Yargıtay Kararı: Y8HD, 05.07.2011, E. 2011/2285, K. 2011/3963

Ara 13, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

ÖZET: Bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan mal varlığı eşler arasında yapılan mal rejimi sözleşmesiyle aksi kararlaştırılmamışsa edinilmiş mallardan sayılır ve tasfiyeye katılır.

Davacı-karşı davalı Nurcan Ekerer vekili, asıl dava dosyasında evlilik birliği içinde satın alınarak davalı adına kaydedilen 240 ada 1 parseldeki 19 nolu bağımsız bölüm, birleşen 2006/983 Esas nolu dosyada plaka numaralan belirtilen 16 adet araç için katılma alacağı, birleşen 2006/961 Esas nolu dosyada ise 67 ada 24 parseldeki 3 nolu bağımsız bölüm için katkı payı alacağı isteğinde bulunmuştur.

Davalı-karşı davacı Hamit Ekerer vekili, Nurcan adına kayıtlı 706 ada 34 parseldeki 1 nolu bağımsız bölüm, 33 HN 808 plakalı araç için katkı payı alacağı, emeklilik ikramiyesi ve 1456 ada 773 parseldeki 28 nolu bağımsız bölüm için katılma alacağı, edinilmiş mal niteliğindeki 240 ada 1 parsel 19 nolu bağımsız bölümün alımına, onaranına kişisel malları ile yaptığı katkı nedeniyle denkleştirme isteğinde bulunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davacı-karşı davalı Nurcan’ın davalarının kısmen kabulü ile araçlar için 436.412,70 TL, 19 nolu bölüm için 57.500 TL olmak üzere toplam 493.912,70 TL katılma alacağının davalı-karşı davacı Hamit’den alınmasına, fazlaya ilişkin isteğin reddine, davalı-karşı davacı Hamit’in davasının kısmen kabulü ile emeklilik ikramiyesinin geliri olan 64,91 TL nin, 28 nolu bağımsız bölüm için 34.531,25 TL olmak üzere toplam 34.596,16 TL katılma alacağının Nurcan’dan alınmasına, fazlaya ilişkin isteğin reddine, sonuç olarak tarafların alacaklarının mahsubu ile 459.316,54 TL’nin karar tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Hamit’ten tahsiline karar verilmiş, hükmün davalı-karşı davacı Hamit Ekerer vekili tarafından temyizi sonunda Dairenin 16.2.2010 tarih 2009/6923 Esas 2010/794 Karar sayılı ilamı ile diğer temyiz itirazlarının yerinde görülmeyerek reddedilmiş, şirket adına kayıtlı 16 adet araçla ilgili ise bozma sevk edilmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda alınan 6.10.2010 tarihli bilirkişi kurulu raporu da gözetilerek davacı-karşı davalı Nurcan’ın davalarının kısmen kabulü ile araçlar için Hamit’in %80 oranındaki şirket hissesine isabet eden
387.922,40 TL., 19 nolu bölüm için 57.500 TL olmak üzere toplam 445.422,40 TL katılma alacağının davalı-karşı davacı Hamit’den alınmasına, fazlaya ilişkin isteğin reddine, davalı-karşı davacı Hamit’in davasınn kısmen kabulü ile emeklilik ikramiyesinin geliri olan 64,91 TL nin, 28 nolu bağımsız bölüm için 34.531,25 TL olmak üzere toplam 34.596,16 TL katılma alacağınn Nurcan’dan alınmasına, fazlaya ilişkin isteğin reddine, sonuç olarak tarafların alacaklarının mahsubu ile gayrimenkul ve araçlardan dolayı 410.826,24 TL. katılma payı alacağının karar tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Hamit’ten tahsiline karar verilmiş,hüküm şirket adına kayıtlı araçlar bakımından davalı-karşı davacı Hamit Ekerer vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında yapılan yargılama sonunda mahkemece, ilk kararda davaya konu 19 nolu bölüm için 57.500 TL, emeklilik ikramiyesinin geliri olan 64,91 TL ve 28 nolu bağımsız bölüm için 34.531,25 TL katılma alacağı ile ilgili hüküm bölümleri bakımından temyiz incelemesi sonunda Daire tarafından davalı-karşı davacı Hamit vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmeyerek reddedildiğine göre bu bölümlerle ilgili hüküm kesinleşmiş olup, mahkemece bu taleplerle ilgili aynı şekilde yeniden hüküm kurulmuş ise de, bu bölümlerle ilgili yeniden temyiz incelemesi yapılması imkanı olmadığı gibi davalı-karşı davacı Hamit vekilinin bu hususlarda bir temyiz isteği de bulunmamaktadır.

