Yargıtay Kararı: Y8HD, 29.11.2011, E. 2011/4036, K. 2011/7895

Ara 3, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Davacı İddiası ve Talebi

Davacı dava dilekçesinde, davalı Sebiha Özkan adına trafikte kayıtlı bulunan 06 GST 29 plakalı Opel Astra aracı 17.500 TL’ye satın aldığını, satın aldığı sırada bankadan kredi çektiğini, borç aldığını, daha sonrada aldığı emekli ikramiyesinden 7.001,60 TL’yi bankadan çektiği kredi borcuna harcadığını ve araç üzerinde bulunan rehni kaldırdığını, davalının Aralık 2006 tarihinden bu yana haksız ve yersiz olarak aracı elinde tuttuğunu, otomobilin vergi borçlarının kendisi tarafından ödendiğini açıklayarak vergi borçlarının işleyecek yasal faiziyle birlikte aracın kendisine teslimine karar verilmesini istemiş, 15.06.2009 tarihli cevaba cevap dilekçesinde ise dava konusu aracın kendisine teslimini, mümkün olmadığı taktirde dava dilekçesinde dava değeri olarak gösterdiği 14.850 TL’nin 3.000 TL vergi borçlarıyla ve yasal faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi isteğinde bulunmuştur. 26.05.2009 tarihli yargılama oturumunda da cevap dilekçesindeki beyanını tekrarlamıştır.

Davalının Savunması

Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının aracın teslimini ve vergi borçlarını istemeye hakkı olmadığını, aracın davacı tarafından kullanıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davacının vergi borcuyla ilgili olarak açtığı davanın reddine, araç için istediği değer artış payı davasının kısmen kabulüne, istekle bağlı kalınarak dava tarihi itibariyle işleyecek yasal faiziyle birlikte 9.839,18 TL’nin davalıdan tahsiline, fazlaya ve aracın teslimine ilişkin isteğin reddine karar verilmesi
ve hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairenin 07.04.2011 tarih ve 2010/5253 Esas, 2011/1986 Karar sayılı ilamı ile; “…davacı malın aynını istediğinden bu isteğin değer artış payı olarak ya da edinilmiş mallara katılma alacağı veya katkı payı alacağı olarak nitelendirilemeyeceği, davacının belirtilen bu isteklere yönelik olarak ve harcını yatırmak suretiyle yöntemine uygun bir biçimde açılmış herhangi bir dava ve isteğin bulunmadığı gibi aynı biçimde yapılmış bir ıslah isteği de olmadığı, davacının isteğinin aracın trafik kaydının iptaliyle, adına trafiğe kayıt ve tescili niteliğinde bulunduğu (…) gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğine. ..” işaret edilerek bozma sevk edilmiştir.

Davacı Hüsamettin Tuncay Yalçıntaş X havale tarihli dilekçesiyle, yargılama sırasındaki beyanlarıyla karar düzeltme dilekçesinde açıkladığı nedenlerden dolayı bozma ilamının kaldırılmasıyla yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmesini istemiştir. Karar düzeltme isteği üzerine yapılan incelemede; gerçekten davacı dava dilekçesinde aracın aynen teslimini ve araç için ödediği vergi borçlarına ait miktarın tahsiline karar verilmesini istemiştir. Ne var ki, davacı 15.06.2009 havale tarihli cevaba cevap dilekçesinde; aracın aynen tesliminin mümkün olmaması halinde dava dilekçesinde gösterdiği 14.850 TL’nin davalıdan, 3.000 TL vergi borcu alacağı ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, bu beyanını 26.05.2009 tarihli yargılama oturumunda da tekrarlamıştır.

TMK’nın 176 ve HUMK.nun 83 vd. uyarınca ıslah yazılı yapılabileceği gibi sözlü de yapılabilir. Aynı zamanda dilekçe vermek suretiyle de ıslah isteğinde bulunulabilir. Davacı cevaba cevap dilekçesiyle ıslah isteğinde bulunduğu gibi 26.05.2009 tarihli yargılama oturumunda da ıslaha yönelik isteğini tekrarlamıştır.

Dava dilekçesinde; 14.850 TL’yi dava değeri göstermiş olup, bunun üzerinden gerekli başvuru ve % peşin nispi harcın alındığı dosya kapsamıyla sabittir. Davacının cevaba cevap dilekçesindeki beyanı ile yargılama tutanağına geçen beyanları ıslah niteliğinde olup aracın aynen tesliminin mümkün bulunmaması halinde 14.850 TL’nin tahsiline karar verilmesini istediğine göre eksik harç bulunmadığından ayrıca harç yatırılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle Dairenin yukarıda tarih ve sayısı verilen bozma ilamında; açıklanan “yapılmış bir ıslah isteği bulunmadığı gibi harcını yatırmak suretiyle yöntemine uygun bir biçimde açılmış bir katkı payı alacağı ya da katılma alacağı davası bulunmadığı” biçimindeki ibare maddi yanılgıya dayalıdır. Az önce de açıklandığı gibi davacının yöntemine uygun bir biçimde ıslah isteğinde bulunduğunun kabulü gerekir. Saptanan somut ve hukuki olgular karşısında Dairenin maddi yanılgıya dayalı tarih ve 2010/5253 Esas, 2011/1986 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verilip, işin esasının temyiz incelenmesine geçildi;

Davalı vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede; uyuşmazlık konusu aracın 17.02.2005 tarihinde satın alındığı ve davalı adına trafikte kayıtlı bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durum karşısında davanın edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde araç edinildiğine göre istek yapılan ıslah ile katılma alacağı isteğine yöneliktir.

Ancak davacı 07.2009 tarihli yargılama oturumunda isteğini yeniden ıslah etmiş, aracın alımına davalının 1/3 oranında katkı yaptığının doğru olduğunu, bunu kabul ettiğini, istediği miktar olan 14.850 TL’nin 2/3’ünün tahsiline karar verilmesini istemiş ve beyanını bu şekilde düzelttiğini açıklamıştır. Kural olarak yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağı bakımından davacının bu dönemde edinilen mala maddi bir katkısının olduğunun kanıtlanmasına gerek yoktur. Davalı adına trafikte kayıtlı bulunan araç 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği tarihinden sonra 17.02.2005 tarihinde alındığına göre edinilmiş mal sayılır. Davacının edinilmiş mala maddi bir katkısının olup olmaması ya da çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmamaktadır. TMK.nun 231 ve 236/1. maddeleri uyarınca davacının artık değerin yarısı üzerinden katılma alacağı hakkı vardır. Mahkemece de istekle bağlı kalınarak 9.839,18 TL bakımından davanın kabulüne, vergi borcundan kaynaklanan alacak ile fazlaya ilişkin isteğin reddine karar verilmiştir. Bu tür davalarda uygulanması gereken hakkaniyet ve fedakarlığın denkleştirilmesi kuralları da gözönünde tutulduğunda yerel mahkeme hükmünün yerinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle davalı Sebiha Özkan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan yerel mahkeme hükmünün belirtilen sebeplerle onanmasına (Y8HD, 29.11.2011, E. 2011/4036, K. 2011/7895.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.