Yargıtay Kararı: 20. Hukuk Dairesi 2017/4593 E. , 2017/9943 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;… 3.İcra Müdürlüğünün 2014/9134 E. sayılı icra dosyasından davalı hakkında, maliki bulunduğu … ili, … ilçesi, 542 ada 2 sayılı parselde kayıtlı … Apt. D-2 Blok 6 nolu bağımsız bölümün apartman tadilat bedelinin tahsili amacıyla takip yapıldığını, ancak borçlu – davalının takibe 08.09.2014 tarihli dilekçesi ile itirazda bulunduğunu, takibin durduğunu, davalı yanın itiraz dilekçesinin alacaklı taraf olarak kendilerine tebliğ edilmediğini, dosyanın incelenmesi ile itiraza muttali olunduğunu, süresinde işbu davanın ikame edildiğini beyanla, haksız ve kötü niyetli itirazın iptali ile takibin devamına ve likit/belirli olan miktar üzerinden borca ve takibe yapılan itiraz sebebiyle % 20 icra inkar tazminatına hükmolunmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; 12.01.2013 tarihli, Genel Kurulu Toplantı Tutanağının incelenmesinde; toplantıda 9 numaralı karar ile apartmanın iskan alabilmesi için asansör, yangın merdiveni iniş basamağı, hidrofor, jeneratör, sığınak ve kapıcı dairesinin tamamlanması gerektiği, bu işler için bir komisyon kurularak teklif toplanması ve Nisan 2013’ten başlayarak o tarihte belirlenecek ek avansın toplanması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildiği, komisyon oluşturulmasına gerek olmadığına, apartman yönetim kurulunun bu konularda yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildiği, davaya konu ortak gider avansının kat maliklerinden tahsil edilmesinin kararlaştırıldığı, … apartmanı D2 Blokun 12.01.2013 tarihli kat malikleri olağan genel kurulu hazirun cetvelinin incelenmesinde; davalı kat malikinin adının karşısında imzasının bulunmadığı, tebliğ listesinin incelenmesinde; davalı kat maliki …’e gerçekleşmiş olan 2012 yılı kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgilendirme mektubunun imzası mukabilinde elden teslim edildiği, 2013 yılı ödeme planının incelenmesinde; yapılacak işler için (asansör revize bedeli, IP kamera kurulum bedeli, Jeneratör alımı ve montajı, yangın merdiveni tahli basamak, 42 adet posta kutusu alımı ve montajı ile merdivene rampa yapımı) daire başına düşen toplam tutarın 2.643,00.-TL olduğu, 9 eşit taksitle ödeme tablosuna göre borcun 2013 yılı Nisan – 2014 Kasım ayı arasındaki dönemlerde 300,00-TL, 2013 yılı Aralık ayında ise 243,00.-TL olarak ödenmesi gerektiğinin belirtildiği, bilirkişi raporunda davalının adına kayıtlı olan taşınmazı 10.05.2010 tarihinde edindiği, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine yönetim planının 28.01.2009 tarihinde tescil edildiği, bu nedenle davalının taşınmazı edinme tarihinde tapu kayıtlarından ve dolayısıyla yönetim planı hükümlerinden haberdar ve bu hükümler ile hukuken bağlı olduğu, KMK madde 33’te belirlenen 6 aylık hak düşümü sürelerin geçtiği, davalı veya başka kat malikleri tarafından ilgili genel kurul kararının iptal edildiğine dair dosyada bir belge de bulunmadığı, davalının genel kurullarda belirlenen dava konusu dönem itibariyle toplam 2.643,00.-TL ortak gider borcu ile hukuken bağlı olduğu, davalının takip ve dava konusu dönem borçlarını ödediğini iddia etmediği gibi herhangi bir ödeme belgesinin de dosyaya ibraz edilmediği, davacı taraf işletme defterlerinde davalı kat maliki tarafından gerçekleştirilmiş ödeme kaydının bulunmadığı, davalı-borçlunun takip konusu döneme ait asıl alacak bedeli olan 2.643,00.-TL borçtan sorumlu olduğu, davalı – borçlunun takip tarihi itibariyle 2.643,00.-TL asıl alacak ve 1.597,20.-TL gecikme tazminatı (talep edilen 1.663,47.-TL) bakımından sorumluluğunun bulunduğu, davalı-borçlunun itirazının haksız olduğu, takibin bu miktarlar üzerinden devamının gerektiği, icra inkar tazminatına hükmedebilmek için, alacağın likit olmasının gerektiği, likit alacaktan bahsedebilmek için borçlu tarafından alacağın gerçek miktarını belirlemek için bütün unsurların bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasının gerekmesi, somut olayda, davalının ödemediği aidat miktarının, dayanak icra dosyası olan 2014/9134 Esas sayılı icra dosyasındaki asıl alacak miktarı olan 2.643,00.-TL’lik alacak yönünden sabit olduğu, bu miktar yönünden borcun likid olduğu gerekçesi ile, … 3. İcra Müdürlüğünün 2014/9134 Esas sayılı dosyasında, davalının 4.306,47.-TL üzerinden başlatılan takibe yapmış olduğu itirazın iptaline, bu miktar yönünden takibin devamına, asıl alacak olan 2.643,00.-TL’nin % 20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup, davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi yönünde verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, dava; ortak gider alacağından kaynaklanan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup, “davanın kısmen kabulü-kısmen reddi” yönünde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûle ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 23/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.(20. Hukuk Dairesi 2017/4593 E. , 2017/9943 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.