Yargı Yolu Uyuşmazlığında Uyuşmazlık Mahkemesinin Kesin Karar Örneği

Uyuşmazlık mahkemesi önüne giden bir dosyada, uyuşmazlık mahkemesinin vereceği karar örneği aşağıdaki gibidir.


T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO                                                                       : 2004 / 86

KARAR NO                                                                   : 2005 / 26
K.TARİHİ                                                                     : 16.05.2005

KARAR

DAVACI                                                                         : Ali T.

DAVACI                                                                         : VEKİLİ                                                                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

OLAY                                                                              :

İNCELEME VE GEREKÇE                                       :     Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Tülay T.nun Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü Ü., Coşkun Ö., Serap A., Z. Nurhan Y., Abdullah A. ve H. Haşan M. nun katılımlarıyla yapılan 16.05.2005 günlü toplantısında;

İLK İNCELEME                                                          : Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasanın 27. maddesi uyannca yapılan incelemeye göre, ESASIN İNCELENMESİ                                          : Raportör-Hakim İsa Y.nun davamn çözümünde Dava, Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış; 2577 sayılı İdari Yargılama Usûlü Kanunu’nun
2/1-b. maddesinde, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları ihlâl edilenler tarafından açılan tam yargı davalan, idari dava türleri arasında sayılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Ordu İdare Mahkemesi’nin 24.10.2000 gün ve E:2000/524, K :2000/566 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ
KALDIRILMASINA, 16.05.2005 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan          Üye     Üye     Üye     Üye     Üye

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın