Yargıtay Kararı: 2015/6629 Esas, 2015/8849 Karar

Oca 5, 2020 | Genel Yazılar

ÖZET: Tavzihle, hüküm genişletilemez, hükme ilave yapılamaz ve değiştirilemez.

Mahkemece; davalı ile davacıların mirasbırakanı (babaları) X arasında 21.12.2011 tarihinde aktedilen evliliğin “akit tarihinde Yusuf İzzettin’in akıl hastası olduğu, evlenme ehliyetinin bulunmadığı” kabul edilerek, mutlak butlan (TMK md 145) sebebiyle iptaline karar verilmiş, bu karar Yargıtayca 7.10.2013 tarihinde onanmış, davalının karar düzeltme talebinin reddiyle, iptal kararı 14.05.2014 tarihinde kesinleşmiştir.

Kararın kesinleşmesinden sonra, Yusuf İzzettin’in mirasçıları olan davacılar İsmail Gözübatık ve Sultan N. Atagün vekilleri, 02.07.2014 tarihinde mahkemeye verdikleri dilekçe ile; mutlak butlanına karar verilen evlenme sırasında, davalının iyiniyetli olmadığını, dolayısıyla Türk Medeni Kanununun 159. maddesi gereğince yasal mirasçı olamayacağını, butlan kararının davalının mirasçı olup olmadığı hususunda duraksama doğurduğunu ileri sürerek, davalının mirasçı olamayacağına karar verilmesini istemişlerdir.

Dilekçe diğer mirasçılara ve davalıya tebliğ edilmiş, davalı Yüksel vekili, butlan kararında müvekkilinin iyiniyetinin tartışılmadığını, davacıların veraset ilamının iptali davası açması gerektiğini ileri sürerek talebin reddini istemiş, mahkemece de; 09.09.2014 tarihinde verilen ek kararla; davalı Yüksel’in evlenme sırasında iyiniyetli olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle TMK md 159/2 gereğince mirasçı olamayacağının tespitine karar verilmiştir.

Hakim, olayların davacı tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp, olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi belirler (HMK md 33) Davacılar, evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptaline ilişkin kararın “davalı sağ eşin mirasçı olup olmayacağı konusunda duraksama doğurduğunu ve icrasında tereddüt hasıl ettiğini” ileri sürerek, davalının mirasçı olamayacağı yönünde karar verilmesini istediklerine göre; istek, bu haliyle evliliğin mutlak butlanına ilişkin kesinleşmiş hükmün tavzihi (HMK md 305) niteliğindedir.

Verilen butlan hükmü, yenilik doğurucu (inşai nitelikte) bir hüküm olup, hükümde icrası gereken bir husus ve çelişki mevcut değildir. Tavzihle açıklığa kavuşturulacak müphem bir husus bulunmamaktadır. Mahkemece verilen ek karar, evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali kararını genişletme ve hükme yeni bir hüküm ilavesi niteliğindedir. Oysa tavzihle, hüküm genişletilemez, hükme ilave
yapılamaz ve değiştirilemez (HMK md 305/2) Başka bir ifade ile tavzihle kesin hükmün şümulü genişletilemez. Bu husus gözetilmeden, isteğin reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 29.04.2015, E. 2015/6629, K. 2015/8849)

Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.