Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2022/12116 E ve 2022/14281 K Sayılı Kararı

NOT: Bu sayfadaki Yargıtay kararı, yargitay.gov.tr sitesinde yer aldığı şekilde aynen paylaşılmıştır. Sayfada ek olarak yönlendirici linkler ve yorumlar bulunmaktadır.

Karardan önemli kesitler: Murisin vefatından sonra mirasçılarının murise ait emekli aylığını çekmesine dair uyuşmazlık haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dava genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmelidir.

Karar Sayısı:Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2022/12116 E. ve 2022/14281 K.
Mahkemesi:Manisa 3. İş Mahkemesi
Dava Türü:İtirazın iptali davası
Hüküm:Bozma
İlgili Kanun Maddeleri:Türk Borçlar Kanunu
Anahtar Sözcükler:Mirasçıların murise ait emekli aylığını çekmesi, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, yetkili mahkeme
Taraflar:Davacı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Davalı: Gerçek Kişi
Karar Tarihi:16.11.2022

Yargıtay Kararı

Dava itirazın iptali istemine ilişkindir.  

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne kesin olarak karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 363/1 maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığının 15.09.2022 gün ve 27421 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz  isteğinde bulunmuş olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Barış Kılıç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dosya kapsamı incelendiğinde, müteveffa Kadir Keskin’in vefatından sonra  yersiz çekilen aylıkların tahsili için yapılan icra takibine, borçlu davalıların haksız  yere itiraz ettiği ileri sürülerek, itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar  verildiği ve kararın kesin olduğu anlaşılmıştır.

Görev konusu, kamu düzeniyle ilgili olup, mahkemelerce, yargılamanın her aşamasında re’sen ele alınması gereken bir husustur.

İş Mahkemeleri, 5521 s. Kanunla kurulmuş olan istisnai nitelikte özel  mahkemelerdir. 5510 s. Kanunun 101. maddesi, bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğini kurala bağlamıştır.

Somut olayda, mahkemenin görevini belirlerken, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hangi hukuki sebebe dayandığına bakmak gerekir.

Uyuşmazlık, murisin vefatından sonra çekilen aylığının tahsilinden kaynaklanmaktadır. Davanın, somut olayın özelliğine göre, sebepsiz zenginleşme ya da haksız fiilden kaynaklandığı kabul edilebilir. Bu hukuki sebeplerden herhangi birine dayanılması imkan dahilinde olup, bu durumda hakların yarışmasından (telahukundan) bahsedilir.(Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C.Edege Çevirisi 1983, Sahife 452 ve 453, Dr. S.Reisoğlu Sebepsiz İktisap Davasının  Genel Şartlan 1961 sahife 42 ve sonrası, Fikret Eren.; Borçlar Hukuku Genel  Hükümler, C. III, 4. B., İstanbul, 1994, sayfa 14)

Yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar ışığında, somut olayda, uyuşmazlığın, haksız fiil ya da sebepsiz zenginleşmeden kaynaklandığı, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanmadığı belirgin olup, bu yönde, davada 5510 s. Kanunun uygulama yeri bulunmadığı gibi, uyuşmazlığın 5510 s. Kanunun  uygulanmasından kaynaklandığını ortaya koyacak başka bir hüküm de mevcut değildir. Bu nedenle, davanın İş Mahkemesinde değil, genel mahkemede görülmesi gerekir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın, yazılı  şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  Açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının Kanun yararına temyiz isteminin  kabulü gerekmiştir.  

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının Kanun yararına  temyiz talebinin kabulü ile Manisa 3. İş Mahkemesinin anılan kararının sonuca etkili olmamak üzere HMK’nın 363/1 maddesi uyarınca Kanun yararına BOZULMASINA,  HMK’nın 363/3 .maddesi gereğince gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve  dosyanın Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE, 16.11.2022 tarihinde oy birliği  ile karar verildi.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir