Yargıtay Kararı: Ağır Kusurlu Eş Nafaka Alamaz

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 
Esas: 2015/14643
Karar: 2016/5543
Tarih: 22.03.2016

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından; erkeğin kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddi yönünden, davalı-davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, velayet ve ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurlu bulunmuş ve bu kusur belirlemesine göre davalı-davacı erkeğin tazminat talepleri reddedilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı kadının cinsel güveni sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalı-davacı erkeğin ise birlik görevlerini yerine getirmediği, boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı-davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) taleplerinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Velayet kamu düzenine ilişkin olup karardan sonra dosyaya giren delillerden davacı-davalı annenin velayeti kendine verilen müşterek çocuklar 2005 doğumlu ….. ve 2009 doğumlu …… karşı velayet görevlerini yerine getirmediği anlaşıldığından, müşterek çocukların velayetinin davalı-davacı babaya verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden her hangi bir geliri ve malvarlığı bulunmayan boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşen davacı-davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu gerekçesi ile reddi gerekirken, gelir elde edebilir durumda olduğu gerekçesi ile reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2., 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.22.03.2016(Salı)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.