Yardım Nafakası Dava Dilekçe Örneği

Yardım Nafakası Dava Dilekçesi (Çocuk)

X (  ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                    :

DAVALI                   :

DAVA                       : Yardım Nafakası Talebi

KONU                       : Eğitimine devam eden reşit davacıya yardım nafakası bağlanması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

 • Müvekkilin annesi ve davalı baba ……… tarihinde ……. Aile Mahkemesinin ……./…….Esas sayılı dosyası ile boşanmışlardır. Ancak davalı ….. yılında da ……… Asliye Hukuk Mahkemesinin …… /……. Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açmış ve o tarihten beride ailesini terk etmiş durumdadır. Müvekkilim …. yaşındadır ve yaklaşık ……seneden beri babasını görmemiştir. Babasının kendisine göstermesi gereken manevi babalık görevleri dışında da bu süre zarfında hiçbir maddi destekte görmüş değildir.

 • Davalı …… …….mühendisidir. Dilekçemize eklemiş olduğumuz ve ………… sitesine kendisi tarafından eklenmiş olan cv’ sine göre de yüksek meblağlı işler yapan ve iyi kazanan bir durumu vardır. (ek-1) Ancak davalı uzun yıllardan beridir üzerine malvarlığı tutmamakta, müvekkil ve müvekkilin annesi tarafından açılabilecek nafaka davalarına karşı tedbirli davranmaktadır. Hatta……. yılında müvekkilin ananesi tarafından açılmış olan nafaka alacakları ile ilgili de ……..yılına kadar tek kuruş ödememiştir. Bununla ilgili …..İcra dairesinin …… sayılı dosya numarası ile takip yenilenmiştir.

 • Müvekkilin annesi de çalışamamaktadır. Zaten çok genç yaşta davalı ile evlenen müvekkilin annesine davalı çalışması için müsaade etmemiştir. Daha sonra da onunla birlikte şehrini terk ederek ………. giden müvekkilin annesi, eşi tarafından terk edilince hiçbir zanaatı olmadığı için iş bulamamıştır. Müvekkilin annesi 3 kız çocuğu ile birlikte, babasından miras kalma evde diğer mirasçıların şimdilik muvafakati ile çok düşük bir kira bedeli ile oturmaktadır. Ancak bu durumun ne zaman kadar süreceği de belli değildir. …… yılından beri hem müvekkilin hem de müvekkilin annesinin geçimi, davalının diğer kızı ……..’in çalışması sonucu ve akrabaların yardımı ile olmuştur. ……… abla olarak müvekkili bu zamana kadar okutmuş, dershane ve okul masraflarını karşılamış aynı zamanda da annesine de bakmıştır. Davalı bir baba olarak 3 kız çocuğunu kaderine terk etmiştir. Müvekkile ortaokul ve lise döneminde, dershaneye hazırlık dönemlerinde tek kuruş göndermediği gibi ne yaptığını dahi sormamıştır.

 • Müvekkil …..yılında üniversite sınavında başarı sağlamış ve ……. Üniversitesi …….bölümünü kazanmıştır. (ek-2) Bölüm 4 yıllık olmakla birlikte bu yıl müvekkil hazırlık okumaktadır. Devlet yurdunda yer bulamadığı için özel bir yurtta kalmakta aylık …..TL yurt parası ödemektedir. Ayrıca harç paraları, kitap paraları, yol parası, yemek ücretleri ve başka şehirde okuyan bir üniversite öğrencisinin yapması gereken tüm masrafları yapıyor. Buna nazaran ise tek sabit geliri geri ödemeli olan aylık …..TL olan Kredi Yurtlar tarafından bağlanan aylıktır. Tüm diğer burslara başvurmasına rağmen ( başbakanlık , belediye vs) başka hiçbir gelir elde edememiştir. Bir dönem hem çalışıp hem de okumayı denese de derslerinin ağırlığından dolayı bununda imkansız olduğunu görmüştür.

 • Ayrıca müvekkil bir genç kızdır. Baba koruması ve sevgisini hiç tatmamıştır. Tek başına bir geliri olmayan annesinin akrabalarından bulmak zorunda kaldığı yardımlarla ve ablasının kendisine verdiği bir kısım parayla ayakta kalmaya ve hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ablası da ülkedeki ekonomik sıkıntıdan dolayı dava açıldığı tarihte işten çıkarılmıştır. Müvekkil açısından hiçbir gelir kaynağı kalmamıştır.

