Yargı Yolu Uyuşmazlığında Uyuşmazlık Mahkemesinin Kesin Karar Örneği

Uyuşmazlık mahkemesi önüne giden bir dosyada, uyuşmazlık mahkemesinin vereceği karar örneği aşağıdaki gibidir.


T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO                                                                       : 2004 / 86

KARAR NO                                                                   : 2005 / 26
K.TARİHİ                                                                     : 16.05.2005

KARAR

DAVACI                                                                         : Ali T.

DAVACI                                                                         : Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

VEKİLİ                                                                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

OLAY                                                                              :

İNCELEME VE GEREKÇE                                       :     Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Tülay T.nun Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü Ü., Coşkun Ö., Serap A., Z. Nurhan Y., Abdullah A. ve H. Haşan M. nun katılımlarıyla yapılan 16.05.2005 günlü toplantısında;

İLK İNCELEME                                                          : Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasanın 27. maddesi uyannca yapılan incelemeye göre, adli ve idari yargı yerleri arasında anılan Yasa’nm 14. maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, adli yargı dosyasının 15. maddede belirtilen yönteme uygun olarak davacının istemi üzerine görevsizlik kararım veren mahkemece Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usûle ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından, görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

ESASIN İNCELENMESİ                                          : Raportör-Hakim İsa Y.nun davamn çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcısı Mustafa E/nin davada adli yargının; Danıştay Savcısı Nevzat Ö.ün ise idari yargınm görevli olduğu yolundaki yazılı ve sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜĞÜ:

Dava, bedel artırma davalarının vekili olan davacının, Arsa Ofisince kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle uğradığı maddi zararın davalı idarece giderilmesi isteminden ibarettir.

Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış; 2577 sayılı İdari Yargılama Usûlü Kanunu’nun
2/1-b. maddesinde, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları ihlâl edilenler tarafından açılan tam yargı davalan, idari dava türleri arasında sayılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Ordu İdare Mahkemesi’nin 24.10.2000 gün ve E:2000/524, K :2000/566 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ
KALDIRILMASINA, 16.05.2005 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan          Üye     Üye     Üye     Üye     Üye

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.