Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Mar 31, 2019 | Sigorta Hukuku Avukatlığı, Tazminat Davası Avukatlığı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

(Kanalı İle)

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               : 

 

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

 

DAVALI                              

 

DAVA DEĞERİ                  : 1.000,00 TL (Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

TALEP KONUSU               : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davacı X’in geçirdiği trafik kazası nedeniyle, kanunun ilgili maddeleri uyarınca mahkemece tespit edilecek maddi tazminattan şimdilik 1.000,00-TL tazminatın (trafik kazasından doğan cismani zarar, iş gücü kaybı ve tedavi giderleri) kaza tarihi olan 27.04.2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-27.04.2016 tarihinde X  sevk ve idaresindeki X plaka sayılı araç İsmet İnönü Bulvarı üzerinde doğudan batı istikametine seyredip stadyum ışıklı kavşak  alanı içine girdiğinde soluna, marina güney istikametine geçmek için dönüş yaptığı sırada aracının sağ yan kısımları ile müvekkilim X’nun  yolcu olarak bulunduğu X idaresindeki X plaka sayılı araç İsmet İnönü Bulvarını batıdan doğu istikametine seyredip kendisine yeşil ışık yandığında karşıya direkt geçiş yaptığı  sırada çarpışmaları nedeniyle  meydana gelen trafik kazasında müvekkilim basit tıbbı müdahaleyle giderilemeyecek derecede ağır şekilde yaralanmıştır

     

2- Kaza sonrası düzenlenen tespit tutanağında; araç sürücüsü X 2918 sayılı K.T.K.’nın 47-1-b ve c maddesinde  düzenlenen trafik ışıklarına uyma hallederinden olan b) Trafik ışıklarına, c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara,  Uymak zorundadır. kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu olduğu, Müvekkilin içinde bulunduğu aracın ise  ise Madde 52/1-a “Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak” kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. (EK :Kaza Tespit Tutanağı)

3- Mersin 8.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/670 Esas sayılı dosyasında yer alan bilirkişi raporunda ise X 2918 sayılı K.T.K.’nın 47-1-b ve c maddesinde  düzenlenen trafik ışıklarına uyma hallederinden olan b) Trafik ışıklarına, c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara,  Uymak zorundadır. Kuralı ile 57/1-a . Maddesinde yer alan a) Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. Kurallarını ihlal etiği ve bunlarla birlikte 84. maddesinde  düzenlenen trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan hallerden  a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,” kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ASLİ KUSURLU olduğu kanaatine varılmıştır. Müvekkilin yolcu olarak bulunduğu araç şoförünün  ise herhangi bir kusuru bulunmamıştır.

4- Kaza sonrası  müvekkil Toros Devlet Hastanesine kaldırılmış orada yoğun bir tedavi görmüştür.  Hastane tarafından hazırlanan Genel Adli Muayene Formunda müvekkilimde meydana gelen yaralanmanın sol humerus parçalı kırığı  olduğu,  hayati fonksiyonlara etkisinin 4. (ağır) derece olduğu basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğini bildirmiştir.

 

5-  Müvekkilin yaralandığı kazaya sebebiyet veren X plakalı araç, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından 327206415 poliçe no ile Zorunlu Mali Mesuliyet  (Trafik) Sigorta poliçesi ile sigortalanmıştır. Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin ve dolayısıyla sürücünün üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına, müvekkil de zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketi müvekkilin zararından sorumludur. Müvekkilin uğradığı zararın tazmini için 25/04/2018 tarihli dilekçe ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne başvuru yapılmış, ancak davalı sigorta başvuru dilekçesinin ekine de gerekli bilgi ve evraklar eklenmiştir. Ancak davalı sigorta şirketi eksik evrak ile başvuru yapıldığı gerekçesiyle başvurumuzu  haksız olarak reddetmiştir. (EK :Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi ve Sigorta Şirketinin cevabi yazısı)

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ’nin 04.05.2017 tarih, 2017/645 Esas, 2017/464 Karar sayılı ilamında; …davalı sigorta şirketince davacı tarafça yapılan başvuruya verilen cevabi yazıda belirtilen eksik belgelerin tamamlanması istenmiş olup, belirtilen eksik belgelerden kesin ve sürekli maluliyet oranına ilişkin sağlık kurulu raporunun davacı tarafça kısa sürede tamamlanabilecek bir husus olmadığı, bu durumda davalı sigorta şirketinin isteminin davacının haklarının sürüncemede kalmasına yol açacak nitelikte olduğundan başvurunun sonuçsuz kaldığının kabulü ile anılan maddede düzenlenen dava şartı gerçekleştiğinden uyuşmazlığın esasına girilerek delillerin toplanması gerekirken mahkemece KTK’nun 97. Maddesindeki başvuru şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesinin doğru olmadığı…” hüküm altına alınmıştır.

Yeni tarihli Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere; sigorta şirketinin tarafımıza verdiği cevap müvekkilin haklarının sürüncemede kalmasına yol açacak nitelikte olup, Mahkemece dava şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir.

6- 2918  Sayılı KTK’nun 109. Maddesi gereğince, motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler için öngörülen zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlülüğünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halde kaza gününden başlayarak 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemelere göre davamızda zamanaşımı süresi dolmamış, dava yasal süresi içinde açılmıştır.

