Yargıtay Kararı: Y8HD, 28.06.2011, E. 2011/2207, K. 2011/3787

Ara 13, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

ÖZET: Davalıya Oyakbank yardım sandığı ile emekli sandığı tarafından yapılan ödemelerin mal rejiminin sona erdiği tarih itibarıyla öncesinin edinilmiş mal sonrasının ise kişisel mal olarak kabul edilerek yapılan hesaplama ile katılma alacağı belirlenmelidir.

Davacının Talebi

Davacı Füsun Borak (Durgun) vekili, evlilik birliği içinde edinilen Çayyolu 18080 ada 1 parselde 37 nolu mesken,06 AJ 0400 plakalı Toyota Avensis marka araç ile davalı adına Ziraat Bankası Konutkent ve Yenişehir şubeleri, Oyakbank Kızılay
şubesi, Vakıfbank Çayyolu şubesindeki hesaplanndaki birikimler ve davalının emekli ikramiyesi ve sosyal yardım sandığından ödenen para üzerinde vekil edeninin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı olduğunu açıklayarak 1.1.2002 öncesi edinilen malvarlığı bakımından çalışarak elde ettiği gelirle sağladığı katkı payı alacağı, 1.1.2002 sonrası edinilen malvarlığı bakımından ise katılma alacağı istediğini, fazlaya ilişkin haklarının saklı tutularak 50.000 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davacı vekili 24.6.2005 tarihli dilekçesi ile istedikleri miktarın 20.000 TL’sinin katkı payı, 30.000 TL’sinin ise katılma alacağı karşılığı olduğunu açıklamıştır.

Davalının Savunması

Davalı Levent Borak vekili, meskenin kendine ait kişisel mal niteliğindeki dairenin satışından gelen gelirle alındığı, davacının davalı üzerinde kayıtlı malvarlığının edinilmesinde hiçbir katkısı bulunmadığını, aksine davacının üzerine araç ve daire alındığını, bunların da dikkate alınması gerektiğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, bilirkişi raporlarındaki açıklamalar ve dosya kapsamına göre davacının Toyota Avensis araç bakımından 3.776,93 TL emekli ikramiyesi ve sosyal yardım sandığı tarafından ödenen para ile ilgili 450,55 TL., Oyakbank ve Vakıfbanktaki hesaplarda bulunan tasarruflar bakımından 8.648,68 TL Ziraat Bankası Konutkent şubesindeki hesapta bulunan tasarruf bakımından ise 773,49 TL katılma alacağı olduğu gerekçesi ile 13.636,15 TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafın fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 26.6.1982 tarihinde evlenmişler, 1.11.2004 tarihinde açılan dava sonunda boşanmışlar ve karar 23.10.2008
tarihinde kesinleşmiştir. Başka mal rejimi seçilmediğinden; taraflar arasında evlilik tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (743 sayılı TKM.nin 170. m.), 1.1.2002 tarihinden mal rejiminin sona erdiği ve boşanma davasının açıldığı 1.11.2004 tarihine kadar edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK. 202 ve 4722 s.Yürürlük K.m.lO/l.m).

Dava konusu malvarlığından Çayyolu 18080 ada 1 parsel üzerindeki 37 nolu mesken mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu 10.11.1995, 06 AJ 0400 plakalı Toyota Avensis marka araç ise edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu 18.5.2004 tarihinde satın alınarak davalı Levent adına tescil edilmişlerdir. Yine davalı adına bulunan Ziraat Bankası Konutkent şubesindeki tasarruf miktarı ile Oyakbank Kızılay şubesi ve Vakıfbank Çayyolu şubesindeki hesaplarda bulunan birikimler, davalıya Oyak yardım sandığı ve emekli sandığı tarafından yapılan ödemelerle ilgili edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Dava dilekçesindeki açıklamalar ve dosya kapsamına göre davacının isteği dava konusu 37 nolu mesken bakımından katkı payı, diğer dava konusu malvarlığı bakımından ise katılma alacağı (TMK.m.231) isteğine ilişkindir. Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, TMK.nun 222/3. maddesi gereğince aksi kanıtlanıncaya kadar edinilmiş mal niteliğinde kabulü gereken Oyakba Vakıfbanktaki hesaplarda bulunan tasarruflar ile Ziraat Bankası Konutkent şubesindeki birikim bakımından konusunda uzman bankacı mali müşavir ve hukukçu bilirkişilerden alman gerekçeli ve hüküm vermeye yeterli rapor ile 1.1.2002 tarihi itibarıyla bulunan birikim, hesaplardan birbirine yapılan aktarmalar,mal rejiminin sona erdiğinde hesaplarda bulunan miktarlar gözetilerek usul
ve yasaya uygun bulunan artık değer üzerinden 8.648,68 TL. ve 773,49 TL katılma alacağı bulunmasında bir isabetsizlik olmadığına, 1.1.2002 öncesi miktarlarla ilgili katılma alacağı hesaplanma imkanı olmadığı gibi banka hesapları ile ilgili katkı payı alacağı istenmediğine, davalıya Oyakbank yardım sandığı ile emekli sandığı tarafından yapılan ödemelerin mal rejiminin sona erdiği tarih itibarıyla öncesinin edinilmiş mal sonrasının ise kişisel mal olarak kabul edilerek yapılan hesaplama ile katılma alacağının 450,55 TL olarak belirlenmesinde de bir yanlışlık bulunmadığına, bu miktarın içinde ilk raporda belirlenen ve temyizde ileri sürülen 285,73 TL miktar da yer aldığına, taraflar davada vekilleri aracılığı ile temsil edilerek süresi içinde delillerini bildirdiklerine toplanan taraf delilleri ve alınan raporlar dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulduğuna, taraflarca hazırlama ilkesi ve yazılı yargılama usulü de gözetilerek davalının hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmediği anlaşıldığına, davalı tarafın takas isteğinde bulunması yeterli olmayıp böyle bir isteğin değerlendirmeye alınması için istekte bulunan kişinin de yöntemine uygun bir biçimde harcı yatırılmak suretiyle açmış olduğu bir davasının olması ve bu isteğe bağlı olarak belirlenmiş ve kanıtlanmış bir alacağın bulunması gerektiğine göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki mesken ve araca yönelik temyiz itirazları dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan banka hesaplarındaki miktarlar ile yardım sandığı ve emekli sandığından yapılan ödemelerle ilgili sırasıyla 8.648,68 TL, 773,49 TL
ve 450,55 TL tutarındaki değerler açısından mahkeme hükmünün onanmasına, (Y8HD, 28.06.2011, E. 2011/2207, K. 2011/3787)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.