Davalı-karşı davacı Hamit vekilinin temyiz isteği, Hamit’in hissedarı olduğu şirket adına kayıtlı 16 adet araçla ilgili hükmedilen 387.922,40 TL. katılma alacağı bölümüne yöneliktir. Temyizde, şirket adına kayıtlı araçlar bakımından ayrı ayrı edinilmiş mal olarak kabul edilip katılma alacağı hesabının yapılmasının doğru olmadığı, şirketin aktif ve pasifleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Mahkemenin ilk karar sonunda sevk edilen 2009/6923 Esas 2010/794 Karar sayılı bozma ilamımızda “…Davalı-karşı davacı Hamit’in, Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketi ortaklık payı bakımından dosya arasında çelişki bulunmaktadır. 11.11.2008 tarihli yargılama oturumunda % 80 payının olduğu belirtilmiş iken Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11.10.2006 tarihli yazısında ise, katıldığı sermaye oranının % 75 olduğu bildirilmiş, hükümde ise şirket ortaklık payının %90 olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. Öncelikle davalı-karşı davacı Hamit’in,
Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketindeki ortaklık payı duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli, bundan sonra aşağıda belirtilen diğer eksiklikler tamamlanarak istek hakkında bir karar verilmesi gerekirken belirtilen aykırılıklar giderilmeden yanlış hesaplama sonucu bir karar verilmesi doğru değildir.

Dosya arasındaki bilgi ve belgelere göre davacı-karşı davalı Nurcan’ın birleşen 2006/983 Esas nolu dava dosyasında plaka numaralarını belirttiği dava konusu 16 adet araç Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. TMK.nun 221.maddesi hükmüne göre, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan mal varlığı eşler arasında yapılan mal rejimi sözleşmesiyle aksi kararlaştırılmamışsa edinilmiş mallardan sayılır ve tasfiyeye katılır. Aynı kanunun 220/4. bendine göre de, kişisel malların yerine geçen değerler kişisel mal sayılır. Davalı-karşı davacı Hamit vekili, ortağı olduğu şirkete ait eski araçların satımı ile elde edilen gelirlerle dava konusu yeni araçların alındığını ileri sürmesine rağmen bu yöne ilişkin araştırma ve inceleme yapılmadığı gibi şirkete ilişkin muhasebe kayıtları incelenmeden kar-zarar durumu belirlenmeden eksik araştırma ile karar verilmiştir.

Mahkemece, araçların satın alındığı 2002 ila 2005 yıllarına ait şirketin bilanço bilgileri dosya arasına getirtilerek bir hukukçu bilirkişi ile iki mali müşavir bilirkişiye inceletilerek şirketin belirtilen dönemlere ilişkin gelir durumu saptanmalı, dava konusu araçların bu gelirlerden alınıp alınmadığı üzerinde durulmalı, incelenen resmi muhasebe kayıtlarından satılan eski araçların gelirinin dava konusu yeni araçların satın alımında kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeli, bundan ayrı, araçların alımında şirket adına kredi yada borç alınıp alınmadığı, alınmışsa ödemelerinin devam edip etmediğini açıklığa kavuşturur şekilde denetime açık rapor sunmaları bilirkişilerden istenmelidir. Alınacak uzman bilirkişi rapor ya da raporları yukarıda belirtilen kanun maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek yeniden belirlenecek alacak miktarına göre hüküm kurulurken göz önünde bulundurulması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir…” gerekçesi ile bozma yapılmıştır.

