Yaralama Suçu İstinaf Dilekçesi Örneği

DURUŞMA TALEPLİDİR.

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İSTİNAF İNCELEMESİNE

BAŞVURAN SANIK           :

MÜDAFİ                               : Av.

SUÇ                                       : Yaralama

SUÇ TARİHİ                        :

KARAR TARİHİ                 :

KONU                                   : Müvekkilimiz …………. aleyhine verilen  …………. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …………. gün …………. E. – …………. K. sayılı kararının, istinaf incelemesi sonucu bozularak kaldırılması ve müvekkilimizin beraatına karar verilmesi talebimizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

…………. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …………. gün …………. E. – …………. K. sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda müvekkil sanık …………., yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Gerekçeli karar ile dosya içeriğini istinaf süresi içerisinde incelememiz neticesinde ise, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu tarafımızca anlaşılmıştır. Bu nedenle izah ettiğimiz nedenler ve Yüksek Mahkemece saptanacak sair sebeplerle zikredilen kararı lehimize hüküm ifade etmek üzere istinaf ediyoruz. Bu karar eksik inceleme sonucu alınmıştır, usul ve yasaya aykırı olup  bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Suç, müvekkil sanık …………. tarafından işlenmediği halde müvekkil sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Dosya kapsamında mevcut olan müvekkil sanık lehine ve aleyhine bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, suçun müvekkil sanık tarafından işlenmediği sabittir. Mahkemece delillerin takdirinde müvekkil sanık aleyhine yanılgıya düşülerek mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Zira müvekkil sanığın katılan …………. karşı yaralama maksadıyla bir fiili olmamıştır. Bu durum Mahkemece dinlendiği tüm aşamalarda katılan tarafından da beyan edildiği gibi olayın diğer görgü tanıkları tarafından da beyan edilmiştir. Katılan, Mahkemece dinlendiği tüm aşamalarda kendisine karşı yaralama niyet ve maksadı ile hareket edenin VE YÜZÜNDE SABİT İZ BIRACAK ŞEKİLDE YARALAYANIN dosyanın diğer sanığı …………. olduğunu açık ve net bir biçimde ifade etmiştir. Yine katılan tarafın, Mahkemece dinlendiği tüm aşamalarda müvekkil sanık …………. hakkında da açıkça şikayetçi olduğuna dair hiçbir beyanı yoktur. Katılan tarafından müvekkil sanık …………. hakkında şikayetçi olunmaması, müvekkil sanık …………. ‘ın derhal beraatını gerektiren bir  durumdur. Nitekim yaralama suçlarında müştekinin şikayetçi olmadığı diğer sanıklar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar, son zamanlarda oldukça yaygın olup emsal mahiyetteki …………. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …………. Soruşturma Numaralı dosyasında verdiği …………. tarihli EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞIA DAİR KARAR’da da görüleceği üzere müştekinin şikayetçi olmadığı sanıklar yönünden, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülecektir. (EK-Savcılık Kararı) Yine Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2. maddesine göre yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde beraat kararı verileceği düzenlenmiştir.

2- Ancak Mahkemece yanılgıya düşülerek müvekkil sanık hakkında kasten yaralama suçunu işlediği, bunu silahla (bardakla) gerçekleştirdiği ve bu fiilin neticesinde katılanın yüzünde sabit iz oluştuğundan bahisle üst sınırdan ceza tayin edilmesi, eksik inceleme sonucunda verilmiş bir karar olup tabiri caizse kurunun yanında yaşın da yanmasına sebep olmuştur. Oysa ki Mahkemeye suçun failinin dosyanın diğer sanığı …………. olduğunu gösteren başka hangi deliller sunulmalıdır? Diğer taraftan sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve mahkumiyete yeter delil elde edilmesi gerekmektedir. Somut olayda ise sadece şüpheye dayalı mahkumiyet kurulmuştur. Evrensel ceza hukuku prensiplerinden olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın lehine hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle müvekkil sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Adil yargılanma hakkı kapsamında karar müvekkil sanık lehine bozulmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER        : Anayasa, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Yüksek Yargıtay İçtihatları, Örf ve Adet Hukuku, Yüksek Heyetinizin Takdiri vd…

DELİLLER                          : Müşteki, Mağdur, Tanık ve Sanık İfadeleri, Bilirkişi, Keşif, Duruşma Tutanakları, Kolluk Tutanakları, Nüfus ve Sabıka Kayıtları, Mahkeme Dosyası, Sair Belge ve Deliller vd…

SONUÇ VE İSTEM             :İZAH ETTİĞİMİZ NEDENLER VE YÜKSEK MAHKEMENİN RESEN GÖZETECEĞİ NEDENLERLE; …………. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …………. gün …………. E. – …………. K. sayılı  kararı ile ilgili olarak;

  1. İstinaf başvurumuzun kabulüne,
  2. Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
  3. Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil sanığın beraatine veya lehine olan diğer hükümlere karar verilmesini talep ederiz. …../…../…

           SANIK

MÜDAFİİ

           AVUKAT

EKİ- …………. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …………. Soruşturma Numaralı dosyasında verdiği …………. tarihli EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.