Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ                        : ……………… (T.C. Kimlik No: ……………)

VEKİLİ                                 : Av. Saim İncekaş

ŞÜPHELİ                              : Soruşturma ile belirlenecektir.

SUÇ                                       : Yağma (TCK m.148,149)

SUÇ YERİ VE TARİHİ      : … ,…/…/…

KONU                                   : Müvekkilimi, hayatına ve vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden / malvarlığı itibarıyla müvekkilimi büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek / cebir kullanarak, müvekkilime ait cep telefonunu / bilgisayarı teslime ve malın geri alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan şüphelinin uygun sevk maddelerine göre cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilim, … IMEI numaralı, … marka, … model ve şüpheli tarafından zorla alıkoyulduğu sırada içinde … no’lu hattın takılı olduğu cep telefonunu, …/…/… tarihinde … isimli yetkili satıcıdan, dilekçe ekinde yer alan faturadan da anlaşılacağı üzere satın almış ve yağma suçuna konu olduğu olay tarihine kadar aktif olarak kullanmıştır.

…/…/… tarihinde müvekkilim okula gitmek üzere evden çıkmıştır. … caddesi/sokağında yürümekteyken, saat …:… sularında, müvekkilimin yolunu kesen ve kimliğini tespit edemediğimiz şüpheli, müvekkilime sigarası olup olmadığını sormuş, müvekkilim ise sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam etmek istemiştir. Şüpheli müvekkilimin önüne geçerek yürümesine engel olmuş ve “O zaman telefonunu versene bir arkadaşı arayacağım benim kontörüm yok” diyerek müvekkilimin cep telefonunu istemiştir. Müvekkilim telefonunu vermek istemediğini belirterek şüpheliden kendisini rahat bırakmasını, aksi halde polis çağıracağını belirtmiştir. Bunun üzerine şüpheli cebinden “sustalı” tabir edilen bir bıçak çıkararak, “Canına mı susadın lan! Ver şu telefonunu yoksa seni tahtalıköye yollarım kimse de bir şey yapamaz.” diyerek tehdit etmiştir.

Şüphelinin kendisine saldıracağından korkarak hayatı için endişe ve paniğe kapılan müvekkilim, “Peki sadece arkadaşını aramak için veriyorum telefonumu” diyerek cebindeki telefonu çıkararak şüpheliye vermiştir. Şüpheli ise telefonu alarak müvekkilimin yanından kaçarak uzaklaşmıştır.

5237 sayılı TCK’nun 148. maddesi, “(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.” düzenlemesini içermektedir. Bununla birlikte aynı Kanun’un 149. maddesinde, bu suçun silahla işlenmiş olması, cezayı artıran nitelikli hal kapsamında bulunmaktadır.

Özetle; müvekkilime ait cep telefonunun bulunması ve söz konusu yağma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği belirlenerek eylemlerine uygun sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılması için makamınıza başvurmamız zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                          : Fatura,Güvenlik kamerası kayıtları (celbi gerekir), Tanık beyanları ve sair her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER        : 5237 S. TCK m. 148,149 ve eyleme uygun diğer sevk maddeleri.

TALEP SONUCU                : Açıklanan gerekçelerle, şüphelinin kimliğinin tespiti ile müvekkilimi, hayatına ve vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit ederek ve cebir kullanarak, müvekkilime ait cep telefonunu teslime ve malın geri alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan şüphelinin TCK’nun 148 ve 149. maddeleri ile eylemine uygun sair sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayetçi Mağdur Vekili

EKİ:

1- Fatura

2- Onaylı Vekaletname Örneği

Yağma Şikayet Dilekçesi

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                            :

VEKİLİ                                 :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : Yağma – TCK m.148

AÇIKLAMALAR    :

Ekli vekaletname uyarınca müşteki şahsın vekiliyim.(EK-1)

Müvekkilile iş sahibi …. arasında …… ait olan bir villanın kapı, pencere, ahşap separatör bölme, aydınlatma, dolap yapımı ve kapı sövelerinin yapımı için anlaşılmıştır.

Söz konusu listede (EK-2)bulunan yapım, tasarım ve dekorasyon işleri için müvekkilim muhtelif araç ve eşyalarıyla birlikte villadaki işine başlamış ve iş sahibi tarafından üzerine ek işler yaptırılmasına ayrıca müvekkilim zor durumda bırakmasına rağmen işi tamamlamıştır.

Müvekkilim, yapıma konu olan işleri usulünce ve projelerine uygun olarak yapımı tamamlamıştır. Ancak  iş sahibi ….. söz konusu müvekkilimin işçiliğini beğenmediğini ve yapıma başlamadan önce villada kullanmak üzere beraberinde getirdiği maliki ve zilyedi olduğu muhtelif eşyalarını işi tamamlamasına rağmen müvekkilime teslim ve iade etmemiştir.                   

11/07/2016 tarihinde Ankara .. Noterliği aracılığıyla ……Yevmiye Nolu, yapılan ilave işler, bu ilave işler karşılığı ödenmesi gereken ücret ve demirbaşlarımızın iadesi karşı tarafa ihtar edilmiş olup neticesinde ücret veya demirbaşlarımızın müvekkilim tarafına iadesi gerçekleşmemiştir.

Yağma suçunun oluşabilmesi için sanık tarafından kendisine yöneltilen cebir veya tehdit nedeniyle mağdur durumda olan müvekkilim suça konu malı teslim etmeli veya suça konu malın kendisinden alınmasına karşı koyamamalıdır. Ayrıca sanık tarafından mağdura yöneltilen tehdit ve cebir mağdurda malı teslim etmeye veya alınmasına karşı koymamaya ‘yeter derecede’ olmalıdır

Yağma suçunun oluşma anı suça konu malın zilyedinin mal üzerindeki zilyet ve tasarrufunun sona erdiği andır. Mağdur suça konu mal üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamıyorsa bu andan itibaren suç oluşmuş sayılacaktır.Suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesini, mağdurun bu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hâle gelmesi suçun tamamlanmış olduğunu göstermektedir. Mağdur olan müvekkilim eşyaları üzerinde uzun bir süredir tasarruf hakkını yitirmiş ve girişimlerde bulunduğu halde bu girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

Hırsızlık suçunda olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Müveklimin söz konusu olan muhtelif taşınır eşyaları üzerinde rıza olmaksızın …. Z tarafından el konulmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : TCK. md.148 ve ilgili mevzuat

DELİLLER                                      : 1 adet

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Son düzenleme tarihi 27 Kasım 2020 11:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.