Yargıtay Kararı: Y8HD, 27.12.2011, E. 2011/7459, K. 2011/7763

Ara 1, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Şahsi hakka dayanak ipoteğin kaldırılmasına ilişkin uyuşmazlığın çözüm yeri genel mahkemelerdir.

Yargıtay Kararı:

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı vekili, davalı adına tapuda kayıtlı bulunan ve açtığı boşanma davası nedeniyle taşınmazlar üzerinde 1/2’şer oranında katılma alacağı hakkının bulunduğunu ileri sürerek davalının çektiği kredi nedeniyle davalı adına kayıtlı 16063 ada 12 parselde bulunan iki katlı ev, 26185 ada 2 sayılı parsel üzerinde yer alan 8 nolu daire, aynı ada 1 parsel üzerindeki 17 nolu bağımsız bölüm ve 37740 ada 7 parselde yer alan 19 sayılı bağımsız bölümler üzerine davalı bankalardan çekilen kredi nedeniyle konulan ipoteğin edinilmiş mallara katılma alacağı hakkı nedeniyle kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Dairenin geri çevirme yazıları üzerine getirtilen Ankara 5. Aile Mahkemesinin 29.7.2010 tarih ve 2009/363 Esas, 2010/1083 Karar sayılı dava dosyasıyla eldeki davada davacı bulunan Havva Nihal Yumşak tarafından davalı Yalçın Yumşak’a karşı 18.3.2009 tarihinde boşanma davasının açıldığı, boşanma davasıyla birlikte dava konusu yapılan 5 parça taşınmazla ilgili olarak edinilmiş mallara katılma rejimi gereği taşınmazlardaki 1/2 payın adına tescilini istemiş, yapılan yargılama sonunda dosyanın takipsiz kalması nedeniyle yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasından sonra üç aylık yasal sürenin geçmesiyle HUMK.nun 409/5. maddesi gereğince boşanma davası ile birlikte açılan dava hakkında, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, açılmamış sayılmasına ilişkin kararın tebliğe verilmediği, dosyanın henüz derdest olduğu, kesinleşmediği ve taraflar arasında evlilik birliğinin böylece halen devam ettiği görülmüştür.

Kural olarak, eşler arasında evlilik devam ettiği sürece TMK md 218 ve devamı maddeleri gereğince edinilmiş mallara katılma rejimiyle ilgili olarak tasfiyenin başlamayacağı ve yapılamayacağı kanun hükmü gereğidir.  Boşanmanın açılıp kesinleşmesi; mal rejimine ilişkin davaların açılıp görülmesinin ön koşulunu oluşturur. Somut olayda ön koşul gerçekleşmediğine göre mal rejimi ile ilgili herhangi bir davanın görülmesi ve sonuçlandırılması mümkün değildir.

Saptanan bu durum karşısında davanın şahsi hakka dayalı ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. İddianın ileri sürülüş biçimi ve davanın belirlenen niteliğine göre, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözüm yeri, HUMK.nun 1 vd. maddeleri (HMK.nun 1 .m.) uyarınca genel mahkemeler olup Aile Mahkemesinin görev kapsamı dışında kalmaktadır. Görev, kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her safhasında ileri sürülebileceği gibi, kendiliğinden de göz önünde tutulması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan hususlar nazara alınarak dava dilekçesinin görev yönünden davanın reddine karar verilmek suretiyle dosyamn yetkili ve görevli Asliye Mahkemesine gönderilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. (Y8HD, 27.12.2011, E. 2011/7459, K. 2011/7763.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.