Yargıtay Kararı: 1 HD. 5.11.1992 T. 11096 E. 12530 K

Ara 27, 2020 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Temsil kudretine yapılan takyitlerin, temsil edilen kimse tarafından vekâletin sureti istimaline dair mümessile verilen talimat ile karıştırılmaması lâzımdır. Verilen temsil kudreti hududu dairesinde ve fakat alınan talimata riayet etmeksizin yapılan bir akit dahi, temsil edilen kimseyi ilzam eder. Talimata göre yapılan işlemlerden dolayı, vekâletin kötüye kullanılması nedenine dayalı, tapu iptali davası dinlenemez.

Hükmüne uyulan bozma ilâmında bekletici sorun sayılmasına değinilen davaya ilişkin 26.12.1988 gün ve 110/822 sayılı Yerel Mahkeme kararının; özellikle, anılan kararı temyizen ve tâshihen inceleyen yüksek 13. Hukuk Dairesinin 13.11.1989 tarihli ilâmının içeriğinden 1984/110 esas sayılı davanın sonucunun çekişmeli taşınmazlar yönünden etkili olamayacağı, işbu davanın kendi bünyesi içerisinde çözüme kavuştu rulmasının gerekeceği anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, Dairenin 3.2.1986 tarihli bozma kararında da işaret edildiği üze re, temliki tasarruflarda vekâlet görevinin kötüye kullanılıp kullanılmadığı hususunun ortaya çıkarılmasında zarureti vardır.

Gerçekten, vekâleten temsil yetkisi kural olarak vekâlet verenin yararına kullanılmalıdır. Eğer vekil, vekâletnameye dayalı temsil yetkisini kasten vekâlet verenin zararına, kendisinin yada düşünce birliğine girdiği saptanan başka birinin yararına kullanıldığı takdirde, yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalmış olsa bile vekâlet vereni (temsil olunanı) bağlamaz. Böyle bir davranışıyla vekili, vekalet görevini kötüye kullanmakta, yetkisini kötüye kullandığını bilerek vekil ile sözleşme yapan da hakkını kötüye kullanan kişi durumuna düşmektedir. Ancak, vekâletin kullanılış biçimine ilişkin olarak verilmiş bir talimat varsa, talimatın göz ardı edilemeyeceği de yasa hükmü gereğidir.

Hemen belirtilmelidir ki; temsil kudretine yapılan takyitlerin, temsil edilen kimse tarafından vekâletin süreti istimaline dair mümessile verilen talimat ile karşılaştırılmaması lazımdır. Zira bu tür bir talimat, temsil kudretine değil, temsil kudretinin istinat ettiği hukuki muameleye (vekâlet, hizmet akitlerine…) taallûk eder ve mümessili aldığı talimat dairesinde hareket etmeğe mecbur kılar. Örneğin bir kimse gayrimenkul satın almak için hudutsuz bir temsil kudreti vermekle beraber, aynı zamanda muayyen bir bedeli geçmemesini bildirebilir. Bu talimat, mümessilin hukuki temsil kudretini takyit etmeyip, kendisine bir vazife tahmil eder. Verilen temsil kudreti hududu dairesinde ve fakat alınan talimata riayet etmeksizin yapılan bir akit dahi, temsil edilen kimseyi ilzam eder (Von Tuhr. Borçlar Hukuku 2 Cilt 1-2 Sh. 327).

Somut olayda, parselasyonun sağlanması ve oluşturulacak ifraz parsellerinin satıcı için düzenlenen 6.11.1978 tarihli sözleşmede yerine getirilecek işlemler belirtildikten sonra, vekâleten yapılacak satışta ifraz parsellerinin bedelinin ne olacağına değinilmiş; ayrıca, kararlaştırılan bedelin üzerinde bir bedelle satış yapıldığı takdirde de farkın davalının (vekilin) ücretini teşkil edeceği sözleşmeye yazılmıştır.

Bu itibarla, 6.11.1978 tarihli sözleşmenin vekâletin kullanılış biçimine sınırlama getiren bir talimat niteliği de taşıdığı gözetilmek ve talimata göre yapılan işlemlerden dolayı vekâletin kötüye kullanılması sebebine dayalı tapu kaydının iptali davasının dinlenemeyeceği gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Davalının temyiz itirazları yerindedir, kabulüyle, hükmün belirtilen nedenlerden ötürü HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA karar verildi (Y. 1. HD. 5.11.1992 T. 11096 E. 12530 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.