Yargıtay Kararı: 13. Hukuk Dairesi 2015/10719 E. , 2015/23628 K.

Oca 13, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat … geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, … marka aracın davalı tarafından yurtdışından getirilerek kendisine satışı konusunda davalıyla anlaştıklarını, davalının, aracın satış bedelinden düşülmek üzere kendisinden 30.000 Euro aldığını, ancak bir kısım ödemesini aldığı aracı teslim etmediği gibi aldığı ödemeyi de iade etmediğini, dava konusu dekontun açıklama kısmında “… ödemesi” yazılı olduğunu, davalı hakkında icra takibi başlattığını, davalının icra takibine haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacağın % 20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, kendisine yeni bir araba almak için galeriye gittiğinde davacının kendisini galerinin yetkilisi olarak tanıttığını, … marka aracı satın almak istediğini davacıya söylediğini, davacının istediği aracı getirebileceğini, ancak bu işlemlerin biraz uzun sürebileceğini belirtmesi üzerine, aracın yurtdışından getirtilerek 250.000 Euro bedelle satışı konusunda davacı ile anlaştıklarını, davacının istemiyle bu parayı davacıya elden teslim ettiğini, verdiği peşinat için makbuz istediğini, ancak davacının belgeye gerek olmadığını söyleyerek istediği makbuzu vermediğini, aradan uzun zaman geçmesine rağmen aracın teslim edilmemesi nedeni ile ödediği peşinatın geri ödenmesini talep ettiğini, davacının da aracın peşinat bedelini banka havalesi yoluyla iade ettiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalıya banka havalesi yoluyla satın almak istediği aracın satış bedelini gönderdiğini, ancak aracın kendisine teslim edilmediği gibi, paranın da kendisine iade edilmediğini ileri sürerek, alacağının tahsili için takip başlatmış; davalı ise dava konusu aracın davalı tarafından yurtdışından getirtilerek satışı konusunda davacı ile anlaştıklarını, davacının istemiyle satış bedelini davacıya elden teslim ettiğini, aradan uzun zaman geçmesine rağmen aracın teslim edilmemesi nedeni ile ödediği peşinatın geri ödenmesini talep ettiğini, davacının da aracın peşinat bedelini banka havalesi yoluyla iade ettiğini savunarak akdi ilişkiyi inkar etmiştir.

Hemen belirtmek gerekir ki havale ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir. Bu durumda havalede yazılı olan “… Ödemesi”nin araç satış bedeli için davalıya gönderildiğini ispat etme yükümlülüğü, onu iddia eden davacıya aittir. Davada dayanılan havale dekontunda yazılı “…”, gönderilen paranın araç satış bedeli olarak davalıya gönderildiğini kanıtlamaya yeterli olmadığı gibi, yazılı delil başlangıcı olarak da kabul edilemez.

HUMK’nun 288. maddesi gereğince miktar itibariyle olayda tanık dinlenmesi de mümkün değildir. O halde davacı iddiasını yasal delillerle ispat edememiştir. Ne var ki davacı, dava dilekçesinde “yemin” demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan bu konuda davacıya, karşı tarafa yemin yöneltmeye hakkı bulunduğu hatırlatılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece, yanlış değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.(13. Hukuk Dairesi 2015/10719 E. , 2015/23628 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.