Yargıtay Kararı: Kişisel İlişki Şikayeti Boşanma Davası Devam Ederken Mahkemeye Yöneltilmelidir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2013/10511
Karar: 2014/1601
Tarih: 29.01.2014
  • BOŞANMA DAVASI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN HUSUSLARIN AYRI BİR DAVAYA KONU EDİLEMEYECEĞİ
  • VELAYET
ÖZET
Boşanma davası sırasında tedbiren kurulan kişisel ilişkinin yerine getirilmemesi boşanma davası sırasında ileri sürülebilecek bir husus olup bu davada hükme esas alınamaz. Davalı annenin velayetgörevini ihmal ettiği, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması şartlarının oluştuğu da ispat edilemediğine göre davacı babanın velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 29.01.2014 günü temyiz eden davalı S.. Ç.. ile vekili Av.M…D… ve karşı taraf davacı S.. A.. ile vekili Av.T… K..geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Müşterek çocuk Nehir 15.07.2008 doğumlu olup, 20.02.2012 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ile birlikte velayeti davalı anneye bırakılmıştır. Davacı baba boşanma kararından çok kısa bir süre sonra 27.03.2012 tarihinde davalı anne tarafından kişisel ilişkinin engellendiği gerekçesiyle velayetin değiştirilmesi talebiyle iş bu davayı açmıştır. Boşanma davası sırasında tedbiren kurulan kişisel ilişkinin yerine getirilmemesi boşanma davası sırasında ileri sürülebilecek bir husus olup bu davada hükme esas alınamaz.Boşanma kararının kesinleşmeden sonraki dönemde ise davalı kadın yönünden kişisel ilişkinin icrasını engellediğine ilişkin temadi eden bir davranışı bulunmadığı gibi, bu konuda davalı hakkında bir mahkumiyet kararı da bulunmamaktadır. Davalı annenin velayet görevini ihmal ettiği, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması şartlarının oluştuğu da ispat edilemediğine göre davacı babanın velayetindeğiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken; boşanma davasında mahkemece geçerli bulunmayan ve boşanma kararının kesinleşmesinden önce gerçekleşen olaylar gerekçe gösterilmek suretiyle talebin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.29.01.2014(Çrş.)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.