Yabancı Mahkemede Mükerrer Mal Tasfiyesi Savunması – Yargıtay Kararı

Yabancı Mahkemede Mükerrer Mal Tasfiyesi Savunması

İ. A. ile O. A. aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının kabulüne dair Şarkışla Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 08.10.2014 gün ve 336/568 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 
KARAR : Davacı İ. A. vekili, davalının Merkez Bankası’ndaki hesabında bulunan paranın 1/2 sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı O. A. vekili, davacının da hesabında para bulunduğunu, Hollanda’da mal paylaşımı davası açıldığını ve taraflar arasında mal paylaşımı yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece, davanın kabulü ile, davalının Merkez Bankası hesabında bulunan 56.339,98 Euronun tasfiyesi ile, 28.169,99 Euro’nun davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalının savunmasında belirttiği Amsterdam Mahkemesi’nin 31 Ağustos ve 9 Mayıs 2012 tarihli 450555/FARK 10-990 dosya numaralı mal paylaşımına ilişkin olduğu anlaşılan kararın dosya kapsamına alınarak uyuşmazlığın çözümünde gözönünde bulundurularak oluşacak duruma göre karar verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeksizin eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
 
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 19.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C.
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2755 K. 2016/12415 T. 19.9.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir