Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23437 K. 2015/13322 T. 16.6.2015

Ara 20, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

DAVA : İlgili kanun maddeleri: 4721/m.202,239/2 – Z. K. ile A. K. ve müşterekleri aralarındaki katılma alacağı davasının kabulüne dair Yalova Aile Mahkemesi’nden verilen 11.07.2014 gün ve 489/612 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi bir kısım davalılar N. K. ( D. ) ve A. K. vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 16.06.2015 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden kimse gelmedi. Karşı taraftan Z. K. vekili geldi. Duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

İddia, Talep ve Savunma

KARAR : Davacı vekili, tarafların 1997 yılında evlendiklerini ortak murisin 2009 yılında öldüğünü, muris adına kayıtlı taşınmazlar ve banka mevduatları üzerindeki tasfiye alacağı ile ev eşyaları üzerinden fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere 10.000 TL’nin davalılardan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, yargılama oturumları sırasında, davanın yersiz açıldığını, davaya konu malvarlığını murisin kişisel malı olduğunu açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Yargılama Neticesi

Mahkemece davanın kabulüne, 78.448.15 TL katılma alacağının ıslah tarihinden geçerli yasal faiziyle birlikte davalılardan alınmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davalılardan A. K. ile N. D. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar, 15.02.1997 tarihinde evlenmişler, miras bırakan Demirhan K. 01.01.2009 tarihinde ölmüştür. Eşler arasında başka mal rejimi seçilmediğinden 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı ( TKM.nin 170. m ), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği ölüm tarihine kadar ( TMK.nun 225/2. m ) yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir ( TMK.nun 202.m ). Dava konusu 2 nolu bağımsız bölüm 02.03.1989 tarihinde, 6 nolu bağımsız bölüm 22.12.2008 tarihinde satın alınarak miras bırakan adına tescil edilmiştir. Miras bırakanın ölüm tarihi itibarı ile döviz ve Türk Lirası hesabında mevcut bulunan bakiyeler tasfiye hesabında dikkate alınmıştır.

Dava; ölüme bağlı mal rejiminin tasfiyesi isteğine ilişkindir.

1-) Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, mahkemece deliler değerlendirilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davalılar vekilinin sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-) Davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince; davacı vekili dava dilekçesinde ortak muris üzerinde kayıtlı bulunan 2 adet taşınmaz, banka hesapları ve ev eşyalarının tasfiyesi talebinde bulunmuştur. Mahkemece, dava dilekçesinde gösterilen bir kısım malvarlığı üzerindeki davacının katılma alacağı tespit edilerek yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verildiğine göre, dava dilekçesinde gösterilen diğer talepler yönünden açıkça davanın reddine karar verilmesi, reddedilen talepler yönünden harç ve yargılama giderlerinin tespiti ile kabul ve red miktarlarına göre oranlanması gerekirken, davanın kabulüne karar verilmiş olmakla yetinilmesi isabetli olmamıştır.

Bundan ayrı; mahkemece katılma alacağına boşanma ıslah tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmüştür. Dava; edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağına ilişkin olup, bu tür davalarda TMK’nun 239/2. maddesi uyarınca karar tarihinden geçerli olarak faize hükmedilmesi gerekmektedir. Mahkemece faiz başlangıç tarihinin ıslah tarihi olarak belirlenmesi de usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda ( 2. ) bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu bölümünün 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollaması ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ( 1. ) bentte yazılı nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, temyiz eden vekilleri katılmadığından davalılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, taraflarca HUMK’nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 1.400,00 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 16.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/23437 K. 2015/13322 T. 16.6.2015)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.