Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.05.2011, E. 2010/6579, K. 2011/3097

Kas 30, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

ÖZET: Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince edinilen mallarda eşler ayni hak sahibi değildir.

Davacının İddia ve Talebi

Davacı vekili, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi bulunan ve evlilik birliği içinde satın alma yoluyla edinilerek davalı eş adına tescil edilen 1451 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin tapu kaydının 1/4 oranında iptali ile vekil edeni adına tescilini; bu talep kabul edilmediği takdirde ise yarı payı karşılığı bedelin-fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak şimdilik 1.000 TL. nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı vekili, uyuşmazlık konusu taşınmazın vekil edeninin kısmi birikimi ve babasının yardımıyla satın alındığını, davacının katkısı bulunmadığını açıklayarak davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, dava konusu taşınmazın edinilmiş mal grubuna dahil bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 1451 ada 33 parselin davalı üzerindeki tapu kaydının kısmen iptali ile 1/4 hissesinin davacı adına tesciline karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 1.9.2000 tarihinde evlenmiş, 11.6.2008 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 14.5.2009 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur. TMK.nun 179.maddesine göre mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. Başka bir mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğine göre, taraflar evlenme tarihinden 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, bu tarihten mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise, TMK.nun 202.maddesine göre yasal edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Eşler arasındaki mal rejimi TMK.nun 225/2.maddesine göre boşanma davasımn açıldığı tarih itibariyle sona ermiştir.

Dava konusu arsa vasıflı taşınmaz 21.3.2007 tarihinde taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli bulunduğu dönemde satın alma suretiyle davalı adına tescil edilmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince edinilen mallarda eşler ayni hak sahibi değildir. Başka bir anlatımla rejim süresince edinilen mallarda eşlerin alacak hakkı söz konusudur (TMK md 236/1).

Bu yön gözden kaçırılarak niza konusu taşınmazın iptal ve tesciline karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Ancak, davacı taraf dilekçesinde tapu kaydının iptal ve tescilini, olmadığı takdirde alacağa hükmedilmesini istemiştir. Mahkemece yapılacak iş; davacının terditli isteğinin gözönünde bulundurularak, iddia ve savunma çerçevesinde taraf delillerinin değerlendirilmesi ve sonucuna göre katılma alacağı talebi hakkında hüküm kurulmasıdır. Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasa hükümlerine uygun bulunmayan hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozmada oybirliği gerekçe de oyçokluğuyla bozulmasına… (Y8HD, 26.05.2011, E. 2010/6579, K. 2011/3097.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.