Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2018/3014 E. , 2019/3949 K.

Oca 12, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

Davacı En Dondurulmuş Gıda Tük. Mal. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. vek. Av. … ile davalı … arasında görülen dava hakkında … Asliye Hukuk Mahkemesi(Tic. Mah. Sıf.)’nden verilen 09.06.2015 gün, … E.-2015/181 K. sayılı hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 27.04.2018 gün, 2016/17454 E.-2018/2412 K. sayılı ilamına karşı davacı vekilince süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği görüşüldü.

KARAR

Davacı vekili, davacının alacağı mallara karşılık davalıya avans ödemesinde bulunduğunu, ancak davalı tarafından malların teslim edilmediğini, ödenen avansın iadesi amacıyla başlatılan icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve %20 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının yaptığı ödemeye karşılık olan malları çalışanlarının gelerek teslim aldığını, davalının talep edilen miktarda borcu olmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının aralarındaki anlaşma gereğince davalıya avans ödemesi yaptığı, davalının elden teslim iddiasında bulunup tanık deliline dayandığı, ancak dava değeri itibariyle tanıkla ispat sınırının üstünde olup davacı tarafça muvafakat edilmediği, iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı itirazında haksız olup asıl alacağın %20’si oranında tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 27.04.2018 gün, … E.-2018/2412 K. sayılı ilamı ile;

“Davacı ile davalı arasında ticari ilişki bulunduğu tarafların kabulündedir. Alıcı olan davacı davalıya 08.03.2013 ve 19.03.2013 tarihinde yapmış olduğu havale karşılığı olan malların gönderilmediğini, davalı satıcı ise malın teslim alındığını bildirmiştir.

Kural olarak havale, bir borcun ödenmesine yöneliktir. Somut olayda 08.03.2013 tarihli banka havale makbuzunda “avans ödemesi” olduğu yazılıdır. Bu halde akdi ilişkinin avans ödemesi ile başladığı anlaşılmaktadır. 19.03.2013 tarihli havale makbuzunda ise herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Hal böyle olunca alıcının önceki yaptığı avans ödemesi ile birlikte sonraki nakit ödemeye karşılık ikinci ödemede herhangi bir kayıt bulunmadığı dikkate alındığında tüm malın teslim alındığının kabulü gerekmektedir. Bu durumda davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü doğru olmamıştır.” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiş, Dairemiz bozma ilamına karşı davacı vekilince karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.

(1) Dairemizin yukarıda anılan bozma ilamında 08.03.2013 tarihli banka havale makbuzunda “avans ödemesi” olduğunun yazıldığı, bu halde akdi ilişkinin avans ödemesi ile başladığı, 19.03.2013 tarihli havale makbuzunda ise herhangi bir kayıt bulunmadığı, hal böyle olunca alıcının önceki yaptığı avans ödemesi ile birlikte sonraki nakit ödemeye karşılık ikinci ödemede herhangi bir kayıt bulunmadığı dikkate alındığında tüm malın teslim alındığının kabulünün gerektiği, bu sebeple davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulünün doğru olmadığı bildirilmiş ise de, davacı vekilinin karar düzeltme talebi doğrultusunda yeniden yapılan incelemede 19.03.2013 tarihli havale makbuzunda da iş avansı açıklamasının yazılı olduğu, davalının kendisine yapılan avans ödemesi karşılığı mal teslim ettiğini ispat edemediği anlaşılmış olmakla Dairemizin 27.04.2018 gün, … E.-2018/2412 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

(2) Ancak her ne kadar mahkemece davanın kabulü ile Havza İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosyasındaki takibin devamına karar verilmiş ise de, dava açılırken peşin harç takipteki asıl alacak miktarı olan 19.500,00 TL üzerinden yatırılmış olup, mahkemece itirazın anılan bu miktar üzerinden iptaline ve takibin devamına karar verilmesi gerekirken, tüm takip çıkışı 20.636,47 TL üzerinden itirazın iptaline sebebiyet verecek şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu yönden davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıdaki (1) nolu bend uyarınca davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 27.04.2018 gün, … E.-2018/2412 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, (2) nolu bendde açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 20/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.(19. Hukuk Dairesi 2018/3014 E. , 2019/3949 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.