 • Medeni Kanunumuz 328. maddesi ile anne ve babanın reşit olan çocuğunun eğitimlerine devam ettiği sürece hal ve durumlarına göre çocuklarına bakım edimlerini yerine getirme mükellefiyeti getirmiştir. ….yılından beridir yokluk içerisinde müvekkile annesi tarafından akrabalarının yardımı ile bakılmış, davalıdan hiçbir yardım görülmemiştir. Annenin durumu çok kötüdür. Ancak ekte sunmuş olduğumuz cv de görüleceği üzere davalının maddi durumu oldukça iyi olmasına rağmen resmi kayıtlarda üzerinde emekli maaşı dışında bir şey gözükmemektedir. Davalı hukuk sistemimizdeki boşluğu kullanmaya çalışmaktadır ve edindiği değerleri kardeşleri ve yeni eşi üzerine yaptırmaktadır. Bu nedenle Sayın Mahkemece davamızın kabul edilerek hakkaniyete uygun bir nafaka bedeli belirlenerek, müvekkilin üniversite maddi kaygılardan uzak olarak okumasını ve başına gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER   : Medeni kanun ve yasal mevzuat

DELİLLER                      : Tanık, bilirkişi,keşif, yemin, davalı SGK Kayıtları, davalı CV ve Sair tüm deliller (delil listemiz dosyaya ibraz edilecektir)

TALEP VE SONUÇ        :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı TMK’nun 328/2. maddesi uyarınca 364/son maddesi kapsamında müvekkil lehine fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere davanın açıldığı tarihten başlatılmak üzere eğitiminin devam ettiği sürece …. TL yardım nafakası verilmesine ve dava masrafları ve yargılama giderlerinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 

Ekler :

 • Davalının sunduğu CV
 • Müvekkilin öğrenci belgesi
 • Yargıtay kararları
 • Vekaletname

Davacı Vekili

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği


AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ISPARTA

DAVACI                  :

DAVALI                   :

KONU                       : Yardım nafakası istemidir.

85 yaşındayım ve eşimle birlikte yaşamaktayım. Davalı oğlum imam olarak görev yapmaktadır. Ancak oğlum annesine ve bana hiçbir maddi yardımda bulunmamaktadır. Yaşımın ilerlemiş olması sebebiyle herhangi bir şekilde çalışıp kendime ve eşime bakamamaktayım ve yaşamımızı idame ettirmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamamaktayım. Herhangi bir güvencem bulunmamaktadır ve devletten herhangi bir yardım almamaktayım. Şu anda maddi durumumuz çok kötüdür ve bakıma muhtaç durumdayız. Davalının ise,  maddi durumu iyidir. Bakıma muhtaç olduğumuz  ve kendi geçimimizi sağlayamadığımız için, bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları, şahit, bilirkişi vs. tüm deliller.

SEBEPLER      :  TMK. md. 364-365 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU     :  Yukarda arz edilen nedenlerle, haklı davamın kabulü ile, davalı oğlum Osman Pala’dan aylık 400,00 Liranın her ay yardım nafakası olarak tahsiline ve tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin, karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla  arz ve talep ederim.  tarih

Davacı

Eğitim İçin Yardım Nafakası Dilekçesi(Olumlu Netice, Yargıtay Kararları ile Birlikte)

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

Adres     :

VEKİLİ :

DAVALI :

Adres    :

KONU   :Eğitim sebebiyle yardım nafakası istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Öncelikle belirtmek gereklidir ki; müvekkilimin müşterek çocukları öğrenci olması nedeniyle çalışma imkânı bulunmamaktadır.Davacı müvekkilin hiçbir geliri yoktur. Müvekkilimin davalı babası ise polis görevini icra etmektedir. Polis maaşı 7.000 TLolupEK1 de sunacağımız üzere Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde75 dönüm arazi ektiğine ilişkin beyanları ortada olup toplam aylık maaşı 12.000 ile 13.000TLarasındadır. (EK1 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi) Bu nedenle, müvekkil adına eğitim giderleri için yardım nafakası talep etmekteyiz.

Müvekkilimizin annesi … ile müvekkilimin babası davalı … 00.00.1996 yılında evlenmiş olupBu evlilikten Selin ve Ayse adında iki tane müşterek kız çocukları doğmuştur.

Davalı .. ile müvekkilin annesi ..hakkında.. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/000 Esas numaralı dosya ilehali hazırda boşanma süreçleri devam etmektedir.

Müşterekkilimizin eğitim ücretinin tümü boşanma süreci öncesinde müvekkilimin babası olan davalı tarafından karşılanmaktaydı. Müvekkillimizin annesi vebabası çekişmeli boşanma süreci devam etmektedir.Tüm bu durumlar yaşanmaya başladıktan sonra müvekkilimin babası tarafından karşılanan eğitim ve ev giderlerinin ödemeleri durmuştur.Müvekkilimiz üniversite öğrencisi olup farklı bir şehirde yaşamaktadır. Şu an için ev giderlerinin yanında eğitim ücreti, yemek, kırtasiye masrafları da ekleninceiçin ciddi bir ekonomik külfet yaratmıştır.

