Yabancının Türkiye’de Açacağı Davada Teminat Göstermesi

YABANCI GERÇEK YADA TÜZEL KİŞİLERİN TÜRK MAHKEMELERİNDE AÇACAKLARI DAVALARDA TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNDA OLMALARI

YABANCILARIN TEMİNAT GÖSTERMEDEN DAVA AÇAMAMALARI KURALININ İSTİSNASININ DAVACININ VATANDAŞI OLDUĞU ÜLKE İLE ÜLKEMİZ ARASINDA TEMİNATTAN MUAFİYETE İLİŞKİN BİR ANLAŞMANIN OLMASI

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanunun emredici bir şekilde düzenlenmiş olan 32. maddesi hükmüne göre, Türk mahkemesinde dava açan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle, karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadırlar; meğerki davacı karşılıklılık esasına göre, teminattan muaf tutulabilsin. (Y .11. HD’nin 01.12.1987 gün ve 6358 – 6710 s. karan. YKD. 1988/ 4.s. Sh: 508)

Yukarıda yer alan yargıtay kararından anlaşılacağı üzere Türkiye ile arasında ‘karşılılıklılık’ bulunan ülke vatandaşları teminattan muaf tutulabilmektedir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK YADA TÜZEL KİŞİLERİN TÜRK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMALARI HALİNDE TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNDA OLDUKLARI

YABANCILARIN TEMİNAT GÖSTERMEDEN DAVA AÇAMAMALARI KURALININ İSTİSNASININ DAVACININ VATANDAŞI OLDUĞU ÜLKE İLE ÜLKEMİZ ARASINDA TEMİNATTAN MUAFİYETE İLİŞKİN BİR ANLAŞMANIN OLMASI

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun buyurucu nitelikli 32. maddesi hükmüne göre, Türk mahkemesinde dava açan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle, karşı yanın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin ( İcra Tetkik Merciinin ) belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında karşılık esasına göre teminat göstermekten ayrık tutan bir sözleşme bulunup bulunmadığı araştırılarak böyle bir sözleşme yoksa, kendisine yargılama giderlerinde sayılan harç dahil olmak üzere takdir edilecek teminatın döviz olarak Merkez Bankasına bloke ettirilmesi gerekirken, davanın görülebilirlik koşulu olan bu hususun gözden kaçırılarak karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y. 21. HD’nin 9.5.2000 gün ve 3595-3775, 15.04.2003 gün ve 1795-3446; 08.05.2003 gün ve 3484-4404 s. kararı)

  • YABANCININ TÜRK MAHKEMELERİNDE BOŞANMA DAVASI AÇMASI HALİNDE TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNDA OLDUĞU
  • VERİLEN KESİN MEHİLE RAĞMEN TEMİNATIN YATIRILMAMASI
  • DAVACININ VATANDAŞI OLDUĞU ÜLKE İLE ÜLKEMİZ ARASINDA KARŞILIKLILIK ESASINA GÖRE TEMİNATTAN MUAFİYETE AİT SÖZLEŞME BULUNMASI HALİNDE TEMİNATIN ALINMAYACAĞINA

Türk ile Amerika Birleşik Devletleri arasında adli yardım sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu sebeple davacıya yargılama gideriyle davalı tarafın zararını karşılamak üzere yeterli teminatı göstermesi için mehil verilmesi, verilen süre içinde teminat göstermediği takdirde teminatı göstermesi için mehil verilmesi, verilen süre içinde teminat göstermediği takdirde yargılamada hazır bulunmamış sayılarak (HUMK m. 99) sonucu uyarınca karar verilmesi zorunludur. Bu yanın gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. (Y. 2. HD’nin 05.05.1987 gün ve 3411 – 4125 s. kararı)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.