Yargıtay Kararı: 19. Hukuk Dairesi 2016/7482 E. , 2017/4364 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
Davacı … vek.Av. … ile davalı … vek. Av. … aralarındaki menfi tespit davası hakkında … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22.12.2014 gün ve 2013/603 E. 2014/426 K. sayılı hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 23.11.2015 gün ve 2015/5567-2015/15279 E.K. sayılı ilamına karşı taraf vekillerince süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

… 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/603 Esas 2014/426 Karar sayılı kararının temyiz incelemesi sırasında Dairemizin 23.11.2015 tarih 2015/5567-2015/15279 E.K. sayılı ilamında davanın menfi tespit davası olduğu belirtildikten sonra karar kısmının 1., 2. ve 3. paragraflarının maddi hata sonucu UYAP ortamında bir başka dava dosyasının özetinin yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda maddi hata giderilmesi isteminin kabulü ile kararın dosya içeriğine uygun olarak yeniden yazılması ve karar düzeltme incelemesinin buna göre yapılması gerekmiştir.

Davacı vekili, davalının şirket hisselerini 195.000,00 TL bedel karşılığında 27.08.2012 tarihinde müvekkiline devrettiğini, devir tarihinde müvekkilinin devir bedeline istinaden düzenlediği vade tarihi bulunmayan bonoyu davalıya teslim ettiğini, taraflar arasındaki 03.09.2012 tarihli sözleşmede borcun ne şekilde ödeneceğinin kararlaştırıldığını, buna istinaden ödemeler yapılmasına rağmen bononun davalı tarafından takibe konulduğunu ileri sürerek müvekkilinin takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacıya elden teslim ettiği para borcuna karşılık olarak bonoyu aldığını, bono bedelinin ödenmemesi üzerine takip başlattığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece toplanan deliller birlikte değerlendirilerek, ispat yükünün davacıda olduğu, davacının senedin tanziminden sonra 03/09/2012 tarihli sözleşme düzenlendiğine dair iddiasını kesin delille ispat edemediği, sözleşmede dava konusu senede atıf yapılmadığı, davacının davasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dairemizin 23.11.2015 tarih, 2015/5567 Esas-2015/15279 Karar sayılı ilamı ile

“Dava, bedelsizlik iddiasına dayalı menfi tespit talebine ilişkindir. Dava konusu bonoda ihdas nedeni ‘malen’ yazılmasına rağmen davalı cevap dilekçesindeki savunmasında , senedi , davacıya bizzat elden vermiş olduğu para alacağına karşılık aldığını söylemekle ‘talilde’ bulunmuştur , bu durumda ispat yükünün yer değiştirerek davalıya geçtiği ve davalının, davacıya borç para verdiğini ispatla yükümlü olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” denilmek suretiyle bozulmuştur.

Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan taraf vekillerinin karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, 4,60’şar -TL harç ve takdiren 275.00.-TL’şer para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, 31/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.(19. Hukuk Dairesi 2016/7482 E. , 2017/4364 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.