Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2016/16766 E. , 2019/6397 K.

Oca 6, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı borçlu aleyhine alacaklısı … Mobilya Ltd. Şti. olan … 6. İcra Müdürlüğünün 2008/10980 ve 2011/11642 Esas sayılı dosyaları ile icra takibi başlatıldığını, anılan icra dosyalarına davalının o dönemdeki eşi olan davacı, kendisine sonradan ödeyeceği düşüncesiyle davalının icra borçlarına kefil olduğunu ve dosya borçlarını ödediğini ancak davalının kendisine geri ödeme yapmaması üzerine ödediği borcun rücuen tahsili amacı ile davalı aleyhine … 20. İcra Müdürlüğünün 2013/9912 Esas sayılı dosyası ile başlattığı icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek; icra takibine vaki itirazın iptaline, takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine talep ve dava etmiştir.

Davalı, takibe haklı olarak itiraz ettiğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne … 20. İcra Müdürlüğünün 2013/9912 Esas sayılı takip dosyasına ilişkin olarak davalının 7.575,85 TL asıl alacağa vaki itirazın iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, takip konusu asıl alacak miktarı üzerinden hesaplanacak %20 icra inkar tazminatını davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıya karşı dava dışı alacaklısı tarafından iki ayrı icra takibi yapıldığını, kendisinin davalının söz konusu bu icra borçlarına kefil olup, dosya borçlarını ödediğini ancak davalının kendisine geri ödeme yapmaması nedeniyle başlatılan takibe yapılan itirazın iptalini istemiş; mahkemece, … 6. İcra Müdürlüğünün 2008/10980 Esas sayılı takip dosyası ile alacaklı … Mob. Day. Tük. Mak. Paz. Kuyum. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından borçlular … ve … aleyhine toplam 2.558,51 TL alacağın tahsili amacıyla kambiyo senetlerine özgü yolla icra takibine geçildiği, takip tarihinde borçlu davalı ile evli olan davacının icra dosya borcuna icra kefili olmayı kabul ettiği, alacaklı vekilinin 30/05/2013 tarihinde dosya borcunun tamamının icra kefili … (…)’dan tahsil edildiğini bildirdiği ve dosyanın işlemden kaldırıldığı, 30/05/2013 tarihi itibariyle dosya borcunun 5.554,35 TL olduğu, satıştan elde edilen 1.150,00 TL’nin mahsubu ile 4.404,35 TL bakiye borcun icra kefili olan davacı tarafından alacaklıya haricen ödendiği sonucuna varılmış; … 6. İcra Müdürlüğünün 2011/11642 Esas sayılı takip dosyası ile yine aynı alacaklı şirket tarafından borçlu davalı aleyhine toplam 848,16 TL alacağın tahsili amacıyla kambiyo senetlerine özgü yolla icra takibine geçildiği, bu dosya borcuna da icra kefili olan davacının maaşına konulan haciz nedeniyle davacının maaşından 3.171,50 TL’nin kesildiği, alacaklı vekilinin 30/05/2013 tarihinde dosya borcunun icra kefili … (…)’dan haricen tahsil edildiğini belirterek dosyanın infazen işlemden kaldırılmasını talep ettiği belirtilip; … 6. İcra Müdürlüğünün 2008/10980 Esas ve 2011/11642 Esas sayılı takip dosyalarına ilişkin olarak davacının ödediği toplam 7.575,85 TL asıl alacağa yönelik itirazının haksız olduğundan bu alacağa vaki itirazın iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına karar verilmiş olduğu görülmüştür.

Mahkemece; dosya borçları ödenen icra dosyaları üzerinde icra müdürlüklerinden gelen cevaplar doğrultusunda hesaplama yapılıp, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, dava konusu uyuşmazlık dosya kapsamına ve tarafların ileri sürdüğü delillere göre konusunda uzman bilirkişi tarafından incelenmesi ve bu doğrultuda icra dosyalarına davacı tarafından yapılan tüm ödemelerin saptanıp, hesaplanması gerektiğinden, mahkemece, özellikle konusunda uzman bilirkişiden tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda davalının itirazlarını da karşılar şekilde gerekçeli, nedenlerini açıklayıcı taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu alınmak sureti ile hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.(13. Hukuk Dairesi 2016/16766 E. , 2019/6397 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.