Yargıtay Kararı: Y8HD, 27.12.2011, E. 2011/3601, K. 2011/7758

Ara 3, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Katılma alacağının sadece bir bölümü dava edilmişse zamanaşımı alacağın dava edilen bölümü hakkında kesilmiş olur ise de dava dışı kalan alacak bölümü için zamanaşımı işlemeye devam eder.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı Saadet Lekesizyiğit vekili, davalı adına kayıtlı 446 ada 33 parselde vekil edeninin edinilmiş mallara katılma rejimi gereği yan oranda katılma alacağı bulunduğunu, evvelce açtıkları ve kesinleşen davada 86.320 TL katılma alacağının taleple bağlı kalınarak 10.000 TL’sinin tahsiline karar verildiği açıklayarak bakiye 76.320 TL’nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı Barış İşinçelik vekili, açılan dava bakımından TMK’nun 178.maddesinde yazılı 1 yıllık zamanaşımının geçtiğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davanın kabulüne, 76.320 TL katılma alacağının dava tarihi olan 24.02.2010 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 12.08.1998 tarihinde evlenmişler, 02.05.2005 tarihinde açılan dava sonucu boşanmalarına karar verilmiş; hüküm, 26.02.2008 tarihinde kesinleşmiştir. Taraflar arasında evlilik tarihinden X tarihine kadar mal ayrılığı (TMK. 170), bir yıl içinde başka mal rejimi seçmediklerinden 02.05.2005 tarihine kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 sayılı K.md. 10/1, 4721 sayılı TMK. md. 202/1).

TMK.nun 178. maddesinde “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar” hükmüne yer verilmiştir. Dava konusu taşınmaz 26.08.2002 tarihinde edinilerek davalı adına kayıtlanmıştır. Taşınmazın edinildiği tarih 4721 sayılı TMK. nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden sonraki bir tarih olduğuna göre; taraflar arasındaki taşınmaza ilişkin uyuşmazlıkta edinilmiş mallara katılma rejimi kurallarının uygulanacağı
açıktır.

Davacı daha önce açtığı davada alacağın sadece bir bölümünü dava etmiş ve fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuştur. Böyle bir durumda zamanaşımı, alacağın ancak dava edilen bölümü hakkında kesilmiş olur. Kısmi davaya konu olmayan diğer bir ifade ile dava dışı kalan alacak bölümü için zamanaşımı işlemeye devam eder.

Taraflar arasında görülen boşanma davasının kesinleştiği 26.02.2008 tarihinden eldeki davanın açıldığı 24.02.2010 tarihine kadar TMK’nun 178.maddesinde düzenlenen 1 yıllık zamanaşımı süresi geçmiş bulunduğuna ve davalı taraf süresi içerisinde zamanaşımı definde bulunduğuna göre; dava konusu taşınmaz nedeniyle istenilen alacak açısından zamanaşımı süresinin dolduğu dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken zamanaşımı defi bakımından bir değerlendirme yapılmadan işin esası ile ilgili yazılı şekilde hüküm kurulmuş olmasında isabet bulunmamaktadır. (Y8HD, 27.12.2011, E. 2011/3601, K. 2011/7758.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.