Yargıtay Kararı: Y8HD, 10.03.2015, E. 2014/12642, K. 2015/5668

Ara 1, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Şirket üzerine kayıtlı taşınmaz bakımından katılma alacağı hesabı yapılamaz.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı Türkiye vekili, tarafların evlilik birliğinin devamı sırasında Bornova ilçesi Yaka köyü 118 ada 1 parsel ile Çiğli ilçesi 1027 ada 18 parselde 9 nolu bağımsız bölümün davalı adına alındığını, davalının 01.01.2002 tarihinden sonra da bir çok taşınmaz edindiğini, ayrıca Özbekçi Mermer ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi’nin kurulması sırasında davacıya ait ziynetlerin sermaye olarak davalıya tarafından verildiğini, şirketin kuruluş aşamasından sonra davacıya ait % 50 payı davalının muvazaalı olarak % 5’e düşürdüğünü, ayrıca belirtilen şirket adına kayıtlı araçların da bulunduğunu, şirket adına bulunan 2162 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazı davalının 425.000 TL bedelle sattığını, davalının iş karşılığı olarak başka taşınmazlar da edindiğini açıklayarak taşınmaz mallardaki, tüzel kişilikteki ve taşınır mallardaki edinilmiş mallara katılma rejimi gereğince haklarının maddi değerlerinin belirlenerek davalıdan tahsili suretiyle tasfiyesine, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren faiz yürütülmesine
karar verilmesini istemiş, dava dilekçesindeki harca esas değeri 100.000 TL göstermiş, 24.8.2009 tarihinde harcını yatırdığı ıslah dilekçesi ile talebini 350.000 TL.ye yükseltmiştir.

Davalı Savunması

Davalı Ahmet vekili, iddiaları kabul etmediklerini, tasfiyesi istenilen taşınmazlarda davacının herhangi bir katkısı olmadığını, 2002 yılı öncesinde Ömer Ünlüaslan Ltd.Şti. ünvanlı şirketten sözleşme karşılığı taşınmaz alındığını, tapunun dairelerin geç bitmesi sebebiyle sonradan verildiğini, davacının ev hanımı olduğunu, şirkete sigortadan yararlanması ve emekli olabilmesi için ortak yapıldığını, takılarla şirket sermayesine bir katkı sağlanmadığını, davacının, davalıda kalan taşınır malı da olmadığını, tüm kazanım ve malların davalının çalışması ve şirketten gelen kazancı ile edinildiğini, söz konusu mallar edinilirken kredi de kullanıldığını, davalının halen şirket
nedeni ile yüklü miktarda borçları olduğunu, dikkate alınması gerektiğini açıklayarak, yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davanın kabulü ile 350.00,00 TL. katılma alacağının karar tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 04.06.1987 tarihinde evlenmişler, 10.11.2006 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hüküm 26.08.2008 tarihinde kesinleşmekle evlilik birliği son bulmuştur. 4722 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca eşler bir yıllık yasal süre içerisinde başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerine göre, eşler arasında evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı, bu tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK.m.202, 4722 s.K.m.10). Eşler arasındaki mal rejimi TMK’nun 225/2. maddesi uyarınca boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir.

Dosya kapsamına göre davacının talebi, katılma alacağı niteliğindedir.

Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden birinin sahip olduğu edinilmiş mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır (TMK’nun 231,236/1.m.). TMK’nun 222. maddesi gereğince, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse
iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bir eşin bütün mallarının aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilmesi gerekir. Katılma alacağı bakımından talepte bulunan eşin çalışıp çalışmaması veya herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasının bir önemi de yoktur. Katılma alacağı yasadan kaynaklanmaktadır. Bu tür davalarda, eklenecek değerlerden (TMK.m.229) ve denkleştirmeden (TMK.m.230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın (TMK.m.219) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin (TMK.m.231) yansı üzerinden (TMK.m.236/1) taraflann kazanılmış haklan da dikkate alınarak katılma alacağının hesaplanması gerekir.

Dosya muhtevası, dava evrakı ile yargılama tutanaklan münderecatı, ilâmda belirlenip dayanılan gerektirici sebepler ile dinlenen tanık beyanları karşısında Mahkemece, davacmın 13.06.2003 tarihinde edinilen Yaka köyü 118 ada 1 parsel bakımından 17.710,84 TL, 23.05.2005 tarihinde edinilen 1027 ada 18 parselde 9 numaralı mesken için 250.000 TL, Özbekçi Limited Şirketi ile ilgili özvarlık üzerinden usul ve yasaya uygun şekilde hesaplanan 152,86 TL ve 27.985,58 TL katılma alacağımn bulunduğunun kabul edilmesinde, talebin niteliği gereği dava konusu mal varlığı ile ilgili borçların da (60.000 TL) katılma alacağı hesabında dikkate alınmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre davalı vekilinin aşağıdaki husus dışındaki diğer mal varlığına yönelen sair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİNE,

Ancak, taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde alman dava konusu Büyükçiğli mahallesinde 2162 ada 1 parseldeki taşınmazın tarihinde davalı adına değil taraflann hissedan olduğu Özbekçi Limited şirketi adına satın alındığı, 06.06.2006 tarihinde de dava dışı gerçek kişiye satıldığı görülmektedir. Mahkeme tarafından bu taşınmazın 425.000 TL.ye satıldığı ancak şirket defterlerine 33.000 TL olarak aktanldığı, bu yüzden bakiye 392.000 TL üzerinde yarı oranda davacının 196.000 TL katılma alacağı bulunduğundan hareketle bu miktar da katılma alacağı toplamına eklenmiştir. Dava konusu taşınmaz davalı adına edinilmediğine, Özbekçi Limited Şirketi adına alındığına, Özbekçi Limited Şirketinin mal varlığı ile ilgili olarak da ayrıca katılma alacağı hesabı yapılarak davacının alacak hakkı miktarı belirlendiğine, şirket üzerine kayıtlı olup davalı adma edinilmeyen taşınmaz bakımından katılma alacağı hesabı yapılamayacağına göre davacının toplam
katılma alacağı miktarında 196.000 TL.nin dikkate alınmaması, bu durumda davacının diğer malvarlığından kaynaklı toplam katılma alacağı miktarının 235.849,28 TL olduğu ve bu miktar üzerinden katılma alacağına hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, Özbekçi Limited Şirketinden dolayı katılma alacağı da hesaplandığı halde, davalıya ait olmayan ve şirket üzerine kayıtlı iken satılan 2162 ada 1 parseldeki taşınmazla ilgili de katılma alacağı hesaplanması, bu suretle davalı aleyhine fazla katılma alacağına hükmedilmesi doğru olmamıştır. Davalı vekilinin temyiz itirazları bu taşınmaz bakımından yerindedir.

Yukanda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazları kısmen yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve kanuna aykın bulunan hükmün Büyükçiğli mahallesinde 2162 ada 1 parselle ilgili katılma alacağına yönelik olarak 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (Y8HD, 10.03.2015, E. 2014/12642, K. 2015/5668)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.