TMK uyarınca; Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve baba, durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür. (TMK m. 328/…) Diğer taraftan; herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. (TMK m.364) Eğitimine devam eden reşit birey, kendi emek ve geliriyle yaşamını sürdürmekten yoksun ise anne ve babasından öğrenim tamamlanıncaya kadar yardım nafakası isteyebilmesi mümkündür.

MÜVEKKİLİN BABASI EKONOMİK OLARAK RAHAT BİR HAYAT SÜRDÜRMESİNE RAĞMEN MÜVEKKİLMİN YARDIM TALEBİNE OLUMLU BİR CEVAP VERMEMİŞ, HER GEÇEN GÜN ÇOCUĞUNUN DAHA DA MAĞDUR OLMASINA SEBEP OLMUŞTUR. Bu nedenle davalı Ali Bayrak’ ın maddi durumunun tespiti bakımından sosyal-ekonomik durum araştırması yapılması ve ekonomik gücünün, tespit edilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2004/ 2886 E, 2004/2859 K, 29.03.2004 tarih karar ile; 721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 328/1. maddesine göre; babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük reşit olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa ( TMK.nun 328/2. maddesi ) bu takdirde; kendisi yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Dolayısıyla küçüğün reşit olduğu tarihte hükmedilen iştirak nafakası kanun gereği kendiliğinden sona ereceğinden, hükümde ayrıca belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Zira 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 364. Maddesinin “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Amir hükmü de göz önüne alınarak, müvekkilin tüm ihtiyaçları nedeni ile müvekkile destek olmaktan kaçınan davalı baba aleyhine aylık 1000,00 TL’den az olmamak koşulu ile yardım nafakasına hükmedilmesi gerekecektir.

Yargıtay 3. HD, 2014/14868E, 2015/1840K, sayılı ilamında; “Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup, ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kaldığı bir ödevdir. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmüş olması, yükümlüyü borcundan kurtarmamaktadır. Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenlerle, kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.” denmektedir. İlgili Yargıtay kararından hareketle yardım nafakası aile bireylerinin yoksulluğa düşmüş kişiye karşı olan kanuni bir ödevidir.

Müvekkilim, bir vakıf üniversitesindehukuk fakültesi öğrencisidir. (EK2-Öğrenci belgesi) Müvekkilim başarılı bir öğrencidir. Üniversite okumak, ülkesine ve ailesine yararlı bir insan olmak istemektedir. Okuluna devam edebilmek için babasının yardımına ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca müvekkilimin aylık … TL değerinde …..bursu dışında, hiçbir geliri de bulunmamaktadır. Her öğrencinin kitap, kırtasiye, yiyecek, giyecek, iletişim, sağlık, dinlenme, eğlence, kültürel gereksinimler, boş zamanları faydalı olarak değerlendirme ve cep harçlığı gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Alınan burs temel ihtiyaçları karşılamaya yeterli düzeyde değildir.Bugünün ekonomik koşullarında okumakta olan çocuğunun öğrenim ve okul masrafları da arttığındanmasraflarının karşılanması gerekmektedir. Baba refah içindeyken, çocuğun eğitim ve sair harcamaları yönünden iştirakini sağlamak amacıyla işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TMK veilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :… Asliye Hukuk 2019/000 EsasNo.lu dosyası, Davalı babanın sigorta kayıtları ve gelir durumu araştırması, davalını takbis ve araç kayıtları, Öğrenci belgesi ve eğitim giderlerine yönelik dekontlar, tanık, bilirkişi incelemesi vs.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

1-Davalı babanın ekonomik durumu göz önüne alınarak müvekkilimiz vakıf üniversitesinde okuması sebebi ile okul masraflarının karşılanmasına için yardım nafakasına hükmedilmesine,

2-Müvekkillimin şehir dışında olması sebebi ile ihtiyaçlarının karşılanması için 1. 000 TL Tedbir Nafakasına hükmedilmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin, davalı yana yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.tarih

DAVACI VEKİLİ

EKLER

 • ÇKS
 • Öğrenci Belgesi

[/ihc-hide-content]

Bu yazımızda yardım nafakası için hazırlanacak dilekçeyi ele aldık. Yardım nafakası konusunda aklınıza takılan sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları(https://av-saimincekas.com) nafaka hukuku konusunda engin bilgi ve deneyime sahiptir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 09:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.