Yargıtay Kararı: 6 HD. 14.07.2006 – 2006/3345 E. – 2006/5544 K

Ara 27, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Davacının davalıya verdiği vekaletnameye dayanarak oğulları adına intikal yaptırılıp yaptırılmadığı sorulmalı, taşınmazların son dönem emlak beyannameleri getirtilip keşif yapılarak tapu ve emlak kayıtlarının kapsamı belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

Kadastro sırasında 114 ada 7, 119 ada 11, 120 ada 2, 132 ada 2 ve 134 ada 4 parsel sayılı muhtelif yüzölçümlerindeki taşınmazlar, tapu kaydı nedeniyle M. oğlu T. adına tespit edilmiştir. Davacı M., yasal süresi içinde taşınmazların kendisine ait olduğu iddiasına dayanarak dava açmıştır. Yine, kadastro sırasında 134 ada 4, 114 ada 8, 119 ada 12, 120 ada 3 sayılı parseller, Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olduklarından bahisle malik haneleri açık bırakılmak suretiyle tespit edilmiştir.

Davacı tarafından davalı oğlu T. ve A. aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davası, dava konusu taşınmazlar hakkında kadastro tutanağı düzenlenmiş olması nedeniyle Kadastro Mahkemesine aktarılmış ve mahkemece dava dosyası ile kadastro tutanakları birleştirilmiştir. Mahkemece aralarında irtibat bulunduğundan bahisle davalar birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacının davasının kabulü ile çekişmeli taşınmazların tamamının davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı T. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davalı A.’in vekalet akdini vekil eden davacının aleyhine kullandığı, bu akde dayanarak yaptığı işlemler sırasında vekil edenin menfaatlerini gözetmediği gerekçe gösterilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; yapılan araştırma ve inceleme yetersiz, değerlendirme dosya kapsamına uygun düşmemektedir.

Davacı M., Beşikdüzü Noterliği’nce düzenlenen 20.10.1998 tanzim ve 2567 yevmiye numaralı vekaletname ile “adına kayıtlı gayrimenkullerini kat irtifakı ve kat mülkiyetine çevirmeye, gerek kat irtifakı ve kat mülkiyetine çevirdikten sonra bu gayrimenkullerini, kısmen veya tamamen dilediği bedel ve koşullarla ipotekli veya ipoteksiz olarak saptamaya, bağışlamaya, trampa etmeye, satış ve bağış vaadinde bulunmaya, satış bedellerini istemeye, almaya, kullanma ya, alıcı veya alıcılar adlarına ait olduğu tapu memuru huzurunda kesin satış işlemini yapmaya, resmi işleri tamamlamaya” … izinli ve yetkili olmak üzere davalı M. oğlu 1967 doğumlu A.’i vekil tayin etmiştir. Vekil A., bu vekaletnameye dayanarak davacıya ait bu taşınmazları davacının oğlu diğer davalı T.’e satmıştır.

Davacı gerek Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava ile gerekse Kadastro Mahkemesine süresinde yaptığı itirazlarla vekil edilen A.’in kendisine verilen talimata aykırı hareket ettiğini, satış sırasında vekil edenin menfaatlerini kollamadığını ve taşınmazları gerçek bedelinden daha düşük fiyatlarla sattığını ve aldığı parayı da kendisine ödemediğini ifade ederek tespit ve tapu kayıtlarının iptalini ve adına tapuya tescilini talep etmiştir.

Davacı, dilekçesinde ve yargılama sırasında tapuda kayıtlı gayrimenkullerini çocuklarına paylaştırdığını, kendisi yaşlı olduğu için tapudaki intikal işlemlerini yapmak üzere davalıyı vekil tayin ettiğini, hangi tarlanın hangi oğluna devredileceğini tapuların üzerine yazdığını, ancak vekilin bu talimata uymadan bütün taşınmazları oğlu T.’e devrettiğini ifade etmiştir.

Davalı A., davacıdan aldığı vekalete ve buna ek talimata göre işlem yaptığını, tapuda gösterilen satış bedellerinin emlak beyanına ve davacının talimatına uygun olduğunu, davacının belirttiği şekilde taşınmazları davacının çocukları T., A. ve Y. adına intikalini sağladığını bildirmiştir.

Mahkemece söz konusu vekaletnameye dayanarak davacının oğulları oldukları anlaşılan A. ve Y. adına davacıya ait taşınmazların intikallerinin sağlanıp sağlanmadığı araştırılmamış, tapudaki satış bedelinin davalının savunmasında belirtildiği şekilde emlak beyannamesindeki değere uygun olup olmadığı, taşınmazların son dönem emlak beyannameleri getirtilerek denetlenmeden hüküm kurulmuştur. Ayrıca, davacı daha önceden intikal şeklinde anlaştığı çocuklarına tapudaki devir işleminin sağlanması için davalı A.’i vekil tayin etmiştir. Elbette vekil vekaletnamedeki yetkiler ne kadar sınırsız olursa olsun vekil edenin haklarını korumak zorundadır. Ne var ki, satışlar davacının kendi bildirdiği emlak değeri üzerinden yapılmış ise davacı taşınmazların gerçek değeri üzerinden satılmadığı ve bu suretle kendisinin zarara uğratıldığını (salt bu nedene dayanarak) ileri sürerek satışın iptalini isteyemez. Bütün bu hususlar araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir. Sağlıklı sonuca varılabilmesi için taraflardan iddia ve savunmaları ile ilgili tüm delilleri sorulup celp edilmeli, davacının davalı A.’e verdiği vekaletnameye dayanarak oğlu A. ve Y. adına intikal yaptırılıp yaptırılmadığı Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulup, bu taşınmazlarla ilgili onaylı tutanak suretleri ile tapu kayıtları celp edilip dosyaya konulmalı, vekaletnameye dayanarak davacının çocukları adına intikalleri sağlanan tüm taşınmazların son dönem emlak beyannameleri getirtilip dosya ikmal edildikten sonra taşınmazlar başında ayrı ayrı keşif icra edilmelidir. Keşif sırasında tapu kayıtları, emlak beyannameleri uygulanıp kapsamları belirlenmeli, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. (Y. 6.HD. 14.07.2006 – 2006/3345 E. – 2006/5544 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.