Yargıtay Kararı: Y8HD, 27.01.2015, E. 2014/15353, K. 2015/1623

Ara 2, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Katılma alacağı bakımından talepte bulunan eşin çabşıp çalışmaması veya herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasının bir önemi yoktur.

Davacı İddiası ve Talebi

Davacı-birleşen dosyada davalı Gülten vekili, evlilik birliği içinde davacının çalışarak elde ettiği gelir ile katkıda bulunduğunu, ayrıca edinilmiş mal niteliğindeki dava konusu malvarlığı yönünden de yasal hakkı olduğunu açıklayarak Yenimahalle 13493 ada 1 parselde 64 numaralı daire, Eryaman Göksu park evlerinde daire, Niğde
ili Bor ilçesi 177 ada 98 parseldeki arsanın 1/2 hissesi ve 06 EB 232 plakalı araç bakımından davacının alacak hakkına yönelik fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 10.000 TL’nin dava tarihinden geçerli yasal faizi ile, birleşen dosyada ise davalının Bisse gömlekleri bayiliğine ilişkin dükkanla ilgili olarak da fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere dükkanın bilançosu üzerinden inceleme yapılarak 1999 tarihi arasındaki dönem için 2.000 TL katkı payı, 01.01.2002 sonrası dönem için 2.000 TL katılma alacağı olmak üzere toplam 4.000 TL alacağın yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, 22.05.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini asıl dava dosyası açısından 280.614,35 TL’ye, birleşen dava dosyasında ise 471,93 TL’ye yükseltmiştir.

Davalının Savunması

Davalı-birleşen dosyada davacı Erol vekili, müvekkili adına kayıtlı taşınmazların bir kısmının müvekkiline ait kişisel malların satışı ile, bir kısmının tarafların fiilen ayrı oldukları dönemde alındığını, Niğde’deki taşınmazın
müvekkiline annesi tarafından bağışlandığını, bir kısım taşınmazla ilgili borçların halen devam ettiğini açıklayarak müvekkili aleyhine açılan davaların reddine karar verilmesini savunmuş, birleşen davasında ise Gülten adına kayıtlı Bodrum’daki taşınmazın kooperatif aidatlarının ödenmesinde katkıda bulunduğunu açıklayarak taşınmazın rayiç değerinin yarısı olarak fazla hakları saklı kalmak üzere 10.000 TL.nin Gülten’den tahsiline karar verilmesini istemiş, talebini 05.06.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile 16.531,20 TL’ye yükseltmiştir.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, asıl dava dosyasında davanın kısmen kabulü ile Yenimahalle 13493 ada 1 parseldeki 64 numaralı daire yönünden 102.723 TL, araç üzerinde 35.356,50 TL olmak üzere toplam 138.079,50 TL katılma alacağının karar tarihinden işleyecek faiziyle davalı Erol’dan tahsiline, Eryaman 48145 ada 1 parselde 55 numaralı taşınmaz ile Niğde ili Bor ilçesi 177 ada 98 parselde kayıtlı taşınmaz bakımından davacı Gülten’in katılma alacağı hakkı bulunmadığına, birleşen 1 .Aile Mahkemesi’nin 2010/873 Esas sayılı dosyasında Migros Bisse gömleklerine ait
işletme gelirine ilişkin Gülten Yaşa tarafından açılan alacak davasının reddine, birleşen 2. Aile Mahkemesi’nin 2007/1062 Esas sayılı dosyasında davacı Erol Beyit’in Bodrum Bitez 54 parselde 83 numaralı taşınmaza ilişkin açtığı alacak davasının reddine karar verilmesi üzerine hüküm Gülten tarafından açılan asıl ve birleşen dosyada verilen hükümler bakımından davacı-birleşen dosyada davalı Gülten vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 02.09.1998 tarihinde evlenmişler, 30.01.2007 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hüküm 08.10.2009 tarihinde kesinleşmekle evlilik birliği son bulmuştur. TMK’nun 225.maddesinin 2.fıkrasma göre evliliğin boşanma ile sona erdirilmesi durumunda, eşler arasında mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle son bulur. Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı MK’nun 170.maddesi gereğince mal ayrılığı, bu tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise, 4721 sayılı TMK’nun 202. maddesi uyarınca yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Dosya kapsamına göre davacı Gülten’in asıl ve birleşen dosyadaki talebi katkı payı ve katılma alacağı niteliğindedir. Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yansı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır (TMK’nun 231, 236/1.m.).

TMK’nun 222. maddesi gereğince, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bir eşin bütün mallannın aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilmesi gerekir. Katılma alacağı bakımından talepte bulunan eşin çalışıp çalışmaması veya herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasımn bir önemi de yoktur.

