Yargıtay Kararı: 8. Hukuk Dairesi 2014/9135 E. , 2014/18775 K.

Ara 16, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Katkı payı alacağı
… ile … aralarındaki katkı payı alacağı davasının reddine dair İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi’nden verilen 18.12.2013 gün ve 724/905 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile katılma yoluyla davalı vekili taraflarından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21.10.2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden davacı vekili Av…. ve karşı taraftan davalı vekili Av. … geldiler. Duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve hazır bulunanların sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, tarafların 1984 yılında evlendiklerini, evlilik birliği içerisinde bedelinin tamamı vekil edeni tarafından ödenerek satın alınan 1091 ada 7 parsel üzerindeki 8 nolu bağımsız bölümün, davalının dayatması ve isteği üzerine 1/2 paylı mülkiyet şeklinde taraflar adına tescil edildiğini açıklayarak, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere yarı payı bedeli olan 50.000 TL’nın davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiş, harcını yatırmak suretiyle verdiği 08.07.2011 tarihli ıslah dilekçesiyle talep miktarını 112.500 TL’na yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın yersiz açıldığını, taşınmazın pay bedelinin vekil edenine ait kişisel mal niteliğindeki öncesi taşınmazının satışından elde edilen parayı borsada değerlendirmek suretiyle elde edilen gelirle ödendiğini, davacının isteği üzerine taşınmazın 1/2 payının davacı adına tescil edildiğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, taşınmazın paylı mülkiyet şeklinde tapuda kayıtlı olduğu, tarafların kendi rızaları ile dava konusu gayrimenkulü satın alarak müşterek olarak tapuya tescil edilmiş olmasının davalıya bağış niteliğinde kabul edilmesi gerektiği, bağıştan rücu edilmesine ilişkin açılmış bir dava bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili ile davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Taraflar, 30.05.1984 tarihinde evlenmişler, 08.06.2004 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 28.11.2008 tarihinde kesinleşmesi üzerine boşanmışlardır. 4722 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca eşler bir yıllık yasal süre içerisinde başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerine göre, eşler arasında evliliğin yapıldığı 30.05.1984 tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı, bu tarihten boşanma davasının açıldığı 08.06.2004 tarihine kadar ise, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK. m.202, 4722 SK.m.10). Eşler arasındaki mal rejimi TMK’nun 225/2. maddesi uyarınca boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir. Uyuşmazlık konusu 8 nolu bağımsız bölüm, 26.06.1995 tarihinde satış yoluyla 65/835’er (1/2) paylı olarak davacı … Deniz ve davalı … adına tescil edilmiştir.

Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, mahkemece deliller toplanarak karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, bankacılık yapan davacı ile borsa brokerliği yapan davalının satış bedeli ödenmek suretiyle satın alınan taşınmazı özgür iradeleri ile müşterek mülkiyet şeklinde adlarına tescil ettirdiklerine, resmi akit tablosundaki açıklamaların aksi davacı yanca kanıtlanamadığına, taraflar arasında bağıştan rücu yönünde açılmış her hangi bir dava bulunmadığına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davacı vekili ile davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz reddiyle hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA, her iki tarafın temyiz itirazlarının reddine karar verildiğinden Avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, aşağıda dökümü yazılı 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 21.10.2014 tarihinde karar verildi. (8. Hukuk Dairesi 2014/9135 E. , 2014/18775 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.