Yargıtay Kararı: Esas : 2006/10187 Karar : 2006/12876 Tarih : 15.06.2006

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2006/10187
Karar : 2006/12876
Tarih : 15.06.2006

2004 s. İİK25
4721 s. MK182
YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Kadıköy 5 nolu Aile Mahkemesince verilen, 27.12.2005 tarih, 2005/195-110 sayılı müşterek çocukla, şahsimünasebet tesisine dair takibe konu edilen ilamda; “davacı babanın, her hafta, pazar günü, sabah saat 10:00 ile, akşam 16:00 saatleri arasında, tarafların müşterek yakını, davacının kardeşinin evinde, davalının da hazır bulunacağı ortamda görüşmeleri sureti ile” kişisel ilişkinin belirlenmesine hükmolunmuştur.

Anılan kararda; müşterek çocuğun, “anne tarafından” belirtilen yere götürüleceğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Bu nedenle baba, çocuğu ile kişisel ilişkisini temin amacıyla yaptığı masrafları, ulaşım ve benzeri sair giderleri üstlenmek zorundadır. İlamın infazının, borçlu tarafından engellendiği iddiası da kanıtlanmış değildir.

Dayanak ilamda yer verilmemesine rağmen müşterek çocuğun “davalı borçlu tarafından getirilerek hazır bulundurulmasına” dair takip talebi düzenlenmesi de, ilama aykırılık teşkil etmektedir.

Açıklanan nedenlerle borçlu şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Adana Av. Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 22:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.