Katılma alacağı yasadan kaynaklanmaktadır. Bu tür davalarda, eklenecek değerlerden (TMK.m.229) ve denkleştirmeden (TMK.m.230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın (TMK.m.219) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin (TMK.m.231) yansı üzerinden (TMK.m.236/1) taraflann kazanılmış hakları da dikkate alınarak katılma alacağının hesaplanması gerekir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve ilâmda belirlenip dayanılan gerektirici sebeplere, dinlenen tanık beyanları karşısında 12.08.2004 tarihinde davalı Erol adına edinilen Niğde ili Bor ilçesi 177 ada 98 parseldeki taşınmaz Erol’un annesi tarafından, Erol’un diğer kardeşlerinden muvafakat alınarak devredildiğinden, annesi tarafından oğlu Erol’a bağışlama niteliğinde olduğunun kabulü gerektiğine, birleşen dosyada dava konusu Bisse gömlekleri bayiliğine ilişkin dükkanın evlenme öncesinde 26.01.1985 tarihinde açıldığı ve daha sonra işyeri adresi değişikliği yapıldığına, dükkandan elde edilen gelir üzerinden hesaplama yapılarak katılma alacağına hükmedilemeyeceğine, mal rejiminin sona erdiği tarihte dükkandan elde edilen gelirden mevcut bir mal varlığı ispat edilemediğine göre davacı-birleşen dosyada davalı Gülten vekili Niğde ili Bor ilçesindeki taşınmaz ve birleşen dosyada Bisse gömlekleri bayiliğine ilişkin hükme yönelen temyiz itirazlarının REDDİNE, Dava konusu Eryaman
48145 ada 1 parseldeki 55 numaralı mesken taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu 09.11.2004 tarihinde KC isimli şirketle yapılan sözleşme ile 37.500 TL peşinat ödenerek, 16.01.2007 tarihinde ise 30.000 TL ara ödeme yapılarak, bakiye 148.500,24 TL için ise bankadan 84 ay vadeli kredi kullanılarak Erol adına alınmıştır. Bankadan alınan kredi daha sonra yeni çekilen 60 ay vadeli kredi ile kapatılarak yapılandırılmıştır. Mahkemece, bu taşınmazın alındığı tarihte 2004-
2006 yılları arasında Gülten’in Bodrum’daki evine tadilat yaptırdığı, kredi ödemelerinin de olduğu, bu sebeple dava konusu taşınmazın alımı ve kredi ödemelerine katkıda bulunamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Katılma alacağı için taraflardan birinin katkıda bulunmasına gerek olmadığı gibi talepte bulunan eşin çalışıp çalışmamasının dahi önemi yoktur. Mahkeme gerekçesi talebin niteliği açısından yerinde değildir. Mahkemenin, dava konusu 55 numaralı meskenin toplam alım bedelinin bir kısmının kredi kullanılarak ödendiği, bu kredinin bir bölümünün de mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihi sonrasına isabet ettiği gözetilerek, boşanma dava tarihi sonrasına isabet eden kısmın denkleştirmede Erol lehine kişisel mal olarak dikkate alınarak hesaplama yapılması, bu kısım Erol’un kişisel malı olarak düşüldükten sonra kalacak evlilik birliği içinde ödenen miktarın toplam ödemeye oranı ile taşınmazın bozma sonrası belirlenecek yeni karar tarihine en yakın piyasa rayiç değeri ile çarpımı sonrası artık değerin bulunması, bulunan bu artık değerin yarısı oranında davacı Gülten’in katılma alacağı olduğunun dikkate alınması, bu hesaplama ve değerlendirmeler yapılırken gerekirse konusunda uzman bilirkişilerden gerek değerler gerekse kişisel mal sebebiyle denkleştirmeye esas alınacak miktar ve katılma alacağı payı ile ilgili gerekçeli ve hüküm kurmaya elverişli rapor alınması gerekir.

Mahkemece, katılma alacağı ile ilgili açıklanan yönteme uyulmadan davanın nitelendirilmesinde hataya düşülerek davacı Gülten’in geliri ile katkısı ispatlanamadığından yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Davacı-birleşen dosyada davalı Gülten vekilinin Eryaman 48145 ada 1 parseldeki 55 numaralı meskenle ilgili hükme yönelen temyiz itirazları yerinde olup hüküm bu yönden bozulmalıdır.

Diğer yandan dava konusu Yenimahalle 13493 ada 1 parseldeki 64 numaralı daire ile ilgili hükmedilen 102.723 TL.nin tespitinde bilirkişi tarafından uygulanan yöntem ve Mahkemenin hüküm vermeye elverişli rapora itibar etmesi doğru ise de eksikten dosyaya getirtilen belgelerden davalının kişisel malı niteliğindeki Büyükçekmece 3584 ada 19 numaralı meskenin satışından gelen miktarın Erol lehine denkleştirmede dikkate alınması, bakiye miktar üzerinden artık değerin yarısı oranında davacı Gülten’in katılma alacağının belirlenmesi gerekirken Erol’un kişisel malı Büyükçekmece’deki taşınmazın satışından gelen miktarın hesaplamada dikkate alınmaması ve bu suretle Erol aleyhine yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Ancak belirtilen gerçek ve doğru hesaplama sonucunda davacı Gülten lehine şimdi hükmedilen 102.723 TL’den daha az miktar çıkacağı tartışmasızdır. Hükmedilen miktar davalı Erol aleyhine olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekte ise de hüküm davacı-birleşen dosyada davalı Gülten vekili tarafından temyiz edildiğine göre temyiz edenin sıfatı ve aleyhe bozma yasağı sebebiyle Yenimahalle’de bulunan 13493 ada 1 parseldeki 64 numaralı daire ile ilgili olarak bozma sevkedilmemiş, bu husus eleştirilmekle yetinilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı-birleşen dosyada davalı Gülten vekilinin temyiz itirazları kısmen yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve kanuna aykırı bulunan hükmün Eryaman’da bulunan taşınmaza yönelik olarak 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (Y8HD, 27.01.2015, E. 2014/15353, K. 2015/1623)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.