 

 7- Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tazminat talebimizi eksik evrak ile başvuru yapıldığı gerekçesiyle haksız olarak reddettiğinden ve müvekkile herhangi bir ödeme de yapmadığından, davalı sigorta şirketince verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması nedeniyle fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000,00-TL maddi tazminatın (trafik kazasından doğan cismani zarar, iş gücü kaybı ve tedavi giderleri) kaza tarihi olan 27.04.2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :   2918 sayılı KTK, HMK, BK, TTK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ  DELİLLER          : Mersin 8.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/670 Esas 2017/42 Karar sayılı dosyası,  Kaza Tespit Tutanağı, Hastane tedavi evrakları, Mağdur beyanı, tanık beyanları, keşif, Bilirkişi incelemesi, Yargıtay kararları ve her türlü yasal delil.  

SONUÇ VE İSTEM               :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; davamızın kabulü ile tahkikat sonucunda müvekkilin uğradığı zararın TAM VE KESİN OLARAK TESPİTİNE,

Tespit sonucunda çıkacak miktar üzerinden harcın tamamlanması koşulu ve fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00-TL maddi tazminatın (trafik kazasından doğan cismani zarar,iş gücü kaybı ve tedavi giderleri ) kaza tarihi olan 27.04.2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte DAVALIDAN TAHSİLİNE,

Yargılama gideri ve ücreti vekâletin KARŞI TARAFA YÜKLETİLMESİNE, karar verilmesini vekâleten saygılarımla arz ve talep ederim. 03.05.2018

                            Davacı vekili

  Av. 

EKLER         : Tasdikli Vekaletname Sureti,         

                          Kaza Tespit Tutanağı,         

                          Tahkikat Evrakı,                  

                          Tedavi Evrakları,

                          Sağlık Kurulu Raporları,

                          Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi,

  Sigorta Şirketinin cevabi yazısı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ : AV.
DAVALILAR :  
DAVA : Cismani Zarar Sebebiyle HMK 107. Maddesi gereğince fazlaya ilişkin Haklarımız saklı kalmak kaydıyla 100,00TL Geçici İş Görmezlik Tazminatı ile100,00TL Maluliyet Tazminatının Tahsili Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ : Fazlaya İlişkin Haklarımız saklı kalmak şartıyla 200,00TL dir.
     

 

AÇIKLAMALAR:

04/10/2013 tarihinde müvekkilimin idaresindeki X plakalı motosiklet ile   X  idaresindeki  X plakalı araç çarpışmış ve bu kaza sonucunda müvekkilim yaralanmıştır.

Kazanın ardından müvekkilin tedavisi Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılmış, kaza sebebiyle müvekkilde sağ humerus kemiği kırılmış, omuz ve dirsekte yaralanmalar meydana gelmiştir.

Gerçekleşen kazada kusurlu olduğu belirtilen X plakalı aracın AKSİGORTA A.Ş. nezdinde (Poliçe No: T-13197526100) poliçesi mevcuttur. Kaza tutanaklarında X plakalı aracın ASLİ KUSURLU olduğu görülmektedir. Bu nedenle sigorta şirketinden tazminat talep hakkımız doğmuştur.

Kazaya ilişkin olarak kusurlu araç sürücüsü X  hakkında Kiraz Başsavcılığı ………….   soruşturma yapılmış olup, 6. Asliye Ceza Mahkemesince de 2019/… Esas sayılı dosya ile tahkikat yapılmıştır. Ceza yargılamasına ilişkin olarak elimizdeki evrakları sunuyoruz.

Yukarıda izah ettiğimiz hususlar nedeniyle iş bu davayı X Plakalı aracın ZMMS Poliçe sahibi Aksigorta A.Ş. açmış bulunmaktayız.

Sayın Mahkemenizce takdir olunması halinde, davanın safahatında rapor alındığında Geçici İş Görmezlik Süresi ve Maluliyet Oranı açığa kavuşacaktır.

İş bu davaya konu kaza sebebiyle müvekkilim adına poliçe sorumlusu Sigorta Şirketine (15.02.2019 tarihinde) başvuru yapmamıza rağmen, davalı şirketin 04.03.2019 tarih 15280628-1 referans nolu cevabi iletisi dosya ekimizde sunulmuştur.

Müvekkilimizi belirtilen kazadan kaynaklı geçici ve kalıcı maluliyetinin tespiti ile bu maluliyete tekabül eden maddi zararının davalılardan tazmini talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER:

2918 Sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK, HMK, vs.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Olaya ilişkin, Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kaza Tespit Tutanağı; ( EK:1)
 2. Ödemiş Devlet Hastanesinden tedaviye ilişkin kayıtların celbi, (elde olanlar dosyaya sunulmuştur); (EK:2)
 3. İstirahat Raporu; (EK:3)Genel Adli Olgu Bildirim Formu;
 4. Ödemiş … ACM 2019/…. Esas sayılı dosyanın celbi.(Elde olanlar ekte sunulmuştur);
 5. Kaza ile ilgili tutanaklar, Tramer kaydının celbi;
 6. Bilirkişi İncelemesi;
 7. Yargıtay Kararları;
 8. Davalı şirketin poliçesinin celbi;
 9. Davalı şirkete başvuru dilekçesi ve posta gönderi belgeleri;(EK:4/1,4/2)
 10. Davalı şirketten hasar dosyasının celbi;
 11. Müvekkilin gelir durumunun gösteren belgeler ve SGK hizmet dökümünün celbi

Her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE TALEP:    

HMK 107. Madde gereği fazlaya ilişkin tüm dava ve tazminat talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, arz ve izah edilen nedenler ve sayın mahkemenizce resen nazar alınacak hususlarla

 1. Şimdilik 100,00TL Geçici İş Görmezlik Tazminatı, 100,00TL Maluliyet Tazminatı olmak üzere toplam 200,00TL tazminatın davalılardan başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine;
 2. Müvekkilimin Ödemiş Devlet Hastanesinde bulunan tedavi belgelerinin istenmesine
 3. Dava masrafları ve vekalet ücretlerinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesinin saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

 

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.