Yargıtay Kararı: 17. Hukuk Dairesi 2017/4702 E. , 2019/11648 K.

Oca 11, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ : İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ilk derece mahkemesinde görülen tasarrufun iptali davasında davanın kabulüne dair verilen hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; istinaf isteminin esastan reddine ilişkin kararın süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı vekili, davalı borçlu … aleyhine başlatılan icra takibinin semeresiz kaldığını, davalı borçlunun adına kayıtlı taşınmazını düşük bedelle diğer davalı …’na devrettiğini, davalılar arasında arkadaşlık, komşuluk ve iş ortaklığı bulunduğunu ve birbirlerini uzun yıllardan beri tanıdıklarını belirterek, alacaklıları zarara sokmak kastıyla yapılan tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalının Savunması

Davalı … vekili; edimler arasında fark olmadığını, dava konusu taşınmaz üzerinde üçüncü kişi lehine intifa hakkı mevcut olduğunu, intifa hakkı ile birlikte devir aldığını, taşınmazı yatırım amacıyla satın aldığını, üzerinde intifa hakkı bulunan taşınmazın satış değerinin emsallerinden daha az olacağını, müvekkilinin taşınmazı satın alabilecek durumunun bulunduğunu, diğer davalı ile ticari ilişkisi ya da borç alacak ilişkisi bulunmadığını, taşınmazı tapu siciline güvenerek aldığını, iyi niyetli olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı … vekili, satış bedelinin bir kısmının tapuda devir esnasında elden teslim alındığını, 100.000,00 TL’lik bedelin ise Yapı Kredi Bankasından müvekkilinin hesabına EFT ile gönderildiğini, 164.000,00 TL’lik bir bedelin bağış olarak değerlendirilmeyeceğini, muvazaalı işlem yapılmadığını, taşınmaz üzerinde üçüncü kişi lehine intifa hakkı mevcut olduğunu, müvekkil tarafından taraflar arasındaki sözleşme gereği intifa hakkı ile birlikte satım yapıldığından değerin düşük olmasının hayatın normal akışına uygun olduğunu, müvekkilin borçlarını ödemek için satışı yaptığını, mal kaçırma kastı bulunmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Yargılama Neticesi

İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne karar verilmiş, Mahkemenin bu kararı aleyhine, davalılar vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince davalılar vekillerinin istinaf başvurusunun reddine dair karar verilmiş, bu karar davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İlk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak davalılar vekillerince yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının ilk derece Mahkemesine, dairemiz karar örneğinin ise Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 4.866,44 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına, 09/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. (17. Hukuk Dairesi 2017/4702 E. , 2019/11648 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.