SGK Cezai Şart Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2014/9942
Karar : 2014/10842
Tarih : 27.05.2014

Yukarıda Tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İcra takibinin dayanağı olan Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.12.2013 tarih ve 2011/694 Esas, 2013/434 Karar sayılı ilamı ile “taraflar arasındaki sözleşmenin 2 yıl süreyle feshine ve 19.484,57 TL cezai şart bedelinin tahsiline ilişkin SGK Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 25.02.2011 tarih ve 3.474.300 sayılı işlemin iptaline” karar verildiği, hüküm fıkrasının bu haliyle alacaklı lehine belli bir miktarın tahsiline dair eda hükmünü içermediği görülmektedir.

Bu nedenle anılan ilama dayanılarak cezai şart bedelinin tahsili istenemez ise de; ilamda hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden ilamlı takip yapılması olanaklıdır. Mahkemece bu kalemler ayrı tutularak, takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, tümden iptali şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.