Yargıtay Kararı: 13 HD. 17.4.1986 T. 1986/1770 E. 1986/2340 K

Ara 27, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekil, işi, vekillik verenin yararlarını in iyi koruyacak biçimde ve özenle görmelidir. İşin görülmesinde özen göstermeyen vekil, vekilliği gereği gibi (usulü dairesinde) yerine getirmemiş sayılır.

Davacı, 3/4 pay oranında malik olduğu menkul ve gayrimenkul mallarını vekili davalı S.’nin diğer davalıya çok düşük değerle satıp görevini kötüye kullandığını, 2.100.000 TL. zararının doğduğunun söz ederek, davalılardan zincirleme tahsilini istemiştir.

Davacı K.’ya husumet yönünden, S. ise esastan davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Mahkemece, 370.000 TL. satış parasının S.’den alınmasına, K. hakkındaki davanın husumetten reddine karar vermiştir.

Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delilerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Bir davada dayanılan olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve de uygulanacak yasa hükümlerini arayıp bulmak hâkimin doğrudan görevidir (HUMK, m. 70).

İşin görülmesinde özen göstermeyen vekil Borçlar Kanunun madde 394/1’deki deyimli vekâleti “usulü dairesinde” ifa etmemiş sayılır. Yine anılan yasanın 390/2. maddesinde sadakat ve özenle ifayı kapsar. Vekil, müvekkile karşı vekâleti iyi bir suretle ifa ile yükümlüdür. Ayrıca Borçlar Kanunu madde 389/1’de, vekilin kendisine tevdi edilen işi, müvekkilinin iradesine uygun olarak yerine getirmesi gerektiğinin hükme bağlamıştır.

Vekil, sadakat borcunun bir gereği, müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak ve ona zarar verecek her türlü girişimlerden kaçınmak zorundadır. Vekâletnamede tanınan “dilediği bedelle dilediği kişilere satış yetkisi” az yukarda açıklanan yasa maddelerindeki vekilin sorumluluğunu kaldıran sınırsız bir yetki olarak kabul edilemez. Özellikle, böyle bir yetkiye sahip bir vekilin taşınmazı yok pahasına satabileceği ve müvekkilini zarara sokabileceği hiç bir suretle düşünülemez. Vekil, müvekkilinin ön plânda gerçek veya muhtemel iradesini göz önünde tutarak işi görmelidir. Vekilin nasıl hareket etmesi gerektiği onun sadakat ve özen borcundan çıkarılır. Vekil işi sadakat yani müvekkilinin yararlarını en iyi koruyacak biçimde ve özenle görmelidir.

Vekil olan davali S.’nin müvekkili davacının taşınmazını gerçek değerinden çok düşük fiyatla sattığı itiraza uğramayan bilirkişiler kurulunun düşüncesiyle belirlenmiştir.

Hal böyle olunca, davacı, davalı vekil S.’nin vekâlet görevini ifa ederken sadakat ve özen borcunu yerine getirmediğini kanıtlamış davalı ise, özen borcunun yerine getirilememesi yüzünden istenilen sonucun ortaya çıkmadığını ve kusur olmadığını ispat edememiştir.

Bu itibarla davalı vekilin sorumluluğu kabul edilerek davacının 3/4 mülkiyet payına tekabül eden taşınmazın gerçek değeri 750.000 TL’sine hükmedilmesi gerekirken 180.000 TL’si satış parasına hükmedilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın ikinci bentte gösterilen nedenlerle davacı yararına (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi (Y. 13. HD. 17.4.1986 T. 1986/1770 E. 1986/2340 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.