Yargıtay Kararı: Çocukların Koruması Davasında Yetkili Mahkeme Diğer Eşin Yerleşim Yeridir

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2015/3934
Karar: 2015/7983
Tarih: 30.09.2015

Çocuk mallarının korunmasına ilişkin olarak açılan davada … Asliye Hukuk Mahkemesi ile … Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, Türk Medenî Kanununun 352 ve devamı maddeleri uyarınca açılan çocuk mallarının korunması istemine ilişkindir.

Türk Medenî Kanununun 21. maddesine göre velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babanın ortak yerleşim yeri olduğu gibi, Türk Medenî Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi uyarınca sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Somut olayda; mallarının korunması istenen çocukların velayeti boşanma neticesinde anne …’e verilmiş olup, anne …’in 24.11.2014 tarihinde vefat ettiği, çocukların babaları …’in ise sağ olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde; yetkili mahkeme, baba …’in yerleşim yeri mahkemesidir.

Dosya kapsamından, … Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise, davalı olarak çocukların üvey babaları … gösterilerek, yerleşim yerinin “…” olduğu gerekçesiyle Antalya Aile Mahkemesine yetkisizlik kararı verilmiş ise de, çocukların babaları …’in nüfus kayıtlarının incelenmesinde MERNİS adresinin ”No:… … …, …/…” olarak belirtildiği gözönünde bulundurularak, bu durumda, uyuşmazlığın … Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30.09.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.