Yabancı Mahkemede Mükerrer Mal Tasfiyesi Savunması – Yargıtay Kararı

Yabancı Mahkemede Mükerrer Mal Tasfiyesi Savunması

İ. A. ile O. A. aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının kabulüne dair Şarkışla Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 08.10.2014 gün ve 336/568 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
 
KARAR : Davacı İ. A. vekili, davalının Merkez Bankası’ndaki hesabında bulunan paranın 1/2 sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.
 
Davalı O. A. vekili, davacının da hesabında para bulunduğunu, Hollanda’da mal paylaşımı davası açıldığını ve taraflar arasında mal paylaşımı yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
 
Mahkemece, davanın kabulü ile, davalının Merkez Bankası hesabında bulunan 56.339,98 Euronun tasfiyesi ile, 28.169,99 Euro’nun davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalının savunmasında belirttiği Amsterdam Mahkemesi’nin 31 Ağustos ve 9 Mayıs 2012 tarihli 450555/FARK 10-990 dosya numaralı mal paylaşımına ilişkin olduğu anlaşılan kararın dosya kapsamına alınarak uyuşmazlığın çözümünde gözönünde bulundurularak oluşacak duruma göre karar verilmesi gerekirken, bu yön gözetilmeksizin eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
 
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 19.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C.
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2755 K. 2016/12415 T. 19.9.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir