Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2016/10312 E. , 2016/13510 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili müvekkili tarafından tüm nafaka borcunun alacaklıya, alacaklının babası ve ağabeyine ödendiğini 2012 yılından itibaren nafakanın alacaklının annesine elden teslim edildiğini, müvekkilinin, …. 4. İcra Müdürlüğü’nün 2015/11099 E. sayılı ilamlı takip dosyası nedeniyle herhangi bir borcunun bulunmadığını icra takibinin iptalini, davanın alacaklının annesine ihbar edilmesini, %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

Alacaklı vekili, iştirak nafakası alacaklısının velayet hakkı kendisine verilen eş olduğunu, nafaka alacaklısının herhangi bir muvafakati olmaksızın ağabeyi yahut babasının hesabına yapılan ödemelerin yasaya uygun bir itfa olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle borçlunun bu yöndeki iddialarının kabul edilebilir ve dinlenebilir nitelikte olmadığını, borçlunun müvekkilinin annesi …’e elden iştirak nafakası ödediğine dair iddialarının da gerçek dışı olduğunu, borçlu tarafından bugüne dek iştirak nafakası olarak müvekkili …’e yapılan tüm ödemelerin, toplam iştirak nafakası borcundan mahsubu ile kalan birikmiş iştirak nafaka borcunun hesaplandığını, Mahkeme tarafından re’sen tayin edilecek bilirkişi tarafından yapılacak incelemelerle bu durumun açıkça ortaya çıkacağını, haksız ve iyi niyetten tamamen yoksun itirazın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece takip tarihi itibari ile 61.000,00 TL nafaka tahakkuk ettiği ve 48.533,00 TL ödeme yapıldığı, böylece takip tarihinde bakiye 12.467,00 TL ödenmemiş nafaka borcu bulunduğunun hesaplandığı, takip tarihi itibari ile 12.467,00 TL bakiye birikmiş nafaka alacağı, 1.167,86 TL takibe kadar işlemiş faiz olmak üzere toplam 13.634,86 TL takip çıkışı ile alacak talep edilebileceği, aşan miktar olan 18.892,22 TL yönünden icranın geri bırakılmasına ve 15/09/2015 tarihli 1.500 TL ödemenin ise takip sonrası ödeme olarak değerlendirilerek İcra Müdürlüğü’nce dosya hesabından mahsubuna karar verilmiş olup hüküm alacaklı ve borçlu vekilince temyiz edilmiştir.

1-Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler ile kararın gerekçesine göre yerinde olmadığından REDDİNE,

2-Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna mahsup edilemez. Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddine, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile …. 2. İcra Mahkemesi’ nin 2015/442 Esas ve 2015/531 Karar sayılı kararının hüküm fıkrasının 1 nolu bendinde yer alan” 12.467,00 TL asıl alacak ve 1.167,86 TL işlemiş faiz olmak üzere 13.634,86 TL alacağı aşan miktar olan 18.892,22 TL” sözcüklerinin hükümden çıkartılarak yerine” 14.067,00 TL asıl alacak ve 1.486,87 TL işlemiş faiz olmak üzere 15.553,87 TL alacağı aşan miktar olan 16.973,21 TL” sözcüklerinin yazılmasına, 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. ve İİK’nun 366. maddeleri uyarınca kararın düzeltilmiş bu haliyle ONANMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın temyiz eden davacı ve davalıya ayrı ayrı iadesine, 10.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(8. Hukuk Dairesi 2016/10312 E. , 2016/13510 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.