Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1953 K. 2017/3534 T. 14.3.2017

Ara 15, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

DAVA : Şu maddeleri ilgilendirir: 6100/m.26/1 4721/m.231 743/m.170 – Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup, hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14.03.2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden davacı vekili geldi. Başka kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacının İddiası ve Talebi

KARAR : Davacı … vekili, davalı adına olan konutun tarafların nişanlı bulunduğu sırada ve evliliklerinden birkaç ay önce bir miktarı peşin ödenerek bir miktarına ise banka kredisi kullanılarak birlikte satın alındığını, konut ödemelerinin en az yarısının davacı ve ailesinin katkılarıyla yapıldığını, kredi ödemeleri sırasında yapılan ara ödemelerin davacının yaklaşık 30.000,00 TL değerindeki şahsi malı olan altınları bozdurularak ödendiğini, bunun dışında davacının bir dönem giyim eşyası dükkanı açıp buradan sağladığı gelir ve evliliğin başından itibaren sürekli el işi yaparak gerek evinin idaresine gerekse ödedikleri kredi taksitlerine katkı sağladığını, konutun ara ödemeleri için Almanya’da çalışan ablasından 10 bin EURO civarında destek aldıklarını ve bu paranın geri ödenmediğini açıklayarak fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla birlikte edinilen konuta yapılan katkı bedelinin tespiti ile şimdilik 20.000,00 TL’nin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalının Savunması

Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, “Dava; TMK’nın 218. vd. maddeleri gereğince; evliliğin sona ermesi sebebiyle evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların yarı oranındaki hisse bedelinin tahsili istemine ilişkindir. TMK ‘nın 225/2 maddesine göre mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrımına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. TMK 226/1 maddesine göre her eş diğer eşte bulunan mallarını geri alabilir. TMK’nun 220/2 maddesi gereğince; evlilik öncesi ya da sonrasında karşılıksız kazanma yoluyla edinilen mal varlıkları ilgili eşin kişisel malıdır. Kişisel mal üzerinde diğer eşin mal rejimi tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı bulunmamaktadır.

Somut olayda; dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı tarafın katılma alacağı iddia ettiği davaya konu taşınmazın 10/08/2000 tarihinde satın alındığı, tarafların ise 02/11/2000 tarihinde evlendikleri yani taşınmazın tarafların evliliklerinden önce satın alındığı, dolayısıyla evliliğin mevcut olmadığı bir dönem için katılma alacağından da söz edilemeyeceği, taşınmazın kredi ödemelerinin evlilik sonrasına denk gelmiş ise de; kredi ödemelerinde davacı tarafın katkısının bulunduğunun ispatlanamadığı anlaşılmıştır. “ gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm, süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı HMK 26/1 maddesi ( 1086 Sayılı HUMK 74. maddesi ) uyarınca hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Davacı taraf gerek dava dilekçesinde gerek yargılamanın devamında katkı payı alacağı talep ettiklerini belirtmiştir. Dava, mal rejiminin tasfiyesi ile katkı payı alacağıdır.

Mahkemece, tasfiyeye konu taşınmazın evlilik birliği tesis edildiği 02.11.2000 tarihinden evvel 10.08.2000 tarihinde tapuda davalı adına tescil edildiği, aynı tarihte taşınmaz alımında kullanılan 10 yıl vadeli kredinin bulunduğu, bu kredinin taraflar arasında hem 743 Sayılı TKM 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı rejimi hem de 4271 Sayılı TMK gereği edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu döneme isabet eden ödemelerin olduğu, ancak talep katılma alacağı olmayıp sadece katkı payı alacağına dair olduğundan 01.01.2002 tarihinden sonra yapılan kredi ödemeleri yönünden davacı tarafın TMK 231 vd maddelerince alacağının bulunamayacağı, 01.01.2002 öncesi ödemeler yönünden katkının ispat edilemediği, evlilik öncesi ödendiği iddia edilen peşinat ve ödemelerin ise ancak genel hükümlere göre istenebileceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, talebin dışına çıkılarak yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Ne var ki bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK.nun 438/ son maddesi uyarınca davanın reddine dair kararın gerekçesinin açıklanan şekilde değiştirilerek hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple kararın gerekçesinin değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, istenmesi halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 14.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1953 K. 2017/3534 T. 14.3.2017)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.