Yargıtay Kararı: 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/16874 KARAR: 2013/2215

Ara 7, 2020 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil,tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 19.02.2013 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı S… ve vekili Avukat … ile temyiz edilen vekili Avukat … geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı taktirde tazminat isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davalının çekişme konusu 830 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nolu bağımsız bölümü dava dışı üçüncü kişilerden 02.04.1993 tarihli akitle satın alma suretiyle edindiği anlaşılmaktadır.

Davacının İddiası ve Talebi

Davacı, 12.04.1985 tarihinde evlendiği davalı eşine dava konusu taşınmazı üçüncü kişiye bedelini ödemek suretiyle satın aldığını, taşınmazı davalı adına tescil ettirerek bağış yaptığını, şimdi ise davalının sadakatsizliği ve ağır hakaretleri nedeniyle 16.11.2006 tarihinde açtığı boşanma davası sonunda …Aile Mahkemesi kararı ile boşandıklarını, boşanma dosyası ile, davalının sadakatsizliğinin ve ağır hakaretlerinin sabit olduğunun o davada davalının taşınmazın kendisine hediye edildiğini de kabul ettiğini ileri sürerek bağıştan dönmek istediğini beyanla eldeki davayı açmıştır.

Yargılama Neticesi

Bilindiği gibi, Borçlar Kanunu 244. (6098 sayılı Türk Borçlar Yasasının 296.) ve devamı maddelerinde düzenlenen bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı olarak açılacak tapu iptali ve tescil davalarının, aynı yasanın 246. (6098 sayılı Türk Borçlar Yasasının 297.) maddesinde öngörülen; “ bağışlayan, rücu sebebine vakıf olduğu günden itibaren bir sene içinde bağışlamadan rücu etmeğe hakkı vardır” hükmü gereğince, rücu sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıllık sürede açılması gerekir. Anılan süre, hak düşürücü süre olup, mahkemece, resen gözetileceğinde kuşku yoktur.

Somut olayda, davacı, davalı eşine karşı boşanma davasını sadakatsizlik ve ağır hakaret iddiasıyla açtığına göre, en geç boşanma davasını açtığı tarihte davalının sadakatsizliğini, başka bir deyişle bağıştan rücu sebebini öğrendiği sabittir.

Bu durumda, boşanma davasının açıldığı 16.11.2006 tarihi ile eldeki davanın açıldığı 28.06.2010 tarihi arasında 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği kuşkusuzdur.

O halde, davanın hak düşürücü süreden reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.’nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 29.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için990.00.-TL. duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, alınan

peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TBK I. Bağışlamanın geri alınması MADDE 295-

Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir: 1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse. 2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa. 3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse. (YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/16874 KARAR: 2013/2215)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.