Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2016/20001 E. , 2019/7632 K.

Oca 11, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 09/05/2014 günü … 7. Noterliğinde yapılan araç satım sözleşmesi ile …plakalı aracı 26.400,00 TL bedelle davalıdan satın aldığını, davalıya araçta herhangi bir hasarın bulunup bulunmadığını sorduğunu, davalının ise, aracın far kısmında ufak bir hasar bulunduğunu, bunun dışında hiçbir hasarının bulunmadığını belirterek kendisini yanılttığını, aracın satışı yapıldıktan sonra aynı gün zorunlu sigorta işlemlerinin yapıldığı sırada aracın ağır hasarlı olduğunu öğrendiğini, davalının aracın ayıplı olduğunu kabul ettiğini, araç bedeli ve zorunlu masrafları ödeme gücü bulunmadığını belirterek satım bedelini taksitler halinde ödeme teklifinde bulunduğunu, bu talebin davacı tarafından kabul edilmediğini, davacının … 18. Noterliğinin 12/05/2014 tarih 15221 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sözleşmeden döndüğünü, aracı teslim etmeye hazır olduğunu, satım bedeli ile araç için zorunlu olarak yapılan belgeli masrafların toplam miktarı olan 27.278,00 TL’nin fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla kendisine iadesini ihtar ettiğini, davalının ise keşide ettiği ihtarname ile araç bedelini iade etmeye hazır olduğunu belirttiğini, bedelin davacının talebinden daha düşük olduğu konusunda ısrar ettiğini, araç bedelinin 26.400,00 TL olup satım sırasında davalıya elden teslim edildiğini, davalının davacıya gönderdiği cevap ihtarnamelerinde satılanın ayıplı olduğunu kabul ettiğini, satılan aracın ağır hasarlı olduğu, sigorta poliçesi hasar tutanağı ve aracın 23/11/2010 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına ilişkin kaza tespit tutanağı ile de sabit olduğunu, BK m 227’nin tanıdığı seçimlik haklar çerçevesinde satılanı geri vermeye hazır olduklarını bildirerek ödemiş olduğu satış bedeli ile yapılan zorunlu masraflara mahsuben şimdilik 27.278,00 TL’nin ödeme gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ile 20.600,00 TL’nin ödeme gününden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

3-Davacı, dava dilekçesi ile 27.278,00 TL’nin ödeme gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece 20.600,00 TL’nin ödeme gününden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Ancak Mahkemece, iade tarihi itibariyle faize hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK 438/7 maddesi hükmü gereğidir.

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, 3.bent gereğince mahkeme kararının hüküm bölümünün 1. bendindeki cümlenin çıkarılarak yerine “Davacının davasının kısmen kabülü ile 20.600,00 TL’nin iade gününden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, Fazlaya dair istemin REDDİNE, …plakalı aracın 20.600,00 TL davacıya ödendiğinde davalıya İADESİNE,” cümlesinin yazılmasına, kararın değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA., peşin alınan 352,00 TL harcın davacıya, 352,00 TL harcında davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.(13. Hukuk Dairesi 2016/20001 E. , 2019/7632 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.