Yargıtay Kararı: Y8HD, 07.06.2011, 07.06.2011, E. 2011/1621, K. 2011/3243

Ara 14, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

ÖZET: Tapudaki yarı paylı olarak tescil işleminin esasında gizli bağış niteliğinde olduğu anlaşılmakta ise bağıştan rücuyu öngören usule uygun olarak açılmış bir dava bulunmalıdır.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı Bilge Emirönal vekili; evlilik birliği içinde alınarak davalı adına tescil edilen Üsküdar 1205 ada 140 parsel üzerindeki binanın 3 nolu meskenin tamamen vekil edeninin geliri ile alındığını, davalının ısrarı, eşi olması, bütün bir hayatı paylaşacakları inancı ile yarı payının davalı adına tescil ettirildiğini açıklayarak meskenin davalı adına yarı paya ait tapu kaydının iptali ile vekil edeni adına tescili, olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren yasal faizi ile 50.000 TL. alacak isteğinde bulunmuştur.

Davalının Savunması

Davalı Kale Uras vekili, alımda davacının katkısı olmadığını, tümü ile vekil edeninin geliri ile alındığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuş, birleştirilen dosya ile açtığı davasında; Üsküdar 1205 ada 140 parsel üzerindeki binanın
3 nolu meskeni ile Bozcaada 128 ada. 11 parsel ve üzerindeki taş evin alımı parasının tamamen vekil edeni tarafından karşılandığını açıklayarak tapuda her iki taşınmazın da Bilge adına olan yarı payların tapu kayıtlarının iptali ile vekil edeni adına tescili, olmadığı takdirde yasal faizi ile Üsküdar’daki taşınmaz için 25.000 TL., Bozcaada’daki taşınmaz için 50.000 TL alacak isteğinde bulunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, mal rejiminin tasfiyesi sebebiyle ayın istenemeyeceğinden tarafların iptal tescil isteklerinin reddine, taşınmazların sicillerinin eşit oluşturulduğu, tarafların başka şekilde katkılarını da ispatlayamadıkları gerekçesi ile alacak isteklerinin de reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı-birleşen davanın davalısı Bilge vekili ile davalı-birleşen davanın davacısı Kale mirasçıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 8.5.1970 tarihinde evlenmişler, 22.3.2000 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hüküm 7.7.2003 tarihinde kesinleşmekle evlilik birliği son bulmuştur. Kale Uras 9.3.2009 tarihinde yargılama sırasında ölmüş, geride mirasçı olarak ikinci eşi Ayşe ile oğlu Ege Salih kalmış, mirasçılar davaya devam etmişlerdir.

TMK.nun 225.maddesinin 2.fıkrasına göre evliliğin boşanma ile sona erdirilmesi durumunda, eşler arasında mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle son bulur. Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı MK.nun 170. maddesi gereğince mal ayrılığı, bu tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise, 4721 sayılı TMK.nun 202. maddesi uyarınca yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

Dava konusu taşınmazlardan Üsküdar 1205 ada 140 parsel üzerindeki binanın 3 nolu meskeni 20.9.1988 tarihinde satın alınarak 1/2 paylı olarak Bilge ve Kale adlarına tapuya tescil edilmiştir. Diğer dava konusu Bozcaada’da bağ vasfındaki 128
ada 11 parsel 22.8.1991 tarihinde satın alınarak 1/57’şer payı Bilge ve Kale adlarına tescil edilmiş, bu parsel 22.8.2003 tarihinde revizyon görerek 128 ada 51 ve 52 parseller oluşmuştur. Bunlardan 128 ada 51 parselin 1/57’şer payı, 128 ada 52 parselin ise 1/2’şer payı Bilge ve Kale adına tapuda kayıtlı bulunmaktadır.

Taşınmazların satın alındıkları tarihte eşler arasında 743 sayılı MK.nun 170. maddesi hükmü uyarınca mal ayrılığı rejimi geçerli olduğundan uyuşmazlığın, Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre çözüme kavuşturulması gerekir. Buna göre, eşlerin birbirlerinin mal varlıklarının edinilmesine maddi katkılarının kanıtlanması durumunda, katkı oranında alacak hakkı doğar.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, dava konusu iki parça taşınmazın edinildikleri tarihler itibarıyla her iki tarafın da özgür iradeleri ile elde ettikleri gelirleri gözetmeden paylı mülkiyet şeklinde tapuya tescil ettirdikleri, bu durumda taraf gelirlerine göre katkı payı hesabı yapılma imkanı bulunmadığına, diğer yandan davacı Bilge’nin dava dilekçesindeki “…davalının ısrarı, eşi olması ve bütün bir hayatı paylaşacaklarına olan inancı…” ve dinlenen taraf tanıklarının beyanlarında geçen “…araları çok iyiydi, aramızda ayrı gayrı yok derlerdi, kadın kocasına çok güveniyordu…”, “birbirlerine çok güveniyorlardı, demek ki güvendiler…” şeklindeki ifadeler karşısında tapudaki yarı paylı olarak tescil işleminin esasında gizli bağış niteliğinde olduğunun kabulü gerekmesine, Borçlar Kanununun 244 ve devamı maddeleri gereğince bağıştan rücuyu öngören usule uygun olarak açılmış bir dava ve istek de bulunmadığına göre mahkemece asıl ve birleşen davaların yazılı şekilde reddine karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir. Bu nedenle davalı-birleşen davanın davacısı Kale vekilinin
tüm, davacı-birleşen davanın davalısı Bilge vekilinin ise aşağıda yazılı husus dışındaki diğer temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır. (Y8HD, 07.06.2011, 07.06.2011, E. 2011/1621, K. 2011/3243)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.