneğinden de anlaşılacağı üzere, babam beni ve kardeşlerimi nüfusa aynı tarihte kayıt ettirdiğinden dolayı 10.02.1966 doğumlu olduğum halde  nüfus kütüğüne 10.02.1975 doğumlu olarak kaydedilmiş bulunmaktayım.

2- Akrabalarımın anlatımlarına göre evde doğmuşum. Bu nedenle herhangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydım bulunmamaktadır.

3- Fiziksel görünümüm ve kemik yapım da bu iddiamı doğrulayacaktır. Ayrıca yüce mahkemenin tam teşekkülü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

4- Doğum tarihimin aslında olduğu gibi 10.02.1966 olarak düzeltilmesini istemekteyim.

YASAL NEDENLER: MK, HMK ve İlgili Mevzuat.

KANITLAR: Nüfus kaydı, tanıklar ve her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle;

1- Nüfus kayıtlarında 10.02.1975 olarak geçen doğum tarihinin 10.02.1966 olarak düzeltilmesini

2- Yargılama giderlerinin, davanın niteliği gereği üzerimizde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                          DAVACI

EK:

Kimlik Fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -7-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI               : 

VEKİLİ                :

DAVALI                 : ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                   : Yaş Düzeltilmesi İstemidir .

AÇIKLAMALAR  :

1- Müvekkil gerçekte 01/02/1968 doğumlu olmasına rağmen yanlışlıkla nüfus kütüğüne  1/9/1975 doğumlu olarak kaydedilmiştir. Müvekkilim evde doğmuştur. Herhangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır. (Ek-1 Nüfus Kayıtları)

2- Müvekkilimizin görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır . Müvekkil Murat’ın doğum tarihinin hatalı olması prim gün sayısını doldurmuş olmasına rağmen yaş haddinden dolayı emekli olamamasına sebebiyet vermektedir.

3- Bunun yanında davacı müvekkilin Seyhan Köyünün Beş Sınıflı İlkokul Diplomasında 16/05/1980 tarihinde mezun olduğu görülmektedir.(Ek-2 Diploma) Nitekim 1980 yılında 5. sınıfı bitiren birinin 1975 doğumlu olması mantıkla izah edilebilecek bir durum değildir. Müvekkil 1968 yılında doğmuş olduğundan dolayı 7 yaşında da okula başladığı hesap edildiğinde 5. Sınıfı bitirdiğinde 1980 yılı olduğu görülecektir.

4- İş bu sebeplerle müvekkilin doğum tarihinin aslında olduğu gibi 01/02/1968 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

DELİLLER: Nüfus Kaydı , Rapor , Tanıklar , İlkokul Diploması, Her Türlü Yasal Delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK m.39 ve İlgili Mevzuat

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle müvekkil …’ın nüfus kaydındaki doğum tarihinin 01/02/1968 olarak düzeltilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

Davacı Vekili

Yaş Büyütme Dilekçe Örneği -8-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Davacı :
Adres :
Davalı : Nüfus Müdürlüğü
Dava : Yaş Tashihi Davası
Talep Konusu : Aşağıda arz edilen sebeplerle kayden 10.02.1964 olan yaşımın, gerçek yaşım olan 10.02.1962 olarak tashihine karar verilmesi talebinden ibarettir.

Açıklamalar :
1- Gerçek doğum tarihim 1961 olmasına rağmen ailem tarafından nüfusa 10.02.1964 tarihli olarak YANLIŞ kaydedilmiştir. Bunun sebebi ise annemin babamla çok küçük yaşta evlenmiş olması yani o dönemde annemin yaşının küçük olmasıdır. Annem henüz evlenme yaşına haiz olmadığı için 1960 yılında babamla birbirlerini severek ve kaçarak dini nikah ile evlenmişlerdir. Fakat henüz annemin yaşının yetmemesi sebebi ve sonrasında o zamanın verdiği imkansızlıklar sebebiyle ancak 06.11.1964 yılında resmi nikahla evlenmişlerdir.
Benim yaşımı ise 06.11.1964 tarihine uydurarak 10.02.1964 şeklinde yazmışlardır. O yıllarda resmi işlemleri yapmak, köyden şehre gelmek çok zor olduğu için benim ve kardeşlerimin doğum tarihi de resmi nikahtan sonra kayda geçmiştir. Hatta kardeşlerimin doğum tarihi de yanlış yazılmıştır. Bu tarihler tamamen yanlıştır. Şöyle ki: benim doğum yılım 1961 yılı olup aynı anneden süt emmiş bulunduğum süt kardeşim olan Mu da 1961 doğumlu olması sebebi ile aynı dönemde dünyaya gelmiş olduğumuz anlaşılacaktır. Bu durumu ise aşağıda sunacağım listede ki tanık beyanlarına dayanarak mahkemenizce dinlenmesi neticesinde ispatlayabileceğimi belirtmek isterim.

2- Evde doğmuş olmam sebebi ile elimde herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu durum zaten hastane ve doğum kaydı olmadığı için günlük yaşantımda beni mağduriyete sevk etmiştir.

3- Yaşımın küçük yazılması hem resmi bazı işlemlerde hem de günlük yaşantımda bazı sıkıntıları yaşamama sebebiyet vermektedir. Şöyle ki;

4- Gerek dış görünüşüm gerek de kemik yapım bu iddiamı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da bu gerçek ortaya çıkacaktır. Ben ilkokula giderken yaşımın ilkokul çağında ki çocukların yaşına doldurduğuna inandıkları için beni ilköğretime göndermişlerdir. Fakat okula gittiğim çağda ilk önce beni 1 yıl kayıtsız okula aldılar, 2 kez 1.sınıf okuttular. Ben o dönemde nüfusa göre 5yaşımda okula başlamış oluyorum ki bu da mantığa ve akla aykırıdır. Esasında ben 1961 doğumlu olduğum için hemen hemen 8-9 yaşımda ilkokula başlamış oluyorum. Ben o dönemde yaşıtlarımdan çok büyüktüm bunu da çok net hatırlıyorum, bu hatalar tamamıyla yanlış kayıttan doğmuştur.

5- Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle yaşımın gerçekte olduğu gibi 10.02.1961 yılı olarak düzeltilmesini isteme zaruretim hasıl oldu. Kayden yanlış olan nüfus kaydının hem gerçek nüfus kaydını saptanması ve hukuki durumun sağlanması açısından değiştirilmesinde ve tashihinde hukuksal ve şahsi yararım bulunmaktadır.

“T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 1982/878
K. 1982/910
T. 4.3.1982
• HAKİMİN İSTEKLE BAĞLI OLMAMASI ( Yaş ve kayıt tashihi davalarında )
743/m.29
1086/m.74

ÖZET : Yargıç karar verirken, kamu düzenine ilişkin konularda istekle bağlı değildir. Sağlık kurulu raporu ile tanık sözleri arasındaki çelişki giderilerek, davacının gerçek yaşına göre karar verilmesi gerekir.”

Hukuki Sebepler : MK. Nüfus Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat
Hukuki Deliller : Nüfus Aile Tablosu, tanıklar ve her türlü sair delil.
Sonuç Ve İstek : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Sayın Mahkeme tarafından resen takdir edilecek sebeplerle; Nüfus kaydındaki 10.02.1964 olan kaydın gerçek yaşım olan 10.02.1961 olarak tashihine ve nüfusa tesciline, karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

DAVACI

TANIK LİSTESİ:

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -İsim Değiştirme Avukatı

Son düzenleme tarihi 27 Haziran 2021 14:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.


Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.


Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus


Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!