Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2017/2704 E. , 2019/12414 K.

Oca 11, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı, müşterek murislerinden annelerine ve ondan da kendisi ve davalıya kalan … ili, ….ilçesi, Eskiköy köyü hudutlarında bulunan taşınmazlardaki hakların intikal, taksim, satış ve kamulaştırılması konularındaki yetkileri içeren Çubuk Noterliğinde 12/11/2013 tarihli düzenleme şeklinde vekaletname ile davalıya temsil yetkisi verdiğini, kamulaştırma konusu taşınmazlar hakkında yapılan satışlar neticesinde kendisine düşen pay olan 7.221,33 TL’nin vekaletname ile bedeli tahsil etmeye yetkili olan davalı tarafından tahsil edildiğini ancak borcun bir kısmını ödemesine rağmen ödenmeyen 3.220,50 TL’lik miktar için … 1. İcra Dairesi’nin 2014/26663E nolu dosyası başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine takibin durduğundan bahisle, vaki itirazın iptali ile %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Yargılama Neticesi

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; … 1. İcra Dairesinin 2014/26663 E. sayılı takip dosyasında davalının yapmış olduğu itirazın 220,50 TL asıl alacak üzerinden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; vekalet sözleşmesi gereği tahsil edilen paranın iade edilmemesinden kaynaklı itirazın iptali davasıdır.

Davalı, davacı adına alındığı ve ödenmediği iddia edilen parayı davacıya ödediğini iddia etmiş, 24/11/2015 havale tarihli dilekçe ekinde de 15/05/2014 tarihli “3.000,00 TL’yi elden teslim aldım, 4.000,00 TL’nin yatacağı hesap …..” yazılı suret halindeki belge ibraz edilmiş, davacı belgedeki imza ve yazının kendisine ait olmadığını belirterek, bu belgeye karşı imza ve yazı incelemesi yapılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, 19.01.2016 tarihli celsede davalı vekiline sözleşme aslını sunmak üzere iki haftalık süre verildiği, ancak davalının belge aslının davacıda sadece fotokopisinin kendisinde olduğundan beyanla belgenin aslını ibraz edemediği görülmüştür. Mahkemece, davalı tarafından sunulan belge üzerindeki yazı ve imzanın davacıya ait olup olmadığı konusunda yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu sunulan 27/05/2016 havale tarihli bilirkişi raporunda, davalı tarafından ibraz edilen belge fotokopisindeki rakam ve yazıların davacının eli ürünü olmadığı, aynı belgedeki imzanın ise davacı eli ürünü olduğu belirlenmiştir. Mahkemece söz konusu bilirkişi raporu hükme esas alınarak, davalının davacının iddiasına göre tahsil ettiği ve ödemediği belirtilen 3.220,50 TL’den 3.000,00 TL sini ödediği sonuç ve kanaatine varılarak, davanın kısmen kabulü ile davalının … 1. İcra Dairesinin 2014/26663 E. sayılı takip dosyasında yapmış olduğu itirazın 220,50 TL asıl alacak üzerinden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına karar verildiği görülmüştür.

Hükme esas alınan bu bilirkişi raporunda, imzanın bulunduğu belgenin fotokopisi üzerinde inceleme yapılmak suretiyle sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Fotokopi belge üzerinde imza incelemesi yapılarak tanzim edilen rapora itibar edilmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca mahkemece, fotokopi belge üzerindeki imza incelemesi ile yetinilip sözleşmedeki imzanın davacı …’ın eli ürünü olduğu sonucuna varılarak, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 11/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. (13. Hukuk Dairesi 2017/2704 E. , 2019/12414 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.