Yargıtay Öncelik Dilekçesi Örneği

Yargıtay Öncelik Dilekçesi Örneği

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİNE

DOSYA NO           : 

TEMYİZ EDEN

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                :

KONU                   : 2016/… Esas nolu dosyamızın incelenmesinin hızlandırılması hk.

AÇIKLAMALAR  :

  1. X Asliye Hukuk Mahkemesinin .. Esas ve … karar sayılı kararı üzerine hukuka aykırı mahkeme kararının incelenerek bozulması talebiyle X tarihinde yasal süresi içinde temyiz isteminde bulunulmuştur.
  2. …. esas numaralı dosya şu anda arşivdedir ve incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklemektedir.
  3. Söz konusu dosyadaki uyuşmazlık konusu X ili, X ilçesi, … ada/parsel taşınmaz üzerindeki ortaklığın, X Sulh Hukuk Mahkemesinin … e. Ve … karar sayılı X tarihli kararıyla satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir. Esas numarası belirtilen karar kesinleşmiş ve kararın icra aşamasına gelinmiştir.
  4. Satışın gerçekleşmesi ve satıştan elde edilecek gelirin tapudaki hisseleri oranında taraflara dağıtılması durumunda, hakkında yargılama devam eden uyuşmazlık konusu taşınmazın haksız paylaşımı söz konusu olacaktır. Bu husus temyiz incelemesi sonucunda davacının haklı çıkması durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğmasına neden olacaktır.
  5. Açıklanan nedenlerle satış işlemi gerçekleşmeden taşınmazın malikinin belirlenmesi ve temyiz incelemesinin bir an önce sonuçlandırılması gereği ortaya çıkmıştır.

SONUÇ VE İSTEM             : Arşivde bulunan … esas numaralı dosyanın aciliyet arz etmesi nedeniyle öncelikle incelenmesini arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.