Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Yargıtay Kararı: 16 HD 2019/1358 E. , 2019/2949 K.

Karışık Yargıtay Kararları

16. Hukuk Dairesi 2019/1358 E. , 2019/2949 K. sayılı Yargıtay Kararı yazımızın devamında yer almaktadır.


Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Dairemizin 07.11.2017 tarih, 2015/12966 Esas, 2017/7633 Karar sayılı geri çevirme kararının gerekleri yerine getirilmemiştir. Şöyle ki, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına yapılacak tebligat işlemleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 25 ve 25/A maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 38-41 ve 43. maddeleri hükümlerine tabidir. Tebligatı çıkaran merciin bağlı olduğu Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yurtdışına gönderilen tebligat evrakı, yabancı ülkede ikamet eden Türk vatandaşına tebliğ edilecek ise, tebligat işlemi 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 25. maddesi hükmüne göre yabancı ülkenin yetkili makamı vasıtasıyla yapılabileceği gibi, aynı Yasa’nın 25/a maddesi uyarınca yabancı ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu vasıtasıyla da yapılabilir.

Tebligat işlemi, 7201 sayılı Yasa’nın 25/a maddesine göre yapılacaksa, muhataba önce bir bildirim yazısı gönderilir. Bildirimde, tebliğin konusu ile hangi mercii tarafından çıkarıldığı bilgileri ve 30 gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağı ihtaratı yer alır. Bu bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatına uygun şekilde gönderilir ve bildirimin muhataba tebliğ edildiği bir tutanak düzenlenerek belgelendirilir. Muhatap, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gelip tebligat evrakını almaz ise, tebligat 30. günün bitiminde yapılmış sayılır.

Somut olayda, bildirim yazılarının Alman mevzuatına göre davalılar … ve …’ın adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderildiği, Alman posta görevlisince davalı …’ın adreste bulunamaması nedeniyle bildirim yazısının iade edildiği, davalı …’ın ise o sırada evde bulunamadığından dolayı bildirim yazısını postaneden teslim alması için posta kutusuna bir not bırakıldığı ancak bildirim yazısının adı geçen tarafından mevzuatta öngörülen süre içerisinde (7 iş günü) postaneden teslim alınmadığı, bunun üzerine de posta idaresince bildirim yazısının Konsolosluğa iade edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda davalılar … ve …’a tebligat yapıldığından bahsedilemez. Hal böyle olunca adı geçen davalılara gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilerek temyize cevap sürelerinin beklenilmesi, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 19.04.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu yazımızda tam metnini paylaştığımız karar Yargıtay’ın resmi web sitesinden temin edilmiştir. Yargıtay Kararları halka açık şekilde paylaşılmaktadır. Bunun amacı hukuki uyuşmazlıklara bulunan nihai çözümlerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasıdır. Yargıtay, Türk Hukukunda yüksek dereceli bir mahkemedir. Yerel mahkemelerin verdiği karara karşı yapılan itirazları denetler ve son kararı verir. Verilen bu kararlar uygulamaya geçirilir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: