Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Yargıtay Kararı: 3 HD 2017/13110 E. , 2019/1727 K.

Karışık Yargıtay Kararları

3. HD Hukuk Dairesi 2017/13110 E. , 2019/1727 K. sayılı Yargıtay Kararı yazımızın devamında yer almaktadır.


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar … ve … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

1-) Yargılama sırasında yurtdışındaki adreslerine tebliğ yapılamadığı gerekçesiyle, temyize konu gerekçeli kararın davalılar … ile …’e Türkiye’de ilanen tebliği yönünde işlem yapılmıştır.

Tebligat Kanunu’nun “Siyasî temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat” başlıklı 25/a maddesinde; “Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir. Bu halde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar. Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.”

Aynı Kanunun “İlanen tebligat” başlıklı 28.maddesinde ise; “Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.

Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. (Değişik ikinci cümle: 19/3/2003-4829/9 md.)

Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir. Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icap ettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.” hükmü bulunmaktadır.

Tebligat Yasası uyarınca yurt dışında ikamet eden davalılara bilinen adresinde ve uluslararası tebligat usullerine uygun olarak tebliğinin yapılması, şayet davalıların adresinin tespit edilememesi ya da bu adreste tebligatın mümkün olmadığının saptanması halinde öncelikle tebligata yarar adresinin araştırılması, bunun da mümkün olmaması halinde ilanen tebligat yapılması gerekir.

Diğer taraftan Tebligat Kanunu’nun 28/son maddesi uyarınca, yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını gerektiren halde tebliğ çıkaran mercinin, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan malûm adresine, ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile gönderip, posta makbuzunun dosyaya konulmasını öngörmektedir. Gerekçeli kararın, iadeli taahhütlü olarak adı geçen davalıların yabancı memlekette bilinen adresine gönderildiğine dair, herhangi bir belge de dosyada bulunmamaktadır.

O halde mahkemece; yurt dışında ikamet adresi belli olan davalılar … ile …’e gerekçeli kararın usulüne uygun bir şekilde tebliği yapılması ve yasal temyiz süresinin beklenilmesi,,

2-) Dava konusu vasiyetnamenin açıldığının tespitine ilişkin … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/159 Esas, 2008/356 Karar sayılı kararında belirtilen murisin … 3.Noterliğinin 11.12.2002 tarih ve 06835 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin onaylı ve okunaklı bir örneğinin dosyasına konularak dosyanın temyize esas inceleme için Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 28.02.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu yazımızda tam metnini paylaştığımız karar Yargıtay’ın resmi web sitesinden temin edilmiştir. Yargıtay Kararları halka açık şekilde paylaşılmaktadır. Bunun amacı hukuki uyuşmazlıklara bulunan nihai çözümlerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasıdır. Yargıtay, Türk Hukukunda yüksek dereceli bir mahkemedir. Yerel mahkemelerin verdiği karara karşı yapılan itirazları denetler ve son kararı verir. Verilen bu kararlar uygulamaya geçirilir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: