Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir-Yargıtay Kararı: Esas : 2009/24353 Karar : 2010/5953 Tarih : 15.03.2010

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2009/24353
Karar : 2010/5953
Tarih : 15.03.2010

1086 s. HUMK443
2004 s. İİK2425
-YARGITAY İLAMI-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İzmir (9) Aile Mahkemesinin 14/04/2009 tarih ve 2008/653 Esas, 2009/303 sayılı kararı ile (taraflar arasındaki velayet davası neticesinde) “… müşterek çocuğun tarafların ayrı yaşadıkları süre zarfında tedbiren geçici velayetinin annesi (alacaklıya) verilmesine, karşı yan (borçlunun) açtığı birleşen davanın reddine” dair hüküm kurulduğu görülmektedir. Anılan ilam gereği borçlu yana örnek (3) numaralı icra emrinin tebliğ edildiği, 25/05/2009 tarihinde de çocuk teslim tutanağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir. (Bkz. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İstanbul- 2004 shf: 835 dn 1) İİK’nun 25. maddesinde aynen “çocuk teslimine ilişkin ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24. maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya (17) gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutamazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.” düzenlemesi yer alır.

Ancak HUMK’nun 443/4 maddesi hükmüne göre de, bu tür ilamlar kesinleşmeden icraya konulamazlar. Takibe konu edilen mahkeme hükmü bir tedbir kararı olmayıp, ilama bağlandığından mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Adana Av. Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.