Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Yargıtay Kararı: 8 HD E. 2017/978 K. 2017/2891

Karışık Yargıtay Kararları

8. HD HUKUK DAİRESİ E. 2017/978 K. 2017/2891 T. 2.3.2017 sayılı Yargıtay Kararı yazımızın devamında yer almaktadır.


Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacının Talebi

Dava dilekçesinde, davacının nüfusa kaydedilmediğini, kendisinden önce doğup nüfusa kaydedilen ve küçük yaşta ölen, … doğumlu ablası …’ın nüfus kaydını kullandığını, gerçekte, doğum tarihinin… olduğunu ileri sürerek doğum tarihinin … olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen davacının, nüfusa kayıt edilmediği, kendisinden önce doğup nüfusa … tarihi ile …’de tescilinden sonra vefat ettiği halde sağ gözüken kardeşi …’ın kaydını kullandığı anlaşılmaktadır.

Doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne işlenmesi, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15, 31 ve 33. maddelerine göre nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olup, nüfusa kayıt edilmeden kendisinden önce doğup ölen kardeşine ait nüfus kaydını kullanan kişinin nüfusa tescili dolayısıyla saklı nüfustan sicile yazılması da idari işlem niteliğindedir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35/1. maddesinde; saklı nüfus olduklarını iddia edenlerin aile kütüklerine tescil için müracaat makamının illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar olduğu hükme bağlandığından doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne geçirilmesinin Nüfus İdaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek davanın görev yönünden reddine karar verilmesi yerine kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu yazımızda tam metnini paylaştığımız karar Yargıtay’ın resmi web sitesinden temin edilmiştir. Yargıtay Kararları halka açık şekilde paylaşılmaktadır. Bunun amacı hukuki uyuşmazlıklara bulunan nihai çözümlerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasıdır. Yargıtay, Türk Hukukunda yüksek dereceli bir mahkemedir. Yerel mahkemelerin verdiği karara karşı yapılan itirazları denetler ve son kararı verir. Verilen bu kararlar uygulamaya geçirilir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: