Yargıtay Kararı: Y8HD, 6.6.2011, E. 2010/6644, K. 2011/3212

Ara 13, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

ÖZET: Karar tarihine göre en yakın bir tarihte tespit edilen değer üzerinden yaklaşık 6 aylık bir süre farkı söz konusu ise bu süre içerisinde önemli bir değer değişikliğinin ya da artışının olması düşünülemez.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı Ramazan Saz dava dilekçesinde; Mersin 1. Aile Mahkemesinin 2008/378 Esas ve 2007/979 Karar sayılı kararı ile boşandıklarını, evlilik birliği süresince edinilen ortak malların boşanma davasında dava konusu yapılmadığı gibi ortak malların
tasfiyesi ve paylaşımının da yapılmadığını, 33 RS 632 plakalı Fiat Doblo 2007 model araba ile birlikte ev eşyası olarak salon takımı, oturma odası takımı, yatak odası takımı, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi ve fırınlı ocağın MK.nun hükümlerine
göre paylaştırılmasmın zorunluluğunun doğduğunu, aracın bedeli 28.500 TL olup, 10.500 TL’sinin peşin ödendiğini geri kalan 18.000 TL’nin ise Koç Finanstan kredi çekilmek suretiyle ödendiğini, kredinin 30 aylık vadeli olduğunu, aylık taksitin 699.69
TL olarak (toplamda 25.188.84 TL) geri ödendiğini, peşin ödenen paranın 4.000 TL’nin evlenmeden önce aldığı 33 SA 165 plakalı aracın satışından elde edilen para olduğunu, bizzat tarafından ödendiğini açıklayarak malların MK.nun hükümlerine
göre paylaştırılmasına, evlilik birliği sırasında birlikte edindikleri arabanın davalıya ödenecek 4.500 TL karşılığında tarafına devrine, bu mümkün olmaz ise arabanında satılarak bedelinin /Yünün kendisine ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı Suna Tefek yargılama oturumunda açılan davayı kabul etmediğini, boşanma davası sırasında arabanın kendisinde kalacağı yönünde anlaştıklarını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, “araç bakımından davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, 8.500 TL katılma payı alacağının davalıdan tahsiline ve davacıya ödenmesine, dava dilekçesinde belirtilen ev eşyalarının tarafların paylı mülkiyetinde olduğunun tespitine, ziyade talebinin reddine” karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı Suna Tefek tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonra edinilen araçtan kaynaklanan edinilmiş mallara katılma rejimi nedeniyle istenen katılma payı (artık değer) alacağı ile ev eşyalarının mevcut ise aynen iadesine, değilse bedelin tahsili isteğine ilişkindir. Davacı tüm istekler için dava dilekçesinde yaklaşık 20.000 TL isteğinde bulunmuştur. HUMK.nun 74,75 ve 76. maddeleri uyarınca maddi olayları ileri sürmek taraflara hukuki nitelendirmeyi yapmak ise hakime aittir. Hakim tarafların iddia ve savunmasıyla bağlı olup, ondan fazlasına ve başka bir şeye karar veremez (HUMK. m.74).

Davacı dava dilekçesinde malların MK.nun hükümlerine göre paylaştırılmasını ve bedeli karşılığında aracın kendisine verilmesini istemiş bu mümkün olmadığı taktirde aracın satılarak %’e isabet eden paranın tahsilini istemiştir. Davanın mal rejiminden kaynaklanan dava olduğu gözetilerek dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile dava dilekçesi kapsamı da göz önünde tutulduğunda malların MK.nun hükümlerine göre paylaştırılmasını istemekle; mevcut ev eşyalarının mevcut ise aynen iadesine, olmadığı taktirde bedelin tahsiline karar verilmesi şeklinde yorumlamak ve anlamak gerekir. Aksi halde verilen hüküm karşısında sonuca ulaşmak açısından davacının ayrıca bir dava açmasına neden olacaktır. Bu husus ise, usul ekonomisine aykırı düşer (HUMK. m. 179/3, 195/1, 77, 241/2, 217/2 ve 1982 Anayasası m. 141/son).

Uyuşmazlık konusu 33 RS632 plakalı araç 20.12.2006 tarihinde satın alınmış olup davalı Suna adına trafikte kayıtlıdır. Taraflar 3.3.2004 tarihinde evlenmiş, davacı Ramazan tarafından 3.10.2007 tarihinde açılan, kabulle sonuçlanan ve 15.9.2008 tarihinde kesinleşen Mersin 1. Aile Mahkemesine ait karar ile boşanmışlardır. Eşler başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerine göre evlenme tarihinde boşanma davasının açıldığı 3.10.2007 tarihine kadar eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK. m.202, 4722 sayılı K.m. 10/1).

Eşler arasındaki mal rejimi TMK.nun 225/2. fıkrası uyarınca boşanma davasının açıldığı 3.10.2007 tarihinde sona ermiştir. TMK.nun 6 ve 222/1. maddesi gereğince herkes iddiasına kanıtlamakla yükümlüdür. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca da “bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.” Dava konusu araç edinilmiş mallara katılma rejimi süresi içinde davalı tarafından edinilmiş olup, TMK.nun 236/1. fıkrası uyarınca bu aracın değeri üzerinde davacının yarı payı oranında hakkı söz konusudur. Edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri uyarınca ayın (mülkiyet) istenemez. Ancak mülkiyet hakkından kaynaklanan şahsi hak niteliğindeki alacak istenebilir. Davacı aracı kişisel malıyla aldığını kanıtlamadığına göre sözü edilen aracın karar tarihine göre en yakın bir tarihte tespit edilen değeri üzerinden davacının A oranında alacak hakkı doğduğunun kabulü gerekir (TMK. m. 236/1). Aracın değeri 22.3.2010 tarihinde 17.000 TL olarak tespit edilmiştir. Karar tarihi ise 14.9.2010 olup yaklaşık 6 aylık bir süre farkı söz konusudur. Bu süre içerisinde önemli bir değer değişikliğinin ya da artışının olması düşünülemez.

Bu nedenle mahkemece, sözü edilen değere itibar etmesi yerindedir. Belirlenen değerin yarısı üzerinden hüküm kurulduğuna göre davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde bulunmadığından reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan aracın %50 bedeline ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, (Y8HD, 6.6.2011, E. 2010/6644, K. 2011/3212)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.