Yargıtay Kararı: 1. HD. 24.12.1985 T. 1985/9662 E. 1985/15098 K.

Oca 3, 2021 | Karışık Yargıtay Kararları

Özet: Vekil vekâlet akdinden doğan vecibelerine aykırı hareket ettiği gibi MK’nın 2. maddesi gereğince uymakla yükümlü bulduğu dürüstlük kurallarını da riayet etmediğine göre davanın kabulü gerekir.

Davacının dava konusu 559 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payının kayden maliki olduğu, eşi adına kayıtlı bulunan diğer 1/2 payın ipotek borcundan dolayı icraen satışa çıkarılması üzerine bu satışa kendisini temsilen katılması için Beyoğlu 8. Noterliğince düzenlenen 7.10.1977 gün ve 37885 no.lu özel vekâletname ile oğlu davalıyı vekil tayin ettiği ve 450000 lira miktarındaki satış bedelini de ödediği halde davalının icra ihalesine katılırken vekil olduğunu bildirmeyerek taşınmazı adına tescilini sağladığını tanık sözleri ve tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

BK’nın 32. maddesinin 2’nci fıkrasında mümessilin akdi yaparken sıfatını bildirmemesi halinde akdin alacak ve borçlarının kural olarak kendisine ait olacağı hükme bağlamış ise de son fıkrasında bu gibi hallerde alacağın temliki veya borcun nakli hakkındaki usul çerçevesinde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Gerçekten aynı Yasanın 392. maddesinde de vekilin vekâlet göreninin hesabını vermek ve her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi müvekkile tediye etmek zorunluluğunda bulunduğuna işaret edilmiştir. Anılan Yasal hükümlere ve olayların doğal akışına göre davalının vekâlet akdinden doğan vecibelerine aykırı hareket ettiği gibi Medeni K.’nın 2. maddesi gereğince uymakla yükümlü bulunduğu dürüstlük kurallarına da riayet etmediği açıktır.

Hal böyle olunca, davanın kabulü gerekirken yazılı olduğu üzere reddine karar verilmesi isabetsizdir. Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle hükmün yukarıda gösterilen nedenden ötürü BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi (Y. 1. HD. 24.12.1985 T. 1985/9662 E. 1985/15098 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.