Mahal mahkemesince bozma ilamında yazılı hususlar araştırılmış, şirket üzerinde kayıtlı 16 adet aracın edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu 2003, 2004 ve 2005 yıllarında gerek şirkete ait eski araçların satışından elde edilen gelir, gerekse diğer şirket gelirleri kullanılarak, ayrıca 3 adet araç hariç 13 adet araç bakımından dosyaya getirtilen belgelere göre Enka şirketinden 24 ve 36 ay vadeli taksitle borçlanılarak alındıkları, Hamit’in adı geçen şirkette %80 hissesi olduğu tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenmiştir.

Ancak davacının katılma alacağının hesaplanmasında Dairenin bozma gerekçeleri hatalı değerlendirilerek ve bozma ile
ilgili kısımda yazılı kelimelere yanlış anlam yüklenerek söz konusu şirkete ait 16 adet araç ayrı ayrı edinilmiş mal olarak kabul edilmiş, dosyada tarafların itiraza uğramayan kasko değerleri gözetilerek katılma alacağı hesabı yapılmış, bu hesaplamalar sonunda belirlenen miktarla ilgili yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.

Şirket adına kayıtlı araçlarla ilgili katılma alacağı hesabının araçların şirketten bağımsız oldukları sonucunu doğuracak şekilde yapılması doğru değildir. Dosya arasındaki belgelere göre Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketi 21.10.1994 tarihinde tüzel kişilik kazanmış, bu şirketin %80 hissesini 24.2.1998 tarihinde satın alarak davalı-karşı davacı Hamit Ekerer şirket ortağı olmuştur. Dosya arasında 1.1.2002 öncesi şirkete ait bilanço, hesap özeti, detay mizanlar, gelir gider ve borçlarına ait bilgiler bulunmamaktadır. Şirketin bilanço bilgilerine göre 2002 yılında zarar, 2003,2004 ve 2005 yıllarında ise kar elde ettiği belirlenmiştir. Şirketin, Hamit’in ortak olduğu 24.2.1998 ile 1.1.2002 tarihi arasındaki dönemi ile 1.1.2002 ile mal rejiminin sona erdiği 14.4.2005 tarihi arasındaki dönemindeki gelirlerinin hesaplamada ayrı ayrı dikkate alınması ve edinilmiş mallara katılma rejimi bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Davacı-karşı davalı Nurcan vekilinin, söz konusu şirket adına kayıtlı 16 adet araç bakımından istediği katılma alacağı hesabında mahkemece yapılması gereken iş; tarafların iddia ve savunmala ile araçların şirket gelirleri ile alındığının belirlenmesi de dikkate alınarak yeniden şirket hesaplarını değerlendirebilecek (daha önce seçilmeyen) niteliğe sahip bir hukukçu bilirkişi ile iki mali müşavir bilirkişiye durumun ve şirket hesaplarının inceletilerek 24.2.1998 tarihinden başlayacak şekilde taraflar arasındaki mal rejiminin sona erdiği 14.4.2005 tarihleri arasındaki döneme (24.02.1998-01.01.2002 ve ayrıca 01.01.2002-14.04.2005 yılları arası ayrı ayrı hesaplanacak ilişkin olarak şirket net karının bulunup bulunmadığı, varsa miktarının belirlenmesi, belirlenen kar ortaklara dağıtılmamış ise şirkete ayrı olarak ilave edilip edilmediğinin açıklığa kavuşturulması, bilirkişilerden denetime açık rapor sunmalarının sağlanması ve alınacak uzman bilirkişi rapor ya da raporları değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurmak olmalıdır. Dava konusu araçlar davalının ortağı bulunduğu şirkete ait bulunduğuna göre; şirkete ilişkin muhasebe kayıtları incelenmeden, şirketin aktif ve pasifi diğer bir ifade ile kar ve zarar durumu ile davalı adına yapılan ödeme ve kar payları belirlenmeden davalının ortağı bulunduğu şirkete ait araçlar nedeniyle ayrı ayrı araçlar değerlendirilerek davacının katılma alacağı hakkı bulunduğu sonucuna varılamaz (Y8HD, 05.07.2011, E. 2011/2285, K. 2011/3963.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.